TextElementCollection<TextElementType>.IsReadOnly Özellik

Tanım

Koleksiyonun salt okunurdur olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether or not the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Koleksiyonun salt okunursa true; değilse, false.true if the collection is read-only; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Şu anda bu özellik her zaman döndürülür false .Currently, this property always returns false.

Şunlara uygulanır