AccessibleObject Sınıf

Tanım

Erişilebilirlik uygulamalarının kullanıcılar için bir uygulamanın kullanıcı arabirimini (UI) ayarlamamız için kullandığı bilgileri sağlar.Provides information that accessibility applications use to adjust an application's user interface (UI) for users with impairments.

public ref class AccessibleObject : System::Runtime::InteropServices::StandardOleMarshalObject, Accessibility::IAccessible, System::Reflection::IReflect
public ref class AccessibleObject : MarshalByRefObject, Accessibility::IAccessible, System::Reflection::IReflect
public class AccessibleObject : System.Runtime.InteropServices.StandardOleMarshalObject, Accessibility.IAccessible, System.Reflection.IReflect
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class AccessibleObject : System.Runtime.InteropServices.StandardOleMarshalObject, Accessibility.IAccessible, System.Reflection.IReflect
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class AccessibleObject : MarshalByRefObject, Accessibility.IAccessible, System.Reflection.IReflect
type AccessibleObject = class
  inherit StandardOleMarshalObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
  interface Interop.UiaCore.IAccessibleEx
  interface Interop.Ole32.IServiceProvider
  interface Interop.UiaCore.IRawElementProviderSimple
  interface Interop.UiaCore.IRawElementProviderFragment
  interface Interop.UiaCore.IRawElementProviderFragmentRoot
  interface Interop.UiaCore.IInvokeProvider
  interface Interop.UiaCore.IValueProvider
  interface Interop.UiaCore.IRangeValueProvider
  interface Interop.UiaCore.IExpandCollapseProvider
  interface Interop.UiaCore.IToggleProvider
  interface Interop.UiaCore.ITableProvider
  interface Interop.UiaCore.ITableItemProvider
  interface Interop.UiaCore.IGridProvider
  interface Interop.UiaCore.IGridItemProvider
  interface Interop.Oleaut32.IEnumVariant
  interface Interop.Ole32.IOleWindow
  interface Interop.UiaCore.ILegacyIAccessibleProvider
  interface Interop.UiaCore.ISelectionProvider
  interface Interop.UiaCore.ISelectionItemProvider
  interface Interop.UiaCore.IRawElementProviderHwndOverride
  interface Interop.UiaCore.IScrollItemProvider
  interface Interop.UiaCore.IMultipleViewProvider
  interface Interop.UiaCore.ITextProvider
  interface Interop.UiaCore.ITextProvider2
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AccessibleObject = class
  inherit StandardOleMarshalObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
  interface UnsafeNativeMethods.IAccessibleEx
  interface UnsafeNativeMethods.IServiceProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IRawElementProviderSimple
  interface UnsafeNativeMethods.IRawElementProviderFragment
  interface UnsafeNativeMethods.IRawElementProviderFragmentRoot
  interface UnsafeNativeMethods.IInvokeProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IValueProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IRangeValueProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IExpandCollapseProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IToggleProvider
  interface UnsafeNativeMethods.ITableProvider
  interface UnsafeNativeMethods.ITableItemProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IGridProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IGridItemProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IEnumVariant
  interface UnsafeNativeMethods.IOleWindow
  interface UnsafeNativeMethods.ILegacyIAccessibleProvider
  interface UnsafeNativeMethods.ISelectionProvider
  interface UnsafeNativeMethods.ISelectionItemProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IRawElementProviderHwndOverride
  interface UnsafeNativeMethods.IScrollItemProvider
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AccessibleObject = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
  interface UnsafeNativeMethods.IEnumVariant
  interface UnsafeNativeMethods.IMarshal
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AccessibleObject = class
  inherit StandardOleMarshalObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
  interface UnsafeNativeMethods.IEnumVariant
  interface UnsafeNativeMethods.IOleWindow
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AccessibleObject = class
  inherit StandardOleMarshalObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
Public Class AccessibleObject
Inherits StandardOleMarshalObject
Implements IAccessible, IReflect
Public Class AccessibleObject
Inherits MarshalByRefObject
Implements IAccessible, IReflect
Devralma
Devralma
AccessibleObject
Türetilmiş
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, AccessibleObject Control.ControlAccessibleObject erişilebilir bilgileri açığa çıkarmak için ve sınıflarını kullanarak, erişilebilirlik kullanan bir grafik denetiminin oluşturulmasını gösterir.The following code example demonstrates the creation of an accessibility-aware chart control, using the AccessibleObject and Control.ControlAccessibleObject classes to expose accessible information. Denetim, bir göstergeyle birlikte iki eğrileri çizer.The control plots two curves along with a legend. ChartControlAccessibleObjectÖğesinden türetilen sınıf, ControlAccessibleObject CreateAccessibilityInstance grafik denetimine özel olarak erişilebilir bilgiler sağlamak için yönteminde kullanılır.The ChartControlAccessibleObject class, which derives from ControlAccessibleObject, is used in the CreateAccessibilityInstance method to provide custom accessible information for the chart control. Grafik göstergesi gerçek Control tabanlı bir denetim olmadığından, bunun yerine grafik denetimi tarafından çizildiğinden, yerleşik olarak erişilebilir bir bilgi yoktur.Because the chart legend is not an actual Control -based control, but instead is drawn by the chart control, it does not have any built-in accessible information. Bu nedenle, sınıf, ChartControlAccessibleObject GetChild CurveLegendAccessibleObject göstergenin her bir bölümü için erişilebilir bilgileri temsil eden öğesini döndürecek şekilde yöntemini geçersiz kılar.Because of this, the ChartControlAccessibleObject class overrides the GetChild method to return the CurveLegendAccessibleObject that represents accessible information for each part of the legend. Erişilebilir bir uygulama bu denetimi kullandığında, denetim gerekli erişilebilir bilgileri sağlayabilir.When an accessible-aware application uses this control, the control can provide the necessary accessible information.

#using <Accessibility.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;

// Declare a chart control that demonstrates accessibility in Windows Forms.
public ref class ChartControl: public System::Windows::Forms::UserControl
{
public:
  ref class ChartControlAccessibleObject;

  // forward declaration
  // Inner Class that represents a legend for a curve in the chart.
  ref class CurveLegend
  {

   // Inner class CurveLegendAccessibleObject represents accessible information
   // associated with the CurveLegend object.
  public:
   ref class CurveLegendAccessibleObject: public AccessibleObject
   {
   private:
     CurveLegend^ curveLegend;

   public:
     CurveLegendAccessibleObject( CurveLegend^ curveLegend )
      : AccessibleObject()
     {
      this->curveLegend = curveLegend;
     }


   private:

     property ChartControlAccessibleObject^ ChartControl 
     {

      // Private property that helps get the reference to the parent ChartControl.
      ChartControlAccessibleObject^ get()
      {
        return dynamic_cast<ChartControlAccessibleObject^>(Parent);
      }

     }

   internal:

     property int ID 
     {

      // Internal helper function that returns the ID for this CurveLegend.
      int get()
      {
        for ( int i = 0; i < ChartControl->GetChildCount(); i++ )
        {
         if ( ChartControl->GetChild( i ) == this )
         {
           return i;
         }

        }
        return -1;
      }

     }

   public:

     property Rectangle Bounds 
     {

      // Gets the Bounds for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
      virtual Rectangle get() override
      {
        
        // The bounds is in screen coordinates.
        Point loc = curveLegend->Location;
        return Rectangle(curveLegend->chart->PointToScreen( loc ),curveLegend->Size);
      }

     }

     property String^ Name 
     {

      // Gets or sets the Name for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
      virtual String^ get() override
      {
        return curveLegend->Name;
      }

      virtual void set( String^ value ) override
      {
        curveLegend->Name = value;
      }

     }

     property AccessibleObject^ Parent 
     {

      // Gets the Curve Legend Parent's Accessible object.
      // This is used by accessibility programs.
      virtual AccessibleObject^ get() override
      {
        return curveLegend->chart->AccessibilityObject;
      }

     }

     property System::Windows::Forms::AccessibleRole Role 
     {

      // Gets the role for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
      virtual System::Windows::Forms::AccessibleRole get() override
      {
        return ::AccessibleRole::StaticText;
      }

     }

     property AccessibleStates State 
     {

      // Gets the state based on the selection for the CurveLegend.
      // This is used by accessibility programs.
      virtual AccessibleStates get() override
      {
        AccessibleStates state = AccessibleStates::Selectable;
        if ( curveLegend->Selected )
        {
         state = static_cast<AccessibleStates>(state | AccessibleStates::Selected);
        }

        return state;
      }

     }

     // Navigates through siblings of this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
     virtual AccessibleObject^ Navigate( AccessibleNavigation navdir ) override
     {
      
      // Uses the internal NavigateFromChild helper function that exists
      // on ChartControlAccessibleObject.
      return ChartControl->NavigateFromChild( this, navdir );
     }


     // Selects or unselects this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
     virtual void Select( AccessibleSelection selection ) override
     {
      
      // Uses the internal SelectChild helper function that exists
      // on ChartControlAccessibleObject.
      ChartControl->SelectChild( this, selection );
     }

   };


  private:

   // class CurveLgendAccessibleObject
   String^ name;
   ChartControl^ chart;
   CurveLegendAccessibleObject^ accObj;
   bool selected;
   Point location;

  public:
   CurveLegend( ChartControl^ chart, String^ name )
   {
     this->chart = chart;
     this->name = name;
     selected = true;
   }


   property AccessibleObject^ AccessibilityObject 
   {

     // Gets the accessibility object for the curve legend.
     AccessibleObject^ get()
     {
      if ( accObj == nullptr )
      {
        accObj = gcnew CurveLegendAccessibleObject( this );
      }

      return accObj;
     }

   }

   property Rectangle Bounds 
   {

     // Gets the bounds for the curve legend.
     Rectangle get()
     {
      return Rectangle(Location,Size);
     }

   }

   property Point Location 
   {

     // Gets or sets the location for the curve legend.
     Point get()
     {
      return location;
     }

     void set( Point value )
     {
      location = value;
      chart->Invalidate();
      
      // Notifies the chart of the location change. This is used for
      // the accessibility information. AccessibleEvents::LocationChange
      // tells the chart the reason for the notification.
      chart->AccessibilityNotifyClients( AccessibleEvents::LocationChange, (dynamic_cast<CurveLegendAccessibleObject^>(AccessibilityObject))->ID );
     }

   }

   property String^ Name 
   {

     // Gets or sets the Name for the curve legend.
     String^ get()
     {
      return name;
     }

     void set( String^ value )
     {
      if ( name != value )
      {
        name = value;
        chart->Invalidate();
        
        // Notifies the chart of the name change. This is used for
        // the accessibility information. AccessibleEvents::NameChange
        // tells the chart the reason for the notification.
        chart->AccessibilityNotifyClients( AccessibleEvents::NameChange, (dynamic_cast<CurveLegendAccessibleObject^>(AccessibilityObject))->ID );
      }
     }

   }

   property bool Selected 
   {

     // Gets or sets the Selected state for the curve legend.
     bool get()
     {
      return selected;
     }

     void set( bool value )
     {
      if ( selected != value )
      {
        selected = value;
        chart->Invalidate();
        
        // Notifies the chart of the selection value change. This is used for
        // the accessibility information. The AccessibleEvents value depends upon
        // if the selection is true (AccessibleEvents::SelectionAdd) or
        // false (AccessibleEvents::SelectionRemove).
        chart->AccessibilityNotifyClients( selected ? AccessibleEvents::SelectionAdd : AccessibleEvents::SelectionRemove, (dynamic_cast<CurveLegendAccessibleObject^>(AccessibilityObject))->ID );
      }
     }

   }

   property System::Drawing::Size Size 
   {

     // Gets the Size for the curve legend.
     System::Drawing::Size get()
     {
      int legendHeight = chart->Font->Height + 4;
      Graphics^ g = chart->CreateGraphics();
      int legendWidth = (int)g->MeasureString( Name, chart->Font ).Width + 4;
      return System::Drawing::Size( legendWidth, legendHeight );
     }

   }

  };


private:

  // class CurveLegend
  CurveLegend^ legend1;
  CurveLegend^ legend2;

public:
  ChartControl()
  {
   
   // The ChartControl draws the chart in the OnPaint .
   SetStyle( ControlStyles::ResizeRedraw, true );
   SetStyle( ControlStyles::DoubleBuffer, true );
   SetStyle( ControlStyles::AllPaintingInWmPaint, true );
   this->BackColor = System::Drawing::Color::White;
   this->Name = "ChartControl";
   this->Click += gcnew System::EventHandler( this, &ChartControl::ChartControl_Click );
   this->QueryAccessibilityHelp += gcnew System::Windows::Forms::QueryAccessibilityHelpEventHandler( this, &ChartControl::ChartControl_QueryAccessibilityHelp );
   
   // The CurveLengend is not Control-based, it just
   // represents the parts of the legend.
   legend1 = gcnew CurveLegend( this,"A" );
   legend1->Location = Point(20,30);
   legend2 = gcnew CurveLegend( this,"B" );
   legend2->Location = Point(20,50);
  }protected:
  // Overridden to return the custom AccessibleObject
  // for the entire chart.
  virtual AccessibleObject^ CreateAccessibilityInstance() override
  {
   return gcnew ChartControlAccessibleObject( this );
  }

  virtual void OnPaint( PaintEventArgs^ e ) override
  {
   
   // The ChartControl draws the chart in the OnPaint .
   System::Windows::Forms::UserControl::OnPaint( e );
   Rectangle bounds = this->ClientRectangle;
   int border = 5;
   
   // Draws the legends first.
   StringFormat^ format = gcnew StringFormat;
   format->Alignment = StringAlignment::Center;
   format->LineAlignment = StringAlignment::Center;
   if ( legend1 != nullptr )
   {
     if ( legend1->Selected )
     {
      e->Graphics->FillRectangle( gcnew SolidBrush( Color::Blue ), legend1->Bounds );
     }
     else
     {
      e->Graphics->DrawRectangle( Pens::Blue, legend1->Bounds );
     }

     e->Graphics->DrawString( legend1->Name, this->Font, Brushes::Black, legend1->Bounds, format );
   }

   if ( legend2 != nullptr )
   {
     if ( legend2->Selected )
     {
      e->Graphics->FillRectangle( gcnew SolidBrush( Color::Red ), legend2->Bounds );
     }
     else
     {
      e->Graphics->DrawRectangle( Pens::Red, legend2->Bounds );
     }

     e->Graphics->DrawString( legend2->Name, this->Font, Brushes::Black, legend2->Bounds, format );
   }

   
   // Charts out the actual curves that represent data in the Chart.
   bounds.Inflate( -border, -border );
   array<Point>^ temp1 = {Point(bounds.Left,bounds.Bottom),Point(bounds.Left + bounds.Width / 3,bounds.Top + bounds.Height / 5),Point(bounds.Right - bounds.Width / 3,(bounds.Top + bounds.Bottom) / 2),Point(bounds.Right,bounds.Top)};
   array<Point>^curve1 = temp1;
   array<Point>^ temp2 = {Point(bounds.Left,bounds.Bottom - bounds.Height / 3),Point(bounds.Left + bounds.Width / 3,bounds.Top + bounds.Height / 5),Point(bounds.Right - bounds.Width / 3,(bounds.Top + bounds.Bottom) / 2),Point(bounds.Right,bounds.Top + bounds.Height / 2)};
   array<Point>^curve2 = temp2;
   
   // Draws the actual curve only if it is selected.
   if ( legend1->Selected )
      e->Graphics->DrawCurve( Pens::Blue, curve1 );

   if ( legend2->Selected )
      e->Graphics->DrawCurve( Pens::Red, curve2 );

   e->Graphics->DrawRectangle( Pens::Blue, bounds );
  }

  // Handles the QueryAccessibilityHelp event.
  void ChartControl_QueryAccessibilityHelp( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::QueryAccessibilityHelpEventArgs^ e )
  {
   e->HelpString = "Displays chart data";
  }

  // Handles the Click event for the chart.
  // Toggles the selection of whatever legend was clicked on
  void ChartControl_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   Point pt = this->PointToClient( Control::MousePosition );
   if ( legend1->Bounds.Contains( pt ) )
   {
     legend1->Selected = !legend1->Selected;
   }
   else
   if ( legend2->Bounds.Contains( pt ) )
   {
     legend2->Selected = !legend2->Selected;
   }
  }


public:

  property array<CurveLegend^>^ Legends 
  {

   // Gets an array of CurveLengends used in the Chart.
   array<CurveLegend^>^ get()
   {
     array<CurveLegend^>^temp3 = {legend1,legend2};
     return temp3;
   }

  }

  // Inner class ChartControlAccessibleObject represents accessible information associated with the ChartControl.
  // The ChartControlAccessibleObject is returned in the ChartControl::CreateAccessibilityInstance .
  ref class ChartControlAccessibleObject: public ControlAccessibleObject
  {
  private:
   ChartControl^ chartControl;

  public:
   ChartControlAccessibleObject( ChartControl^ ctrl )
     : ControlAccessibleObject( ctrl )
   {
     chartControl = ctrl;
   }


   property System::Windows::Forms::AccessibleRole Role 
   {

     // Gets the role for the Chart. This is used by accessibility programs.
     virtual System::Windows::Forms::AccessibleRole get() override
     {
      return ::AccessibleRole::Chart;
     }

   }

   property AccessibleStates State 
   {

     // Gets the state for the Chart. This is used by accessibility programs.
     virtual AccessibleStates get() override
     {
      return AccessibleStates::ReadOnly;
     }

   }

   // The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so
   // return the number of ChartLengend objects.
   virtual int GetChildCount() override
   {
     return chartControl->Legends->Length;
   }


   // Gets the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
   virtual AccessibleObject^ GetChild( int index ) override
   {
     if ( index >= 0 && index < chartControl->Legends->Length )
     {
      return chartControl->Legends[ index ]->AccessibilityObject;
     }

     return nullptr;
   }


  internal:

   // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
   // to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
   // the CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
   AccessibleObject^ NavigateFromChild( CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject^ child, AccessibleNavigation navdir )
   {
     switch ( navdir )
     {
      case AccessibleNavigation::Down:
      case AccessibleNavigation::Next:
        return GetChild( child->ID + 1 );

      case AccessibleNavigation::Up:
      case AccessibleNavigation::Previous:
        return GetChild( child->ID - 1 );
     }
     return nullptr;
   }


   // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
   // to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used
   // in the CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject.Select function.
   void SelectChild( CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject^ child, AccessibleSelection selection )
   {
     int childID = child->ID;
     
     // Determine which selection action should occur, based on the
     // AccessibleSelection value.
     if ( (selection & AccessibleSelection::TakeSelection) != (AccessibleSelection)0 )
     {
      for ( int i = 0; i < chartControl->Legends->Length; i++ )
      {
        if ( i == childID )
        {
         chartControl->Legends[ i ]->Selected = true;
        }
        else
        {
         chartControl->Legends[ i ]->Selected = false;
        }

      }
      
      // AccessibleSelection->AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
      if ( (selection & AccessibleSelection::AddSelection) != (AccessibleSelection)0 )
      {
        chartControl->Legends[ childID ]->Selected = true;
      }
      
      // AccessibleSelection->AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.
      if ( (selection & AccessibleSelection::RemoveSelection) != (AccessibleSelection)0 )
      {
        chartControl->Legends[ childID ]->Selected = false;
      }
     }
   }

  };

  // class ChartControlAccessibleObject
};


// class ChartControl
public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
{
private:

  // Test out the Chart Control.
  ChartControl^ chart1;

public:
  Form1()
  {
   
   // Create a chart control and add it to the form.
   this->chart1 = gcnew ChartControl;
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 920, 566 );
   this->chart1->Location = System::Drawing::Point( 47, 16 );
   this->chart1->Size = System::Drawing::Size( 600, 400 );
   this->Controls->Add( this->chart1 );
  }

};


// class Form1

[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew Form1 );
}

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace ChartControl
{
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    // Test out the Chart Control.
    private ChartControl chart1;

    [STAThread]
    static void Main() 
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    public Form1() {
      // Create a chart control and add it to the form.
      this.chart1 = new ChartControl();
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(920, 566);

      this.chart1.Location = new System.Drawing.Point(47, 16);
      this.chart1.Size = new System.Drawing.Size(600, 400);

      this.Controls.Add(this.chart1);
    }
  }

  // Declare a chart control that demonstrates accessibility in Windows Forms.
  public class ChartControl : System.Windows.Forms.UserControl
  {
    private CurveLegend legend1;
    private CurveLegend legend2; 

    public ChartControl()
    {
      // The ChartControl draws the chart in the OnPaint override.
      SetStyle(ControlStyles.ResizeRedraw, true);
      SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, true);
      SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, true);

      this.BackColor = System.Drawing.Color.White;
      this.Name = "ChartControl";

      this.Click += new System.EventHandler(this.ChartControl_Click);
      this.QueryAccessibilityHelp += 
        new System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventHandler(
                    this.ChartControl_QueryAccessibilityHelp);

      // The CurveLengend is not Control-based, it just
      // represents the parts of the legend.
      legend1 = new CurveLegend(this, "A");
      legend1.Location = new Point(20, 30);
      legend2 = new CurveLegend(this, "B");    
      legend2.Location = new Point(20, 50);
    }

    // Overridden to return the custom AccessibleObject 
    // for the entire chart.
    protected override AccessibleObject CreateAccessibilityInstance() 
    {      
      return new ChartControlAccessibleObject(this);
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e) 
    {
      // The ChartControl draws the chart in the OnPaint override.
      base.OnPaint(e);

      Rectangle bounds = this.ClientRectangle;
      int border = 5;

      // Draws the legends first.
      StringFormat format = new StringFormat();
      format.Alignment = StringAlignment.Center;
      format.LineAlignment = StringAlignment.Center;
      
      if (legend1 != null) {
        if (legend1.Selected) {
          e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Blue), legend1.Bounds);
        } else {
          e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, legend1.Bounds);
        }

        e.Graphics.DrawString(legend1.Name, this.Font, Brushes.Black, legend1.Bounds, format);        
      }
      if (legend2 != null) {
        if (legend2.Selected) {
          e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Red), legend2.Bounds);
        } else {
          e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Red, legend2.Bounds);
        }
        e.Graphics.DrawString(legend2.Name, this.Font, Brushes.Black, legend2.Bounds, format);
      }      

      // Charts out the actual curves that represent data in the Chart.
      bounds.Inflate(-border, -border);
      Point[] curve1 = new Point[] {new Point(bounds.Left, bounds.Bottom),
              new Point(bounds.Left + bounds.Width / 3, bounds.Top + bounds.Height / 5),
              new Point(bounds.Right - bounds.Width / 3, (bounds.Top + bounds.Bottom) / 2),
              new Point(bounds.Right, bounds.Top)};

      Point[] curve2 = new Point[] {new Point(bounds.Left, bounds.Bottom - bounds.Height / 3),
              new Point(bounds.Left + bounds.Width / 3, bounds.Top + bounds.Height / 5),
              new Point(bounds.Right - bounds.Width / 3, (bounds.Top + bounds.Bottom) / 2),
              new Point(bounds.Right, bounds.Top + bounds.Height / 2)};

      // Draws the actual curve only if it is selected.
      if (legend1.Selected) e.Graphics.DrawCurve(Pens.Blue, curve1);
      if (legend2.Selected) e.Graphics.DrawCurve(Pens.Red, curve2);

      e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, bounds);      
    }

    // Handles the QueryAccessibilityHelp event.
    private void ChartControl_QueryAccessibilityHelp(object sender, 
                  System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventArgs e)
    {      
      e.HelpString = "Displays chart data";
    }     

    // Handles the Click event for the chart. 
    // Toggles the selection of whatever legend was clicked on
    private void ChartControl_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      Point pt = this.PointToClient(Control.MousePosition);
      if (legend1.Bounds.Contains(pt)) {
        legend1.Selected = !legend1.Selected;
      } else if (legend2.Bounds.Contains(pt)) {
        legend2.Selected = !legend2.Selected;
      }
    }

    // Gets an array of CurveLengends used in the Chart.
    public CurveLegend[] Legends
    {  
      get {        
        return new CurveLegend[] { legend1, legend2 };
      }      
    }        

    // Inner class ChartControlAccessibleObject represents accessible information associated with the ChartControl.
    // The ChartControlAccessibleObject is returned in the ChartControl.CreateAccessibilityInstance override.
    public class ChartControlAccessibleObject : ControlAccessibleObject
    {
      ChartControl chartControl;

      public ChartControlAccessibleObject(ChartControl ctrl) : base(ctrl) 
      {
        chartControl = ctrl;
      }

      // Gets the role for the Chart. This is used by accessibility programs.
      public override AccessibleRole Role
      { 
        get {
          return AccessibleRole.Chart;
        }
      }

      // Gets the state for the Chart. This is used by accessibility programs.
      public override AccessibleStates State
      { 
        get {          
          return AccessibleStates.ReadOnly;
        }
      }

      // The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so 
      // return the number of ChartLengend objects.
      public override int GetChildCount()
      { 
        return chartControl.Legends.Length;
      }

      // Gets the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
      public override AccessibleObject GetChild(int index)
      { 
        if (index >= 0 && index < chartControl.Legends.Length) {
          return chartControl.Legends[index].AccessibilityObject;
        }        
        return null;
      }

      // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
      // to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
      // the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
      internal AccessibleObject NavigateFromChild(CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject child, 
                            AccessibleNavigation navdir) 
      { 
        switch(navdir) {
          case AccessibleNavigation.Down:
          case AccessibleNavigation.Next:
            return GetChild(child.ID + 1);
            
          case AccessibleNavigation.Up:
          case AccessibleNavigation.Previous:
            return GetChild(child.ID - 1);            
        }
        return null;
      }

      // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
      // to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used
      // in the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Select function.
      internal void SelectChild(CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject child, AccessibleSelection selection) 
      {  
        int childID = child.ID;

        // Determine which selection action should occur, based on the
        // AccessibleSelection value.
        if ((selection & AccessibleSelection.TakeSelection) != 0) {
          for(int i = 0; i < chartControl.Legends.Length; i++) {
            if (i == childID) {
              chartControl.Legends[i].Selected = true;            
            } else {
              chartControl.Legends[i].Selected = false;
            }
          }

          // AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
          if ((selection & AccessibleSelection.AddSelection) != 0) {
            chartControl.Legends[childID].Selected = true;            
          }

          // AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.
          if ((selection & AccessibleSelection.RemoveSelection) != 0) {
            chartControl.Legends[childID].Selected = false;            
          }
        }      
      }
    }

    // Inner Class that represents a legend for a curve in the chart.
    public class CurveLegend 
    {
      private string name;
      private ChartControl chart;
      private CurveLegendAccessibleObject accObj;
      private bool selected = true;
      private Point location;

      public CurveLegend(ChartControl chart, string name) 
      {
        this.chart = chart;
        this.name = name;
      }

      // Gets the accessibility object for the curve legend.
      public AccessibleObject AccessibilityObject
      {
        get
        {
          accObj ??= new CurveLegendAccessibleObject(this);
          return accObj;
        }
      }
      
      // Gets the bounds for the curve legend.
      public Rectangle Bounds
      {  
        get
        {
          return new Rectangle(Location, Size);
        }
      }

      // Gets or sets the location for the curve legend.
      public Point Location
      {  
        get {
          return location;
        }
        set {
          location = value;
          chart.Invalidate();

          // Notifies the chart of the location change. This is used for
          // the accessibility information. AccessibleEvents.LocationChange
          // tells the chart the reason for the notification.

          chart.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.LocationChange, 
            ((CurveLegendAccessibleObject)AccessibilityObject).ID);
        }
      }      
    
      // Gets or sets the Name for the curve legend.
      public string Name
      {  
        get {
          return name;
        }
        set {
          if (name != value) 
          {
            name = value;
            chart.Invalidate();

            // Notifies the chart of the name change. This is used for
            // the accessibility information. AccessibleEvents.NameChange
            // tells the chart the reason for the notification.

            chart.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.NameChange, 
              ((CurveLegendAccessibleObject)AccessibilityObject).ID);
          }
        }
      }

      // Gets or sets the Selected state for the curve legend.
      public bool Selected
      {  
        get {
          return selected;
        }
        set {
          if (selected != value) 
          {
            selected = value;
            chart.Invalidate();

            // Notifies the chart of the selection value change. This is used for
            // the accessibility information. The AccessibleEvents value depends upon
            // if the selection is true (AccessibleEvents.SelectionAdd) or 
            // false (AccessibleEvents.SelectionRemove).
            chart.AccessibilityNotifyClients(
              selected ? AccessibleEvents.SelectionAdd : AccessibleEvents.SelectionRemove, 
              ((CurveLegendAccessibleObject)AccessibilityObject).ID);
          }
        }
      }

      // Gets the Size for the curve legend.
      public Size Size
      {  
        get {          
          int legendHeight = chart.Font.Height + 4;
          Graphics g = chart.CreateGraphics();
          int legendWidth = (int)g.MeasureString(Name, chart.Font).Width + 4;      

          return new Size(legendWidth, legendHeight);
        }
      }
  
      // Inner class CurveLegendAccessibleObject represents accessible information 
      // associated with the CurveLegend object.
      public class CurveLegendAccessibleObject : AccessibleObject
      {
        private CurveLegend curveLegend;

        public CurveLegendAccessibleObject(CurveLegend curveLegend) : base() 
        {
          this.curveLegend = curveLegend;          
        }        

        // Private property that helps get the reference to the parent ChartControl.
        private ChartControlAccessibleObject ChartControl
        {  
          get {
            return Parent as ChartControlAccessibleObject;
          }
        }

        // Internal helper function that returns the ID for this CurveLegend.
        internal int ID
        {
          get {
            for(int i = 0; i < ChartControl.GetChildCount(); i++) {
              if (ChartControl.GetChild(i) == this) {
                return i;
              }
            }
            return -1;
          }
        }

        // Gets the Bounds for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override Rectangle Bounds
        {
          get {            
            // The bounds is in screen coordinates.
            Point loc = curveLegend.Location;
            return new Rectangle(curveLegend.chart.PointToScreen(loc), curveLegend.Size);
          }
        }

        // Gets or sets the Name for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override string Name
        {
          get {
            return curveLegend.Name;
          }
          set {
            curveLegend.Name = value;            
          }
        }

        // Gets the Curve Legend Parent's Accessible object.
        // This is used by accessibility programs.
        public override AccessibleObject Parent
        {
          get {
            return curveLegend.chart.AccessibilityObject;
          }
        }

        // Gets the role for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override AccessibleRole Role 
        {
          get {
            return AccessibleRole.StaticText;
          }
        }

        // Gets the state based on the selection for the CurveLegend. 
        // This is used by accessibility programs.
        public override AccessibleStates State 
        {
          get {
            AccessibleStates state = AccessibleStates.Selectable;
            if (curveLegend.Selected) 
            {
              state |= AccessibleStates.Selected;
            }
            return state;
          }
        }

        // Navigates through siblings of this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override AccessibleObject Navigate(AccessibleNavigation navdir) 
        {
          // Uses the internal NavigateFromChild helper function that exists
          // on ChartControlAccessibleObject.
          return ChartControl.NavigateFromChild(this, navdir);
        }

        // Selects or unselects this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override void Select(AccessibleSelection selection) 
        {
          // Uses the internal SelectChild helper function that exists
          // on ChartControlAccessibleObject.
          ChartControl.SelectChild(this, selection);
        }
      }
    }
  }
}
Option Explicit

Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Namespace ChartControlNameSpace
  
  Public Class Form1 
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    ' Test out the Chart Control.
    Private chart1 As ChartControl

    <System.STAThread()> _
    Public Shared Sub Main()
      System.Windows.Forms.Application.Run(New Form1())
    End Sub

    Public Sub New() 
      ' Create a chart control and add it to the form.
      Me.chart1 = New ChartControl()
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(920, 566)

      Me.chart1.Location = New System.Drawing.Point(47, 16)
      Me.chart1.Size = New System.Drawing.Size(600, 400)

      Me.Controls.Add(Me.chart1)
    End Sub
  End Class

  ' Declares a chart control that demonstrates Accessibility in Windows Forms.
  Public Class ChartControl
    Inherits System.Windows.Forms.UserControl

    Private legend1 As CurveLegend
    Private legend2 As CurveLegend
    
    Public Sub New()
      ' The ChartControl draws the chart in the OnPaint override.
      SetStyle(ControlStyles.ResizeRedraw, True)
      SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, True)
      SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, True)
      
      Me.BackColor = System.Drawing.Color.White
      Me.Name = "ChartControl"

      ' The CurveLengend is not Control-based, it just
      ' represent the parts of the legend.
      legend1 = New CurveLegend(Me, "A")
      legend1.Location = New Point(20, 30)
      legend2 = New CurveLegend(Me, "B")
      legend2.Location = New Point(20, 50)
    End Sub
       
    ' Overridden to return the custom AccessibleObject 
    ' for the entire chart.
    Protected Overrides Function CreateAccessibilityInstance() As AccessibleObject
      Return New ChartControlAccessibleObject(Me)
    End Function 

    Protected Overrides Sub OnPaint(e As PaintEventArgs)
      ' The ChartControl draws the chart in the OnPaint override.
      MyBase.OnPaint(e)
      
      Dim bounds As Rectangle = Me.ClientRectangle
      Dim border As Integer = 5
      
      ' Draw the legends first.
      Dim format As New StringFormat()
      format.Alignment = StringAlignment.Center
      format.LineAlignment = StringAlignment.Center
      
      If (legend1 IsNot Nothing) Then
        If legend1.Selected Then
          e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(Color.Blue), legend1.Bounds)
        Else
          e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, legend1.Bounds)
        End If
        e.Graphics.DrawString(legend1.Name, Me.Font, Brushes.Black, RectangleF.op_Implicit(legend1.Bounds), format)
      End If
      If (legend2 IsNot Nothing) Then
        If legend2.Selected Then
          e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(Color.Red), legend2.Bounds)
        Else
          e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Red, legend2.Bounds)
        End If
        e.Graphics.DrawString(legend2.Name, Me.Font, Brushes.Black, RectangleF.op_Implicit(legend2.Bounds), format)
      End If
      
      ' Chart out the actual curves that represent data in the Chart.
      bounds.Inflate(-border, -border)
      Dim curve1() As Point = {New Point(bounds.Left, bounds.Bottom), _
                   New Point(bounds.Left + bounds.Width / 3, bounds.Top + bounds.Height / 5), _
                   New Point(bounds.Right - bounds.Width / 3,(bounds.Top + bounds.Bottom) / 2), _
                   New Point(bounds.Right, bounds.Top)}

      Dim curve2() As Point = {New Point(bounds.Left, bounds.Bottom - bounds.Height / 3), _
                   New Point(bounds.Left + bounds.Width / 3, bounds.Top + bounds.Height / 5), _
                   New Point(bounds.Right - bounds.Width / 3,(bounds.Top + bounds.Bottom) / 2), _
                   New Point(bounds.Right, bounds.Top + bounds.Height / 2)}
      
      ' Draw the actual curve only if it is selected.
      If legend1.Selected Then
        e.Graphics.DrawCurve(Pens.Blue, curve1)
      End If
      If legend2.Selected Then
        e.Graphics.DrawCurve(Pens.Red, curve2)
      End If 
      e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, bounds)
    End Sub
    
    ' Handle the QueryAccessibilityHelp event.
    Private Sub ChartControl_QueryAccessibilityHelp(sender As Object, _
              e As System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventArgs) Handles MyBase.QueryAccessibilityHelp
      e.HelpString = "Displays chart data"
    End Sub 

    ' Handle the Click event for the chart. 
    ' Toggle the selection of whatever legend was clicked.   
    Private Sub ChartControl_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Click

      Dim pt As Point = Me.PointToClient(Control.MousePosition)
      If legend1.Bounds.Contains(pt) Then
        legend1.Selected = Not legend1.Selected
      Else
        If legend2.Bounds.Contains(pt) Then
          legend2.Selected = Not legend2.Selected
        End If
      End If
    End Sub

    ' Get an array of the CurveLengends used in the Chart.
    Public ReadOnly Property Legends() As CurveLegend()
      Get
        Return New CurveLegend() {legend1, legend2}
      End Get
    End Property
    
    Protected Sub ExposeAccessibilityNotifyClients(ByVal accEvent As AccessibleEvents, ByVal childID As Integer)
      AccessibilityNotifyClients(accEvent, childID) 
    End Sub

    ' Inner Class ChartControlAccessibleObject represents accessible information 
    ' associated with the ChartControl.
    ' The ChartControlAccessibleObject is returned in the     ' ChartControl.CreateAccessibilityInstance override.
    Public Class ChartControlAccessibleObject
      Inherits Control.ControlAccessibleObject

      Private chartControl As ChartControl
      
      Public Sub New(ctrl As ChartControl)
        MyBase.New(ctrl)
        chartControl = ctrl
      End Sub
      
      ' Get the role for the Chart. This is used by accessibility programs.      
      Public Overrides ReadOnly Property Role() As AccessibleRole
        Get
          Return System.Windows.Forms.AccessibleRole.Chart
        End Get
      End Property
      
      ' Get the state for the Chart. This is used by accessibility programs.      
      Public Overrides ReadOnly Property State() As AccessibleStates
        Get
          Return AccessibleStates.ReadOnly
        End Get
      End Property            
      
      ' The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so 
      ' return the number of ChartLengend objects.      
      Public Overrides Function GetChildCount() As Integer
        Return chartControl.Legends.Length
      End Function 
      
      ' Get the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
      Public Overrides Function GetChild(index As Integer) As AccessibleObject
        If index >= 0 And index < chartControl.Legends.Length Then
          Return chartControl.Legends(index).AccessibilityObject
        End If
        Return Nothing
      End Function 
      
      ' Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
      ' to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
      ' the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
      Friend Function NavigateFromChild(child As CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject, _
                      navdir As AccessibleNavigation) As AccessibleObject
        Select Case navdir
          Case AccessibleNavigation.Down, AccessibleNavigation.Next
              Return GetChild(child.ID + 1)
          
          Case AccessibleNavigation.Up, AccessibleNavigation.Previous
              Return GetChild(child.ID - 1)
        End Select
        Return Nothing
      End Function      

      ' Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
      ' to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used 
      ' in the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Select function.      
      Friend Sub SelectChild(child As CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject, selection As AccessibleSelection)
        Dim childID As Integer = child.ID
        
        ' Determine which selection action should occur, based on the
        ' AccessibleSelection value.
        If (selection And AccessibleSelection.TakeSelection) <> 0 Then
          Dim i As Integer
          For i = 0 To chartControl.Legends.Length - 1
            If i = childID Then
              chartControl.Legends(i).Selected = True
            Else
              chartControl.Legends(i).Selected = False
            End If
          Next i
          
          ' AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
          If (selection And AccessibleSelection.AddSelection) <> 0 Then
            chartControl.Legends(childID).Selected = True
          End If

          ' AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.          
          If (selection And AccessibleSelection.RemoveSelection) <> 0 Then
            chartControl.Legends(childID).Selected = False
          End If
        End If
      End Sub
    End Class

    ' Inner Class that represents a legend for a curve in the chart.
    Public Class CurveLegend
      Private m_name As String
      Private chart As ChartControl
      Private accObj As CurveLegendAccessibleObject
      Private m_selected As Boolean = True
      Private m_location As Point
      
      Public Sub New(chart As ChartControl, name As String)
        Me.chart = chart
        Me.m_name = name
      End Sub

      ' Gets the accessibility object for the curve legend.      
      Public ReadOnly Property AccessibilityObject() As AccessibleObject
        Get
          If accObj Is Nothing Then
            accObj = New CurveLegendAccessibleObject(Me)
          End If
          Return accObj
        End Get
      End Property
      
      ' Gets the bounds for the curve legend.      
      Public ReadOnly Property Bounds() As Rectangle
        Get
          Return New Rectangle(Location, Size)
        End Get
      End Property

      ' Gets or sets the location for the curve legend.      
      Public Property Location() As Point
        Get
          Return m_location
        End Get
        Set
          m_location = value
          chart.Invalidate()

          ' Notifies the chart of the location change. This is used for
          ' the accessibility information. AccessibleEvents.LocationChange
          ' tells the chart the reason for the notification.
          chart.ExposeAccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.LocationChange, _
              CType(AccessibilityObject, CurveLegendAccessibleObject).ID)
        End Set
      End Property
      
      ' Gets or sets the Name for the curve legend.      
      Public Property Name() As String
        Get
          Return m_name
        End Get
        Set
          If m_name <> value Then
            m_name = value
            chart.Invalidate()

            ' Notifies the chart of the name change. This is used for
            ' the accessibility information. AccessibleEvents.NameChange
            ' tells the chart the reason for the notification. 
            chart.ExposeAccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.NameChange, _
                CType(AccessibilityObject, CurveLegendAccessibleObject).ID)
          End If
        End Set
      End Property
      
      ' Gets or sets the Selected state for the curve legend.      
      Public Property Selected() As Boolean
        Get
          Return m_selected
        End Get
        Set
          If m_selected <> value Then
            m_selected = value
            chart.Invalidate()

            ' Notifies the chart of the selection value change. This is used for
            ' the accessibility information. The AccessibleEvents value varies
            ' on whether the selection is true (AccessibleEvents.SelectionAdd) or 
            ' false (AccessibleEvents.SelectionRemove). 
            If m_selected Then
              chart.ExposeAccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.SelectionAdd, _
                  CType(AccessibilityObject, CurveLegendAccessibleObject).ID) 
            Else
              chart.ExposeAccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.SelectionRemove, _
                  CType(AccessibilityObject, CurveLegendAccessibleObject).ID) 
            End If
          End If
        End Set
      End Property
      
      ' Gets the Size for the curve legend.      
      Public ReadOnly Property Size() As Size
        Get
          Dim legendHeight As Integer = chart.Font.Height + 4
          Dim g As Graphics = chart.CreateGraphics()
          Dim legendWidth As Integer = CInt(g.MeasureString(Name, chart.Font).Width) + 4
          
          Return New Size(legendWidth, legendHeight)
        End Get
      End Property
      
      
      ' Inner class CurveLegendAccessibleObject represents accessible information 
      ' associated with the CurveLegend object.
      Public Class CurveLegendAccessibleObject
        Inherits AccessibleObject

        Private curveLegend As CurveLegend
        
        Public Sub New(curveLegend As CurveLegend)
          Me.curveLegend = curveLegend
        End Sub
        
        ' Private property that helps get the reference to the parent ChartControl.        
        Private ReadOnly Property ChartControl() As ChartControlAccessibleObject
          Get
            Return CType(Parent, ChartControlAccessibleObject)
          End Get
        End Property

        ' Friend helper function that returns the ID for this CurveLegend.        
        Friend ReadOnly Property ID() As Integer
          Get
            Dim i As Integer
            For i = 0 To (ChartControl.GetChildCount()) - 1
              If ChartControl.GetChild(i) Is Me Then
                Return i
              End If
            Next i
            Return - 1
          End Get
        End Property
        
        ' Gets the Bounds for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        Public Overrides ReadOnly Property Bounds() As Rectangle
          Get
            ' The bounds is in screen coordinates.
            Dim loc As Point = curveLegend.Location
            Return New Rectangle(curveLegend.chart.PointToScreen(loc), curveLegend.Size)
          End Get
        End Property

        ' Gets or sets the Name for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides Property Name() As String
          Get
            Return curveLegend.Name
          End Get
          Set
            curveLegend.Name = value
          End Set
        End Property
        
        ' Gets the Curve Legend Parent's Accessible object.
        ' This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides ReadOnly Property Parent() As AccessibleObject
          Get
            Return curveLegend.chart.AccessibilityObject
          End Get
        End Property
        
        ' Gets the role for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides ReadOnly Property Role() As AccessibleRole
          Get
            Return System.Windows.Forms.AccessibleRole.StaticText
          End Get
        End Property

        ' Gets the state based on the selection for the CurveLegend. 
        ' This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides ReadOnly Property State() As AccessibleStates
          Get
            Dim stateTemp As AccessibleStates = AccessibleStates.Selectable
            If curveLegend.Selected Then
              stateTemp = stateTemp Or AccessibleStates.Selected
            End If
            Return stateTemp
          End Get
        End Property
        
        ' Navigates through siblings of this CurveLegend. This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides Function Navigate(navdir As AccessibleNavigation) As AccessibleObject
          ' Use the Friend NavigateFromChild helper function that exists
          ' on ChartControlAccessibleObject.
          Return ChartControl.NavigateFromChild(Me, navdir)
        End Function
        
        ' Selects or unselects this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        Public Overrides Sub [Select](selection As AccessibleSelection)

          ' Use the internal SelectChild helper function that exists
          ' on ChartControlAccessibleObject.
          ChartControl.SelectChild(Me, selection)
        End Sub

      End Class

    End Class

  End Class

End Namespace 'ChartControlNameSpace

Açıklamalar

Erişilebilirlik uygulamaları, Engelli kullanıcılar için kullanılabilirliği geliştirmek üzere uygulamanın özelliklerini ayarlayabilir.Accessibility applications can adjust features of the application to improve usability for users with disabilities.

Görsel açıdan çalışan kullanıcılar için yazılım ve işletim sistemi özelliklerini gereksinimlerinize uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.For users who are visually impaired, you can adjust software and operating system features to comply with their needs. Örneğin, metin ve görüntüleri büyütebilir ve bir kontrast ile işleyebilirsiniz.For example, you can enlarge text and images and render them with a contrast. Bunlara ek olarak, renklerin uygun kullanımıyla renk klistesini de kullanabilirsiniz.In addition, you can accommodate color-blindness with the appropriate use of colors. Ciddi bir şekilde görme engelli kullanıcılar için, ekran metnini konuşmaya veya dinamik, yenilenebilir, Braille görüntüsüne çeviren ekran gözden geçirme yardımları ile bilgisayarlara erişilebilir.For users who are severely visually impaired, computers are accessible with screen review aids that translate on-screen text to speech or to a dynamic, refreshable, Braille display.

İşitme güçlüğü çeken kullanıcılar için, yanıp sönen bir araç çubuğu gibi görsel ipuçları kullanan programlar tasarlayabilirsiniz; ya da konuşulan iletileri metin olarak gösterebilirsiniz.For users who are hard of hearing, you can design programs that use visual cues, such as a flashing toolbar; or you can display spoken messages as text. Örneğin, açıldığında, SoundSentry Denetim Masası 'ndaki erişilebilirlik seçeneği, sistem bir alarm sesi yaptığında görsel bir uyarı sağlar.For example, when turned on, the SoundSentry feature, an accessibility option in Control Panel, provides a visual warning whenever the system makes an alarm sound.

Hareket engelli kullanıcılar için, klavye ve fare kullanımını inceltirecek veya ortadan kaldıran denetimler tasarlayabilirsiniz ve böylece bilgisayar erişilebilirliği geliştirebilirsiniz.For users with motion disabilities, you can design controls that refine or eliminate keyboard and mouse use, thereby improving computer accessibility. Denetim Masası yardımı sağlar.Control Panel offers assistance. Örneğin, bir alternatif, gezinme için fare yerine sayısal tuş takımını kullanmaktır.For example, one alternative is to use the numeric keypad instead of the mouse for navigation. Adlı başka bir seçenek StickyKeys de, aynı anda bir anahtar yazarak aynı sonucu almak için bir seferde iki veya daha fazla anahtarı (CTRL + P gibi) tutabilecek kullanıcılara olanak sağlar.Another option, called StickyKeys, enables users who cannot hold down two or more keys at a time (such as CTRL+P) to get the same result by typing one key at a time.

Bilişsel ve dil engelli kullanıcılar için, yazılım programlarını gereksinimlerine daha iyi uyum sağlayacak şekilde tasarlayabilirsiniz.For users with cognitive and language disabilities, you can design software programs to better accommodate their needs. Örneğin, conspıuıou veya IED sıralaması kullanma, karmaşık olmayan ekranlar, daha az sözcük ve temel alınan okul standartlarına yönelik bir okuma düzeyi bu kullanıcılara yarar verebilir.For example, using conspicuous or cued sequencing, uncomplicated displays, fewer words, and a reading level targeted to elementary school standards can benefit these users.

Alma işlemini geri alma izni olan kullanıcılar için, yazılım programlarını tasarım, kullanma düzenlerini ortadan kaldıracak şekilde tasarlayabilirsiniz.For users with seizure disorders, you can design software programs to eliminate seizure provoking patterns.

Erişilebilirlik uygulamaları hakkında bilgiler de dahil olmak üzere erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows erişilebilirlik özellikleri.For more information about accessibility, including information about accessibility applications, see Windows Accessibility features.

Not

Öğesini kullanmak için, AccessibleObject Accessibility ile yüklenmiş derlemeye bir başvuru eklemeniz gerekir .NET Framework.NET Framework .To use the AccessibleObject, you must add a reference to the Accessibility assembly installed with the .NET Framework.NET Framework. Windows Forms yalnızca Etkin Erişilebilirlik 2,0 ' i destekler.Windows Forms only supports Active Accessibility 2.0.

Devralanlara Notlar

Bu sınıftan devralma yaptığınızda tüm üyeleri geçersiz kılabilirsiniz.When you inherit from this class, you can override all the members.

Oluşturucular

AccessibleObject()

AccessibleObject sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the AccessibleObject class.

Özellikler

Bounds

Erişilebilir nesnenin konumunu ve boyutunu alır.Gets the location and size of the accessible object.

DefaultAction

Nesnenin varsayılan eylemini tanımlayan bir dize alır.Gets a string that describes the default action of the object. Tüm nesnelerin varsayılan bir eylemi yoktur.Not all objects have a default action.

Description

Belirtilen nesnenin görsel görünümünü açıklayan bir dize alır.Gets a string that describes the visual appearance of the specified object. Tüm nesnelerin açıklaması yoktur.Not all objects have a description.

Help

Nesnenin ne yaptığını veya nesnenin nasıl kullanıldığını gösteren bir açıklama alır.Gets a description of what the object does or how the object is used.

KeyboardShortcut

Erişilebilir nesnenin kısayol tuşunu veya erişim anahtarını alır.Gets the shortcut key or access key for the accessible object.

Name

Nesne adını alır veya ayarlar.Gets or sets the object name.

Parent

Erişilebilir bir nesnenin üst öğesini alır.Gets the parent of an accessible object.

Role

Bu erişilebilir nesnenin rolünü alır.Gets the role of this accessible object.

State

Bu erişilebilir nesnenin durumunu alır.Gets the state of this accessible object.

Value

Erişilebilir bir nesnenin değerini alır veya ayarlar.Gets or sets the value of an accessible object.

Yöntemler

CreateObjRef(Type)

Uzak bir nesneyle iletişim kurmak için kullanılan bir ara sunucu oluşturmak için gereken tüm bilgileri içeren bir nesne oluşturur.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
DoDefaultAction()

Bu erişilebilir nesneyle ilişkili varsayılan eylemi gerçekleştirir.Performs the default action associated with this accessible object.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetChild(Int32)

Belirtilen dizine karşılık gelen erişilebilir alt öğe alır.Retrieves the accessible child corresponding to the specified index.

GetChildCount()

Erişilebilir bir nesneye ait alt öğelerin sayısını alır.Retrieves the number of children belonging to an accessible object.

GetFocused()

Klavye odağına sahip nesneyi alır.Retrieves the object that has the keyboard focus.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetHelpTopic(String)

Yardım konusu tanımlayıcısı için bir tanımlayıcı ve bu erişilebilir nesneyle ilişkili Yardım dosyasının yolunu alır.Gets an identifier for a Help topic identifier and the path to the Help file associated with this accessible object.

GetLifetimeService()
Kullanımdan kalktı.

Bu örnek için ömür ilkesini denetleyen geçerli ömür hizmeti nesnesini alır.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
GetSelected()

Seçili olan alt öğesini alır.Retrieves the currently selected child.

GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
HitTest(Int32, Int32)

Belirtilen Ekran koordinatlarındaki alt nesneyi alır.Retrieves the child object at the specified screen coordinates.

InitializeLifetimeService()
Kullanımdan kalktı.

Bu örnek için ömür ilkesini denetlemek üzere bir ömür hizmeti nesnesi alır.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Geçerli nesnenin basit bir kopyasını oluşturur MarshalByRefObject .Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
Navigate(AccessibleNavigation)

Başka bir erişilebilir nesneye gider.Navigates to another accessible object.

RaiseAutomationNotification(AutomationNotificationKind, AutomationNotificationProcessing, String)

UI Otomasyonu bildirim olayını yükseltir.Raises the UI automation notification event.

RaiseLiveRegionChanged()

LiveRegionChanged UI Otomasyon olayını başlatır.Raises the LiveRegionChanged UI automation event.

Select(AccessibleSelection)

Seçimi değiştirir veya, erişilebilir nesnenin klavye odağının aşağısına gider.Modifies the selection or moves the keyboard focus of the accessible object.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)
UseStdAccessibleObjects(IntPtr)

Nesnenin tanıtıcısına göre bir nesnesini bir ile ilişkilendirir AccessibleObject .Associates an object with an instance of an AccessibleObject based on the handle of the object.

UseStdAccessibleObjects(IntPtr, Int32)

Nesnenin tanıtıcısına ve nesne kimliğine dayalı olarak bir nesnesini bir örneğiyle ilişkilendirir AccessibleObject .Associates an object with an instance of an AccessibleObject based on the handle and the object id of the object.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IAccessible.accChildCount

Bu nesneye ait olan alt arabirimlerin sayısını alır.Gets the number of child interfaces that belong to this object. Bu üyenin açıklaması için bkz accChildCount ..For a description of this member, see accChildCount.

IAccessible.accDoDefaultAction(Object)

Belirtilen nesnenin varsayılan eylemini gerçekleştirir.Performs the specified object's default action. Tüm nesnelerin varsayılan bir eylemi yoktur.Not all objects have a default action. Bu üyenin açıklaması için bkz accDoDefaultAction(Object) ..For a description of this member, see accDoDefaultAction(Object).

IAccessible.accFocus

Klavye odağına sahip nesneyi alır.Gets the object that has the keyboard focus. Bu üyenin açıklaması için bkz accFocus ..For a description of this member, see accFocus.

IAccessible.accHitTest(Int32, Int32)

Belirtilen Ekran koordinatlarındaki alt nesneyi alır.Gets the child object at the specified screen coordinates. Bu üyenin açıklaması için bkz accHitTest(Int32, Int32) ..For a description of this member, see accHitTest(Int32, Int32).

IAccessible.accLocation(Int32, Int32, Int32, Int32, Object)

Nesnenin geçerli ekran konumunu alır.Gets the object's current screen location. Bu üyenin açıklaması için bkz accLocation(Int32, Int32, Int32, Int32, Object) ..For a description of this member, see accLocation(Int32, Int32, Int32, Int32, Object).

IAccessible.accNavigate(Int32, Object)

Geçerli nesneye göre erişilebilir bir nesneye gider.Navigates to an accessible object relative to the current object. Bu üyenin açıklaması için bkz accNavigate(Int32, Object) ..For a description of this member, see accNavigate(Int32, Object).

IAccessible.accParent

Bu nesnenin üst erişilebilir nesnesini alır.Gets the parent accessible object of this object. Bu üyenin açıklaması için bkz accParent ..For a description of this member, see accParent.

IAccessible.accSelect(Int32, Object)

Seçimi değiştirir veya, erişilebilir nesnenin klavye odağının aşağısına gider.Modifies the selection or moves the keyboard focus of the accessible object. Bu üyenin açıklaması için bkz accSelect(Int32, Object) ..For a description of this member, see accSelect(Int32, Object).

IAccessible.accSelection

Erişilebilir bir nesnenin seçili alt nesnelerini alır.Gets the selected child objects of an accessible object. Bu üyenin açıklaması için bkz accSelection ..For a description of this member, see accSelection.

IReflect.GetField(String, BindingFlags)

FieldInfoBelirtilen alana ve bağlama bayrağına karşılık gelen nesneyi alır.Gets the FieldInfo object corresponding to the specified field and binding flag. Bu üyenin açıklaması için bkz GetField(String, BindingFlags) ..For a description of this member, see GetField(String, BindingFlags).

IReflect.GetFields(BindingFlags)

FieldInfoGeçerli sınıfın tüm alanlarına karşılık gelen nesnelerden oluşan bir dizi alır.Gets an array of FieldInfo objects corresponding to all fields of the current class. Bu üyenin açıklaması için bkz GetFields(BindingFlags) ..For a description of this member, see GetFields(BindingFlags).

IReflect.GetMember(String, BindingFlags)

MemberInfoTüm genel üyelere veya belirtilen adla eşleşen tüm üyelere karşılık gelen bir nesne dizisini alır.Gets an array of MemberInfo objects corresponding to all public members or to all members that match a specified name. Bu üyenin açıklaması için bkz GetMember(String, BindingFlags) ..For a description of this member, see GetMember(String, BindingFlags).

IReflect.GetMembers(BindingFlags)

MemberInfoTüm genel üyelere veya geçerli sınıfın tüm üyelerine karşılık gelen bir nesne dizisini alır.Gets an array of MemberInfo objects corresponding either to all public members or to all members of the current class. Bu üyenin açıklaması için bkz GetMembers(BindingFlags) ..For a description of this member, see GetMembers(BindingFlags).

IReflect.GetMethod(String, BindingFlags)

MethodInfoBelirtilen arama kısıtlamaları altında belirtilen metoda karşılık gelen bir nesne alır.Gets a MethodInfo object corresponding to a specified method under specified search constraints. Bu üyenin açıklaması için bkz GetMethod(String, BindingFlags) ..For a description of this member, see GetMethod(String, BindingFlags).

IReflect.GetMethod(String, BindingFlags, Binder, Type[], ParameterModifier[])

Bir MethodInfo tür dizisi kullanarak, aşırı yüklenmiş yöntemler arasından seçim yapmak için, belirtilen yönteme karşılık gelen bir nesne alır.Gets a MethodInfo object corresponding to a specified method, using a Type array to choose from among overloaded methods. Bu üyenin açıklaması için bkz GetMethod(String, BindingFlags, Binder, Type[], ParameterModifier[]) ..For a description of this member, see GetMethod(String, BindingFlags, Binder, Type[], ParameterModifier[]).

IReflect.GetMethods(BindingFlags)

MethodInfoTüm ortak yöntemlere sahip bir nesne dizisini veya geçerli sınıfın tüm yöntemlerini alır.Gets an array of MethodInfo objects with all public methods or all methods of the current class. Bu üyenin açıklaması için bkz GetMethods(BindingFlags) ..For a description of this member, see GetMethods(BindingFlags).

IReflect.GetProperties(BindingFlags)

PropertyInfoTüm ortak özelliklere veya geçerli sınıfın tüm özelliklerine karşılık gelen bir nesne dizisi alır.Gets an array of PropertyInfo objects corresponding to all public properties or to all properties of the current class. Bu üyenin açıklaması için bkz GetProperties(BindingFlags) ..For a description of this member, see GetProperties(BindingFlags).

IReflect.GetProperty(String, BindingFlags)

PropertyInfoBelirtilen arama kısıtlamaları altında belirtilen özelliğe karşılık gelen bir nesne alır.Gets a PropertyInfo object corresponding to a specified property under specified search constraints. Bu üyenin açıklaması için bkz GetProperty(String, BindingFlags) ..For a description of this member, see GetProperty(String, BindingFlags).

IReflect.GetProperty(String, BindingFlags, Binder, Type, Type[], ParameterModifier[])

Belirtilen bir PropertyInfo özelliğe karşılık gelen, belirtilen arama kısıtlamalarına sahip bir nesne alır.Gets a PropertyInfo object corresponding to a specified property with specified search constraints. Bu üyenin açıklaması için bkz GetProperty(String, BindingFlags, Binder, Type, Type[], ParameterModifier[]) ..For a description of this member, see GetProperty(String, BindingFlags, Binder, Type, Type[], ParameterModifier[]).

IReflect.InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[])

Belirtilen üyeyi çağırır.Invokes a specified member. Bu üyenin açıklaması için bkz InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]) ..For a description of this member, see InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]).

IReflect.UnderlyingSystemType

Nesneyi temsil eden temel türü alır IReflect .Gets the underlying type that represents the IReflect object. Bu üyenin açıklaması için bkz UnderlyingSystemType ..For a description of this member, see UnderlyingSystemType.

Şunlara uygulanır