TextElementCollection<TextElementType>.InsertAfter(TextElementType, TextElementType) Yöntem

Tanım

Belirtilen bir koleksiyon öğesinden sonra koleksiyonda belirtilen öğeyi ekler.Inserts a specified item in the collection after a specified collection item.

public:
 void InsertAfter(TextElementType previousSibling, TextElementType newItem);
public void InsertAfter (TextElementType previousSibling, TextElementType newItem);
member this.InsertAfter : 'extElementType * 'extElementType -> unit
Public Sub InsertAfter (previousSibling As TextElementType, newItem As TextElementType)

Parametreler

previousSibling
TextElementType

Koleksiyonda yeni öğe eklenecek bir öğe.An item in the collection after which the new item will be inserted.

newItem
TextElementType

Koleksiyona eklenecek bir öğe.An item to insert into the collection.

Özel durumlar

NewItem zaten bir koleksiyona ait olduğunda tetiklenir.Raised when newItem already belongs to a collection.

Previouseşdüzey veya NewItem nullolduğunda tetiklenir.Raised when previousSibling or newItem is null.

Previouseşdüzey bu koleksiyona ait olmadığında tetiklenir.Raised when previousSibling does not belong to this collection.

Şunlara uygulanır