TextElementCollection<TextElementType>.IList.Insert(Int32, Object) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizindeki öğesine bir öğe ekler IList .Inserts an item to the IList at the specified index. Bunun yerine tür kullanımı güvenli InsertAfter(TextElementType, TextElementType) veya InsertBefore(TextElementType, TextElementType) yöntemlerini kullanın.Use the type-safe InsertAfter(TextElementType, TextElementType) or InsertBefore(TextElementType, TextElementType) methods instead.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametreler

index
Int32

value eklenecek sıfır tabanlı dizin.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

İçine eklenecek nesne IList .The object to insert into the IList.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır