TextElementCollection<TextElementType>.IList.Contains(Object) Yöntem

Tanım

' In IList belirli bir değer içerip içermediğini belirler.Determines whether the IList contains a specific value. Bunun yerine tür kullanımı uyumlu Contains(TextElementType) yöntemi kullanın.Use the type-safe Contains(TextElementType) method instead.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametreler

value
Object

İçinde yerini almak istediğiniz nesne IList .The object to locate in the IList.

Döndürülenler

Boolean

trueObjectöğesinde bulunursa IList ; Aksi durumda, false .true if the Object is found in the IList; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır