DataGridViewCellCollection.IList.RemoveAt(Int32) Yöntem

Tanım

DataGridViewCellBelirtilen dizinde öğesini kaldırır.Removes the DataGridViewCell at the specified index.

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametreler

index
Int32

Kaldırılacak konum DataGridViewCell .The position at which to remove the DataGridViewCell.

Uygulamalar

Özel durumlar

Bunun sahibi olan satır DataGridViewCellCollection bir DataGridView denetime aittir.The row that owns this DataGridViewCellCollection already belongs to a DataGridView control.

Açıklamalar

Satırı bir denetime eklediğinizde, içerdiği hücrelerin sayısı her zaman denetimdeki sütun sayısıyla eşleşir, bu nedenle bu yöntem artık yararlı değildir.Once you add the row to a control, the number of cells it contains always matches the number of columns in the control, so this method is no longer useful.

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataGridViewCellCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the DataGridViewCellCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.