Inline.PreviousInline Özellik

Tanım

InlineBu öğenin eşi olan önceki öğeyi alır.Gets the previous Inline element that is a peer to this element.

public:
 property System::Windows::Documents::Inline ^ PreviousInline { System::Windows::Documents::Inline ^ get(); };
public System.Windows.Documents.Inline PreviousInline { get; }
member this.PreviousInline : System.Windows.Documents.Inline
Public ReadOnly Property PreviousInline As Inline

Özellik Değeri

Inline

Inline Inline Bu öğenin eşi olan önceki öğeyi temsil eden bir nesne veya önceki öğe yoksa null Inline .An Inline object representing the previous Inline element that is a peer to this element, or null if there is no previous Inline element.

Bu özelliğin varsayılan değeri yok.This property has no default value.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, özelliğinin nasıl kullanılacağını gösterir NextInline .The following example shows how to use the NextInline property.

// A host paragraph to hold the example Inline elements..
Paragraph par = new Paragraph();

// Some arbitrary Inline elements.
Run run1 = new Run("Text run number 1.");
Run run2 = new Run("Text run number 2.");
Bold bold = new Bold(new Run("Bold text."));
Italic ital = new Italic(new Run("Italic text."));
Span span1 = new Span(new Run("Span number 1"));
Span span2 = new Span(new Run("Span number 2"));

// Add the Inline elements to the Paragraph. Note the order
// of the inline elements in the paragraph; the order is 
// arbitrary, but the notion of an order is important with 
// respect to  what are 'previous' and 'next' elements.
par.Inlines.Add(run1);
par.Inlines.Add(run2);
par.Inlines.Add(bold);
par.Inlines.Add(ital);
par.Inlines.Add(span1);
par.Inlines.Add(span2);
' A host paragraph to hold the example Inline elements..
Dim par As New Paragraph()

' Some arbitrary Inline elements.
Dim run1 As New Run("Text run number 1.")
Dim run2 As New Run("Text run number 2.")
Dim bold As New Bold(New Run("Bold text."))
Dim ital As New Italic(New Run("Italic text."))
Dim span1 As New Span(New Run("Span number 1"))
Dim span2 As New Span(New Run("Span number 2"))

' Add the Inline elements to the Paragraph. Note the order
' of the inline elements in the paragraph; the order is 
' arbitrary, but the notion of an order is important with 
' respect to  what are 'previous' and 'next' elements.
par.Inlines.Add(run1)
par.Inlines.Add(run2)
par.Inlines.Add(bold)
par.Inlines.Add(ital)
par.Inlines.Add(span1)
par.Inlines.Add(span2)
// After this line executes, "previousSibling" is null, since "run1" is
// the first Inline element in the Paragraph.
Inline previousSibling = run1.PreviousInline;

// After this line executes, "previousSibling" holds "bold", which is the
// first peer-level Inline preceeding "ital".
previousSibling = ital.PreviousInline;

// After this line executes, "previousSibling" holds "span1", which is the
// first peer-level Inline preceeding "span1".
previousSibling = span2.NextInline;
' After this line executes, "previousSibling" is null, since "run1" is
' the first Inline element in the Paragraph.
Dim previousSibling As Inline = run1.PreviousInline

' After this line executes, "previousSibling" holds "bold", which is the
' first peer-level Inline preceeding "ital".
previousSibling = ital.PreviousInline

' After this line executes, "previousSibling" holds "span1", which is the
' first peer-level Inline preceeding "span1".
previousSibling = span2.NextInline

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.