FlowDocument.PageHeight Özellik

Tanım

İçindeki sayfaların tercih edilen yüksekliğini alır veya ayarlar FlowDocument .Gets or sets the preferred height for pages in a FlowDocument.

public:
 property double PageHeight { double get(); void set(double value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))]
public double PageHeight { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))>]
member this.PageHeight : double with get, set
Public Property PageHeight As Double

Özellik Değeri

Double

İçindeki sayfalar için, cihazdan bağımsız piksellerde tercih edilen yükseklik FlowDocument .The preferred height, in device independent pixels, for pages in the FlowDocument. Değeri NaN ("Auto" özniteliği değeri ile eşdeğer), sayfa yüksekliğinin otomatik olarak belirlenmesine neden olur.A value of NaN (equivalent to an attribute value of "Auto") causes the page height to be determined automatically. Varsayılan değer: NaN.The default is NaN.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, PageHeight bir öğesinin özniteliğinin nasıl ayarlanacağını gösterir FlowDocument .The following example shows how to set the PageHeight attribute of a FlowDocument element.

<FlowDocumentReader>
 <FlowDocument
  PageHeight="Auto"
  PageWidth="Auto"
  MinPageHeight="3in"
  MinPageWidth="5in"
  MaxPageHeight="6in"
  MaxPageWidth="10in"
 >
  <Paragraph Background="BlanchedAlmond">
   This uses automatic page sizing with minimum page size of 3 by 5 inches,
   and a maximum page size of 6 by 10 inches.
  </Paragraph>
 </FlowDocument>
</FlowDocumentReader>

Aşağıdaki örnek, PageHeight özelliğinin programlı olarak nasıl ayarlanacağını gösterir.The following example shows how to set the PageHeight property programmatically.

FlowDocument flowDoc = new FlowDocument(new Paragraph(new Run("A bit of text content...")));
// Set PageHeight and PageWidth to "Auto".
flowDoc.PageHeight = Double.NaN;
flowDoc.PageWidth = Double.NaN;
// Specify minimum page sizes.
flowDoc.MinPageWidth = 680.0;
flowDoc.MinPageHeight = 480.0;
//Specify maximum page sizes.
flowDoc.MaxPageWidth = 1024.0;
flowDoc.MaxPageHeight = 768.0;
Dim flowDoc As New FlowDocument(New Paragraph(New Run("A bit of text content...")))
' Set PageHeight and PageWidth to "Auto".
flowDoc.PageHeight = Double.NaN
flowDoc.PageWidth = Double.NaN
' Specify minimum page sizes.
flowDoc.MinPageWidth = 680.0
flowDoc.MinPageHeight = 480.0
'Specify maximum page sizes.
flowDoc.MaxPageWidth = 1024.0
flowDoc.MaxPageHeight = 768.0

Açıklamalar

Bir continuum üzerinde görüntüleniyorsa, özelliği özelliğinden önceliklidir MinPageHeight ve bu özellik özelliği MaxPageHeight üzerinde önceliklidir PageHeight .If viewed on a continuum, the MinPageHeight property takes precedence over the MaxPageHeight property, which in turn takes precedence over the PageHeight property. Belirli bir sayfada üç özellik varsa, bu, özelliklerin değerlendirildiği sıradır.If all three properties are set on a given page, this is the order in which the properties are evaluated.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object PageHeight="double"/> 
- or - 
<object PageHeight="qualifiedDouble"/> 
- or - 
<object PageHeight="Auto"/> 

XAML DeğerleriXAML Values

doubledouble
Double

Double0,0 değerine eşit veya daha büyük bir değerin dize temsili Double.PositiveInfinity .String representation of a Double value equal to or greater than 0.0 but smaller than Double.PositiveInfinity. Nitelenmemiş bir değer cihazdan bağımsız piksel cinsinden ölçülür.An unqualified value is measured in device independent pixels. Dizelerin açıkça ondalık noktaları içermemesi gerekir.Strings need not explicitly include decimal points.

qualifiedDoublequalifiedDouble
Yukarıda açıklandığı gibi bir Double değeri, ardından aşağıdaki birim tanımlayıcılarındakilerden biri: px , in , cm , pt .A double value as described above, followed by one of the following unit specifiers: px, in, cm, pt.

px (varsayılan) cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)

in inç 'tir; 1ın = = 96pxin is inches; 1in==96px

cm santimetre; 1cm = = (96/2.54) pikselcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

pt puntolar; 1PT = = (96/72) pikselpt is points; 1pt==(96/72) px

OtomatikAuto
Sayfa yüksekliğinin otomatik olarak belirlenmesine neden olur.Causes the page height to be determined automatically. Özellik değerine eşdeğerdir Double.NaN .Equivalent to a property value of Double.NaN.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PageHeightProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Şunlara uygulanır