FlowDocument.MaxPageWidth Özellik

Tanım

İçindeki sayfaların en büyük genişliğini alır veya ayarlar FlowDocument .Gets or sets the maximum width for pages in a FlowDocument.

public:
 property double MaxPageWidth { double get(); void set(double value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))]
public double MaxPageWidth { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))>]
member this.MaxPageWidth : double with get, set
Public Property MaxPageWidth As Double

Özellik Değeri

Double

İçindeki sayfalar için cihazdan bağımsız piksellerde maksimum genişlik FlowDocument .The maximum width, in device independent pixels, for pages in the FlowDocument. Varsayılan değer PositiveInfinity (en fazla sayfa genişliği yok).The default is PositiveInfinity (no maximum page width).

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, MaxPageWidth bir öğesinin özniteliğinin nasıl ayarlanacağını gösterir FlowDocument .The following example shows how to set the MaxPageWidth attribute of a FlowDocument element.

<FlowDocumentReader>
 <FlowDocument
  PageHeight="Auto"
  PageWidth="Auto"
  MinPageHeight="3in"
  MinPageWidth="5in"
  MaxPageHeight="6in"
  MaxPageWidth="10in"
 >
  <Paragraph Background="BlanchedAlmond">
   This uses automatic page sizing with minimum page size of 3 by 5 inches,
   and a maximum page size of 6 by 10 inches.
  </Paragraph>
 </FlowDocument>
</FlowDocumentReader>

Aşağıdaki örnek, MaxPageWidth özelliğinin programlı olarak nasıl ayarlanacağını gösterir.The following example shows how to set the MaxPageWidth property programmatically.

FlowDocument flowDoc = new FlowDocument(new Paragraph(new Run("A bit of text content...")));
// Set PageHeight and PageWidth to "Auto".
flowDoc.PageHeight = Double.NaN;
flowDoc.PageWidth = Double.NaN;
// Specify minimum page sizes.
flowDoc.MinPageWidth = 680.0;
flowDoc.MinPageHeight = 480.0;
//Specify maximum page sizes.
flowDoc.MaxPageWidth = 1024.0;
flowDoc.MaxPageHeight = 768.0;
Dim flowDoc As New FlowDocument(New Paragraph(New Run("A bit of text content...")))
' Set PageHeight and PageWidth to "Auto".
flowDoc.PageHeight = Double.NaN
flowDoc.PageWidth = Double.NaN
' Specify minimum page sizes.
flowDoc.MinPageWidth = 680.0
flowDoc.MinPageHeight = 480.0
'Specify maximum page sizes.
flowDoc.MaxPageWidth = 1024.0
flowDoc.MaxPageHeight = 768.0

Açıklamalar

Bir continuum üzerinde görüntüleniyorsa, özelliği özelliğinden önceliklidir MinPageWidth ve bu özellik özelliği MaxPageWidth üzerinde önceliklidir PageWidth .If viewed on a continuum, the MinPageWidth property takes precedence over the MaxPageWidth property, which in turn takes precedence over the PageWidth property. Belirli bir sayfada üç özellik varsa, bu, özelliklerin değerlendirildiği sıradır.If all three properties are set on a given page, this is the order in which the properties are evaluated.

Bu özelliğin PageWidth , (Auto) olarak ayarlandığında hiçbir etkisi yoktur Double.NaN .This property has no effect when PageWidth is set to Double.NaN (auto).

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object MaxPageWidth="double"/> 
- or - 
<object MaxPageWidth="qualifiedDouble"/> 

XAML DeğerleriXAML Values

doubledouble
Double

Double0,0 değerine eşit veya daha büyük bir değerin dize temsili Double.PositiveInfinity .String representation of a Double value equal to or greater than 0.0 but smaller than Double.PositiveInfinity. Nitelenmemiş bir değer cihazdan bağımsız piksel cinsinden ölçülür.An unqualified value is measured in device independent pixels. Dizelerin açıkça ondalık noktaları içermemesi gerekir.Strings need not explicitly include decimal points.

qualifiedDoublequalifiedDouble
Yukarıda açıklandığı gibi bir Double değeri, ardından aşağıdaki birim tanımlayıcılarındakilerden biri: px , in , cm , pt .A double value as described above, followed by one of the following unit specifiers: px, in, cm, pt.

px (varsayılan) cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)

in inç 'tir; 1ın = = 96pxin is inches; 1in==96px

cm santimetre; 1cm = = (96/2.54) pikselcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

pt puntolar; 1PT = = (96/72) pikselpt is points; 1pt==(96/72) px

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field MaxPageWidthProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Şunlara uygulanır