FlowDocument.TextEffects Özellik

Tanım

Bir metninin metnine uygulanacak efektleri alır veya ayarlar FlowDocument .Gets or sets the effects to apply to the text of a FlowDocument.

public:
 property System::Windows::Media::TextEffectCollection ^ TextEffects { System::Windows::Media::TextEffectCollection ^ get(); void set(System::Windows::Media::TextEffectCollection ^ value); };
public System.Windows.Media.TextEffectCollection TextEffects { get; set; }
member this.TextEffects : System.Windows.Media.TextEffectCollection with get, set
Public Property TextEffects As TextEffectCollection

Özellik Değeri

TextEffectCollection

TextEffectCollection TextEffect Metni için uygulanacak etkileri tanımlayan bir veya daha fazla nesne içeren bir FlowDocument .A TextEffectCollection containing one or more TextEffect objects that define effects to apply to the text of the FlowDocument. Varsayılan değer null (hiçbir efekt uygulanmaz).The default is null (no effects applied).

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field TextEffectsProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true AffectsRender

Şunlara uygulanır