FlowDocument.Typography Özellik

Tanım

Öğesinin metin içeriği için geçerli olan tipografi çeşitlemelerini alır FlowDocument .Gets the currently effective typography variations for the text contents of the FlowDocument.

public:
 property System::Windows::Documents::Typography ^ Typography { System::Windows::Documents::Typography ^ get(); };
public System.Windows.Documents.Typography Typography { get; }
member this.Typography : System.Windows.Documents.Typography
Public ReadOnly Property Typography As Typography

Özellik Değeri

Typography

TypographyŞu anda etkin olan tipografi çeşitlemelerini belirten bir nesne.A Typography object that specifies the currently effective typography variations. Varsayılan tipografi değerlerinin listesi için bkz Typography ..For a list of default typography values, see Typography.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir öğesinin özniteliğiyle çeşitli tipografi çeşitlemelerini nasıl ayarlayagösterdiğini gösterir Typography FlowDocument .The following example shows how to set various typography variations with the Typography attribute of a FlowDocument element.

<FlowDocumentReader>
 <FlowDocument
  Typography.Capitals="SmallCaps"
  Typography.CapitalSpacing="True"
  Typography.CaseSensitiveForms="True"
  Typography.ContextualAlternates="False"
  Typography.ContextualLigatures="False"
  Typography.DiscretionaryLigatures="True"
  Typography.EastAsianExpertForms="True"
  Typography.EastAsianLanguage="Traditional"
  Typography.EastAsianWidths="Proportional"
  Typography.Fraction="Stacked"
  Typography.HistoricalForms="True"
  Typography.HistoricalLigatures="True"
  Typography.Kerning="False"
  Typography.MathematicalGreek="True"
  Typography.NumeralAlignment="Proportional"
  Typography.NumeralStyle="OldStyle"
  Typography.SlashedZero="True"
  Typography.StandardLigatures="False"
  Typography.Variants="Ruby"
 >
  <Paragraph Background="GhostWhite">
   This FlowDocument has numerous typography variations applied.
  </Paragraph>
 </FlowDocument>
</FlowDocumentReader>

Aşağıdaki örnek, özelliğinin çeşitli yönlerini programlı bir şekilde ayarlamayı gösterir Typography .The following example shows how to set various aspects of the Typography property programmatically.

FlowDocument flowDoc = new FlowDocument(new Paragraph(new Run("A bit of text content...")));

// Change various default typography variations.
flowDoc.Typography.Capitals        = FontCapitals.SmallCaps;
flowDoc.Typography.CapitalSpacing     = true;
flowDoc.Typography.CaseSensitiveForms   = true;
flowDoc.Typography.ContextualAlternates  = false;
flowDoc.Typography.ContextualLigatures  = false;
flowDoc.Typography.DiscretionaryLigatures = true;
flowDoc.Typography.EastAsianExpertForms  = true;
flowDoc.Typography.EastAsianLanguage   = FontEastAsianLanguage.Traditional;
flowDoc.Typography.EastAsianWidths    = FontEastAsianWidths.Proportional;
flowDoc.Typography.Fraction        = FontFraction.Stacked;
flowDoc.Typography.HistoricalForms    = true;
flowDoc.Typography.HistoricalLigatures  = true;
flowDoc.Typography.Kerning        = false;
flowDoc.Typography.MathematicalGreek   = true;
flowDoc.Typography.NumeralAlignment    = FontNumeralAlignment.Proportional;
flowDoc.Typography.NumeralStyle      = FontNumeralStyle.OldStyle;
flowDoc.Typography.SlashedZero      = true;
flowDoc.Typography.StandardLigatures   = false;
flowDoc.Typography.Variants        = FontVariants.Ruby;
Dim flowDoc As New FlowDocument(New Paragraph(New Run("A bit of text content...")))

' Change various default typography variations.
flowDoc.Typography.Capitals = FontCapitals.SmallCaps
flowDoc.Typography.CapitalSpacing = True
flowDoc.Typography.CaseSensitiveForms = True
flowDoc.Typography.ContextualAlternates = False
flowDoc.Typography.ContextualLigatures = False
flowDoc.Typography.DiscretionaryLigatures = True
flowDoc.Typography.EastAsianExpertForms = True
flowDoc.Typography.EastAsianLanguage = FontEastAsianLanguage.Traditional
flowDoc.Typography.EastAsianWidths = FontEastAsianWidths.Proportional
flowDoc.Typography.Fraction = FontFraction.Stacked
flowDoc.Typography.HistoricalForms = True
flowDoc.Typography.HistoricalLigatures = True
flowDoc.Typography.Kerning = False
flowDoc.Typography.MathematicalGreek = True
flowDoc.Typography.NumeralAlignment = FontNumeralAlignment.Proportional
flowDoc.Typography.NumeralStyle = FontNumeralStyle.OldStyle
flowDoc.Typography.SlashedZero = True
flowDoc.Typography.StandardLigatures = False
flowDoc.Typography.Variants = FontVariants.Ruby

Açıklamalar

TypographyÖzelliği yalnızca OpenTypeOpenType yazı tiplerinde uygulanabilir.The Typography property is applicable only to OpenTypeOpenType fonts. Bir tipografi çeşidinin, varyantı desteklemeyen yazı tipleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.A typography variant has no effect on fonts that do not support the variant. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz. WPF 'de tipografi.For more information on this topic, see Typography in WPF.

Şunlara uygulanır