FlowDocument.TextAlignment Özellik

Tanım

Metin içeriğinin yatay hizalamasını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates the horizontal alignment of text content.

public:
 property System::Windows::TextAlignment TextAlignment { System::Windows::TextAlignment get(); void set(System::Windows::TextAlignment value); };
public System.Windows.TextAlignment TextAlignment { get; set; }
member this.TextAlignment : System.Windows.TextAlignment with get, set
Public Property TextAlignment As TextAlignment

Özellik Değeri

TextAlignment

TextAlignmentİstenen hizalamayı belirten değerlerden biri.One of the TextAlignment values that specifies the desired alignment. Varsayılan değer: Left.The default is Left.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, TextAlignment bir öğesinin özniteliğinin nasıl ayarlanacağını gösterir FlowDocument .The following example shows how to set the TextAlignment attribute of a FlowDocument element.

<FlowDocumentReader>
 <FlowDocument
  TextAlignment="Center"
>
  <Paragraph Background="GhostWhite">
   One<LineBreak/>
   two two<LineBreak/>
   Three Three Three<LineBreak/>
   four four four four<LineBreak/>
   Five Five Five Five Five<LineBreak/>
   six six six six six six<LineBreak/>
   Seven Seven Seven Seven Seven Seven Seven<LineBreak/>
   eight eight eight eight eight eight eight eight
  </Paragraph>
 </FlowDocument>
</FlowDocumentReader>

Aşağıdaki şekilde, önceki FlowDocument Left metin hizalama (varsayılan) ile nasıl işlediğini gösterilmektedir.The following figure shows how the preceding FlowDocument renders with Left text alignment (the default).

Ekran görüntüsü: Left özelliğinin özellik değeriScreenshot: TextAlign property value of Left

Aşağıdaki şekilde, aynı işleme FlowDocument Right Metin hizalamasının nasıl oluşturulduğu gösterilmektedir.The following figure shows how the same FlowDocument renders with Right text alignment.

Ekran görüntüsü: TextAlign Right değeriScreenshot: TextAlign value of Right

Aşağıdaki şekilde, aynı işleme FlowDocument Center Metin hizalamasının nasıl oluşturulduğu gösterilmektedir.The following figure shows how the same FlowDocument renders with Center text alignment.

Ekran görüntüsü: bir merkez için TextAlign özelliği değeriScreenshot: TextAlign property value of Center

Aşağıdaki örnek, TextAlignment özelliğinin programlı olarak nasıl ayarlanacağını gösterir.The following example shows how to set the TextAlignment property programmatically.

FlowDocument flowDoc = new FlowDocument(new Paragraph(new Run("A bit of text content...")));

// Text will be centered.
flowDoc.TextAlignment = TextAlignment.Center;
Dim flowDoc As New FlowDocument(New Paragraph(New Run("A bit of text content...")))

' Text will be centered.
flowDoc.TextAlignment = TextAlignment.Center

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field TextAlignmentProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true AffectsMeasure, AffectsRender, InheritsAffectsMeasure, AffectsRender, Inherits

Şunlara uygulanır