Floater.Width Özellik

Tanım

Bir nesnenin genişliğini gösteren bir değer alır veya ayarlar Floater .Gets or sets a value that indicates the width of a Floater object.

public:
 property double Width { double get(); void set(double value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))]
public double Width { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))>]
member this.Width : double with get, set
Public Property Width As Double

Özellik Değeri

Double

FloaterCihazının bağımsız piksel cinsinden genişliği.The width of the Floater, in device independent pixels. Varsayılan değer, NaN çizgi yüksekliğinin otomatik olarak belirlendiğini belirten ( Autoöğesinin bir öznitelik değerine eşdeğerdir).The default value is NaN (equivalent to an attribute value of Auto), which indicates that the line height is determined automatically.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Width bir öğesinin özniteliğinin nasıl ayarlanacağını gösterir Floater .The following example shows how to set the Width attribute of a Floater element.

<FlowDocument>
 <Paragraph>
  <Floater
   Name="myFloater"       
   Width="140" 
   HorizontalAlignment="Left"
  />
 </Paragraph>
</FlowDocument>
Floater flotx = new Floater();
flotx.Name = "myFloater";
flotx.Width = 100;
flotx.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;

Paragraph parx = new Paragraph(flotx);
FlowDocument flowDoc = new FlowDocument(parx);
Dim flotx As New Floater()
flotx.Name = "myFloater"
flotx.Width = 100
flotx.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left

Dim parx As New Paragraph(flotx)
Dim flowDoc As New FlowDocument(parx)

Açıklamalar

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object Width="double"/> 
- or - 
<object Width="qualifiedDouble"/> 
- or - 
<object Width="Auto"/> 

XAML DeğerleriXAML Values

doubledouble
Double

Double0,0 değerine eşit veya daha büyük bir değerin dize temsili PositiveInfinity .A string representation of a Double value equal to or greater than 0.0 but smaller than PositiveInfinity. Nitelenmemiş bir değer içinde ölçülür cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) .An unqualified value is measured in cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit). Dizelerin açıkça ondalık noktaları içermemesi gerekir.Strings need not explicitly include decimal points.

qualifiedDoublequalifiedDouble
doubleYukarıda açıklanan bir değer (except), Auto aşağıdaki birim tanımlayıcılarındakilerden biri: px , in , cm , pt .A double value as described above, (except Auto) followed by one of the following unit specifiers: px, in, cm, pt.

px(varsayılan)cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)

ininç 'tir; 1ın = = 96pxin is inches; 1in==96px

cmsantimetre; 1cm = = (96/2.54) pikselcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

ptpuntolar; 1PT = = (96/72) pikselpt is points; 1pt==(96/72) px

OtomatikAuto
Genişliğin otomatik olarak belirlenmesine neden olur.Causes the width to be determined automatically. Özellik değerine eşdeğerdir NaN .Equivalent to a property value of NaN.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field WidthProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandıtrueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Şunlara uygulanır