ListViewHitTestInfo.Location Özellik

Tanım

Bir denetimdeki isabet testinin konumunu ListView ListView ve içerdiği öğelere göre alır.Gets the location of a hit test on a ListView control, in relation to the ListView and the items it contains.

public:
 property System::Windows::Forms::ListViewHitTestLocations Location { System::Windows::Forms::ListViewHitTestLocations get(); };
public System.Windows.Forms.ListViewHitTestLocations Location { get; }
member this.Location : System.Windows.Forms.ListViewHitTestLocations
Public ReadOnly Property Location As ListViewHitTestLocations

Özellik Değeri

ListViewHitTestLocations

ListViewHitTestLocationsDeğerlerden biri.One of the ListViewHitTestLocations values.

Açıklamalar

Bu özellik, None isabet testi içindeki istemci alanındaki bir konumu gösteriyorsa, ancak üzerinde bulunmayan bir konum döndürür ListView ListViewItem .This property will return None if the hit test indicates a position that is within the client area of the ListView but is not located on a ListViewItem.

Şunlara uygulanır