FlowDocument.ColumnRuleWidth Özellik

Tanım

Sütun kuralı genişliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the column rule width.

public:
 property double ColumnRuleWidth { double get(); void set(double value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))]
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None, Readability=System.Windows.Readability.Unreadable)]
public double ColumnRuleWidth { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))>]
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None, Readability=System.Windows.Readability.Unreadable)>]
member this.ColumnRuleWidth : double with get, set
Public Property ColumnRuleWidth As Double

Özellik Değeri

Double

Cihazdan bağımsız piksellerde sütun kuralı genişliği.The column rule width, in device independent pixels. Varsayılan değer 0,0 ' dir.The default is 0.0.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, ColumnRuleWidth özelliğinin programlı olarak nasıl ayarlanacağını gösterir.The following example shows how to set the ColumnRuleWidth property programmatically.

FlowDocument flowDoc = new FlowDocument(new Paragraph(new Run("A bit of text content...")));
// Set a column rule two pixels wide colored Dodger blue.
flowDoc.ColumnRuleWidth = 2.0;
flowDoc.ColumnRuleBrush = Brushes.DodgerBlue;
Dim flowDocColRule As New FlowDocument(New Paragraph(New Run("A bit of text content...")))
    ' Set a column rule two pixels wide colored Dodger blue.
flowDocColRule.ColumnRuleWidth = 2.0
flowDocColRule.ColumnRuleBrush = Brushes.DodgerBlue

Açıklamalar

Sütun kuralı, sütunlar arasına çizilen ve içerik sütunlarını görsel olarak ayırmak için kullanılan bir satırdır.The column rule is a line that is drawn between columns, and is used to visually separate columns of content.

Özelliği ise, bu özelliğin hiçbir etkisi yoktur ColumnRuleBrush null .This property has no effect if the ColumnRuleBrush property is null.

Sütun kuralları yalnızca iki veya daha fazla sütun olduğunda görüntülenir.Column rules are only displayed when there are two or more columns. Sütun kuralı genişliği, değerinden küçük veya ona eşit olacak şekilde kısıtlanmıştır ColumnGap .The column rule width is constrained to be less than or equal to the ColumnGap.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object ColumnRuleWidth="double"/>  
- or -  
<object ColumnRuleWidth="qualifiedDouble"/>  

XAML DeğerleriXAML Values

doubledouble
Double

Double0,0 değerine eşit veya daha büyük bir değerin dize temsili Double.PositiveInfinity .String representation of a Double value equal to or greater than 0.0 but smaller than Double.PositiveInfinity. Nitelenmemiş bir değer cihazdan bağımsız piksel cinsinden ölçülür.An unqualified value is measured in device independent pixels. Dizelerin açıkça ondalık noktaları içermemesi gerekir.Strings need not explicitly include decimal points.

qualifiedDoublequalifiedDouble
Yukarıda açıklandığı gibi bir Double değeri, ardından aşağıdaki birim tanımlayıcılarındakilerden biri: px , in , cm , pt .A double value as described above, followed by one of the following unit specifiers: px, in, cm, pt.

px (varsayılan) cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)

in inç 'tir; 1ın = = 96pxin is inches; 1in==96px

cm santimetre; 1cm = = (96/2.54) pikselcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

pt puntolar; 1PT = = (96/72) pikselpt is points; 1pt==(96/72) px

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field ColumnRuleWidthProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true AffectsRender

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.