Chart.BorderlineWidth Özellik

Tanım

Kenarlık çizgisinin genişliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the width of the border line.

public:
 property int BorderlineWidth { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public int BorderlineWidth { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.BorderlineWidth : int with get, set
Public Property BorderlineWidth As Integer

Özellik Değeri

Int32

integerKenarlık çizgisinin genişliğini belirten bir değer.An integer value that specifies the width of the border line.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır