DataGridViewCellPaintingEventArgs.Paint(Rectangle, DataGridViewPaintParts) Yöntem

Tanım

Belirtilen sınırlar içindeki alan için hücrenin belirtilen bölümlerini boyar.Paints the specified parts of the cell for the area in the specified bounds.

public:
 void Paint(System::Drawing::Rectangle clipBounds, System::Windows::Forms::DataGridViewPaintParts paintParts);
public void Paint (System.Drawing.Rectangle clipBounds, System.Windows.Forms.DataGridViewPaintParts paintParts);
member this.Paint : System.Drawing.Rectangle * System.Windows.Forms.DataGridViewPaintParts -> unit
Public Sub Paint (clipBounds As Rectangle, paintParts As DataGridViewPaintParts)

Parametreler

clipBounds
Rectangle

Üzerinde Rectangle boyanacak alanını belirten bir DataGridView .A Rectangle that specifies the area of the DataGridView to be painted.

paintParts
DataGridViewPaintParts

DataGridViewPaintPartsBoyanacak parçaları belirten değerlerin bit düzeyinde birleşimi.A bitwise combination of DataGridViewPaintParts values specifying the parts to paint.

Özel durumlar

RowIndex,-1 ' den küçük veya denetimdeki satır sayısından büyük veya ona eşit DataGridView .RowIndex is less than -1 or greater than or equal to the number of rows in the DataGridView control.

-veya--or- ColumnIndex,-1 ' den küçük veya denetimdeki sütun sayısından büyük veya ona eşit DataGridView .ColumnIndex is less than -1 or greater than or equal to the number of columns in the DataGridView control.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.