DataPointCustomProperties.BorderDashStyle Özellik

Tanım

Veri noktasının kenarlık stilini alır veya ayarlar.Gets or sets the border style of the data point.

public:
 property System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartDashStyle BorderDashStyle { System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartDashStyle get(); void set(System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartDashStyle value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartDashStyle BorderDashStyle { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.BorderDashStyle : System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartDashStyle with get, set
Public Property BorderDashStyle As ChartDashStyle

Özellik Değeri

ChartDashStyle

ChartDashStyleVeri noktasının kenarlık stilini belirten bir numaralandırma değeri.A ChartDashStyle enumeration value that specifies the border style of the data point.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır