DocumentReferenceCollection.Item[Int32] Özellik

Tanım

Belirtilen dizindeki öğeyi alır.Gets the element that is at the specified index.

public:
 property System::Windows::Documents::DocumentReference ^ default[int] { System::Windows::Documents::DocumentReference ^ get(int index); };
public System.Windows.Documents.DocumentReference this[int index] { get; }
member this.Item(int) : System.Windows.Documents.DocumentReference
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As DocumentReference

Parametreler

index
Int32

Alınacak Koleksiyondaki öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the element in the collection to get.

Özellik Değeri

DocumentReference

Belirtilen koleksiyon öğesi index .The collection element that is at the specified index.

Açıklamalar

Temel koleksiyon desteği.Basic collection support. Uygular IList . Item[] .Implements IList.Item[].

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.