TextElementCollection<TextElementType>.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Koleksiyonun içeriği için bir Numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator for the contents of the collection.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<TextElementType> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<TextElementType> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'extElementType (requires 'extElementType :> System.Windows.Documents.TextElement)>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'extElementType (requires 'extElementType :> System.Windows.Documents.TextElement)>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of TextElementType)

Döndürülenler

IEnumerator<TextElementType>

Koleksiyonun içeriği için bir Numaralandırıcı.An enumerator for the contents of the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır