DataGridViewCellCollection.IList.IndexOf(Object) Yöntem

Tanım

Bir koleksiyondaki belirli bir öğenin dizinini belirler.Determines the index of a specific item in a collection.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametreler

value
Object

İçinde yerini almak istediğiniz nesne DataGridViewCellCollection .The object to locate in the DataGridViewCellCollection.

Döndürülenler

Int32

Listede bulunursa değerin dizini. Aksi takdirde,-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataGridViewCellCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the DataGridViewCellCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.