TextElementCollection<TextElementType>.AddRange(IEnumerable) Yöntem

Tanım

Koleksiyonda belirli bir öğe aralığını ekler.Appends a specified range of items to the collection.

public:
 void AddRange(System::Collections::IEnumerable ^ range);
public void AddRange (System.Collections.IEnumerable range);
member this.AddRange : System.Collections.IEnumerable -> unit
Public Sub AddRange (range As IEnumerable)

Parametreler

range
IEnumerable

IEnumerableArabirimini uygulayan ve koleksiyona eklenecek öğe aralığını belirten bir nesne.An object that implements the IEnumerable interface, and that specifies a range of items to add to the collection.

Özel durumlar

Aralık herhangi bir null öğesi içerdiğinde tetiklenir.Raised when range includes any null items.

Aralık nullolduğunda tetiklenir.Raised when range is null.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.