FlowDocument.FontSize Özellik

Tanım

İçin üst düzey yazı tipi boyutunu alır veya ayarlar FlowDocument .Gets or sets the top-level font size for the FlowDocument.

public:
 property double FontSize { double get(); void set(double value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.FontSizeConverter))]
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None)]
public double FontSize { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.FontSizeConverter))>]
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None)>]
member this.FontSize : double with get, set
Public Property FontSize As Double

Özellik Değeri

Double

İstenen yazı tipi boyutu, cihazdan bağımsız piksel cinsinden).The desired font size to use, in device independent pixels). Varsayılan değer tarafından belirlenir MessageFontSize .The default is determined by the MessageFontSize value.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, FontSize bir öğesinin özniteliğinin nasıl ayarlanacağını gösterir FlowDocument .The following example shows how to set the FontSize attribute of a FlowDocument element.

<FlowDocumentReader>
 <FlowDocument
  FontFamily="Century Gothic"
  FontSize="12"
  FontStretch="UltraExpanded"
  FontStyle="Italic"
  FontWeight="UltraBold"
 >
  <Paragraph>
   Any font settings on this paragraph would override the font settings
   for the FlowDocument.
  </Paragraph>
 </FlowDocument>
</FlowDocumentReader>

Aşağıdaki örnek, FontSize özelliğinin programlı olarak nasıl ayarlanacağını gösterir.The following example shows how to set the FontSize property programmatically.

FlowDocument flowDoc = new FlowDocument(new Paragraph(new Run("A bit of text content...")));
// Set the desired column gap to 10 device independend pixels.
flowDoc.FontFamily = new FontFamily("Century Gothic");
flowDoc.FontSize = 12.0;
flowDoc.FontStretch = FontStretches.UltraExpanded;
flowDoc.FontStyle = FontStyles.Italic;
flowDoc.FontWeight = FontWeights.UltraBold;
Dim flowDoc As New FlowDocument(New Paragraph(New Run("A bit of text content...")))
' Set the desired column gap to 10 device independend pixels.
flowDoc.FontFamily = New FontFamily("Century Gothic")
flowDoc.FontSize = 12.0
flowDoc.FontStretch = FontStretches.UltraExpanded
flowDoc.FontStyle = FontStyles.Italic
flowDoc.FontWeight = FontWeights.UltraBold

Açıklamalar

FontSizeAlt öğelerdeki tüm ayarlar bu üst düzey ayarı geçersiz kılar.Any FontSize settings on child elements override this top-level setting.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object FontSize="double"/> 
- or - 
<object FontSize="qualifiedDouble"/> 

XAML DeğerleriXAML Values

doubledouble
Double

Double0,0 değerine eşit veya daha büyük bir değerin dize temsili Double.PositiveInfinity .String representation of a Double value equal to or greater than 0.0 but smaller than Double.PositiveInfinity. Nitelenmemiş bir değer cihazdan bağımsız piksel cinsinden ölçülür.An unqualified value is measured in device independent pixels. Dizelerin açıkça ondalık noktaları içermemesi gerekir.Strings need not explicitly include decimal points.

qualifiedDoublequalifiedDouble
Yukarıda açıklandığı gibi bir Double değeri, ardından aşağıdaki birim tanımlayıcılarındakilerden biri: px , in , cm , pt .A double value as described above, followed by one of the following unit specifiers: px, in, cm, pt.

px (varsayılan) cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)

in inç 'tir; 1ın = = 96pxin is inches; 1in==96px

cm santimetre; 1cm = = (96/2.54) pikselcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

pt puntolar; 1PT = = (96/72) pikselpt is points; 1pt==(96/72) px

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field FontSizeProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true AffectsMeasure, AffectsRender, InheritsAffectsMeasure, AffectsRender, Inherits

Şunlara uygulanır