TableCellCollection.SyncRoot Özellik

Tanım

Bu tür veya üye altyapıyı destekler Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Özellik Değeri

Object

Koleksiyona erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılabilen bir nesne.An object that can be used to synchronize access to the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır