BaseCollection.IsReadOnly Özellik

Tanım

Topluluğun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsReadOnly { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Bu özellik her zaman false .This property is always false.

Öznitelikler

Açıklamalar

Sınıfından türetilen koleksiyonlar BaseCollection her zaman yazılabilir, bu özelliğin neden her zaman döndürülür false .The collections that derive from the BaseCollection class are always writable, which is why this property always returns false.

Şunlara uygulanır