WritingCancelledEventArgs Sınıf

Tanım

WritingCancelled olayı için veriler sağlar.Provides data for the WritingCancelled event.

public ref class WritingCancelledEventArgs : EventArgs
public class WritingCancelledEventArgs : EventArgs
type WritingCancelledEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class WritingCancelledEventArgs
Inherits EventArgs
Devralma
WritingCancelledEventArgs

Oluşturucular

WritingCancelledEventArgs(Exception)

WritingCancelledEventArgs sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the WritingCancelledEventArgs class.

Özellikler

Error

Yazma işlemini iptal eden özel durumu alır.Gets the exception that canceled the write operation.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.