ListViewItem.GetSubItemAt(Int32, Int32) Yöntem

Tanım

ListViewItemBelirtilen koordinatların alt öğesini döndürür.Returns the subitem of the ListViewItem at the specified coordinates.

public:
 System::Windows::Forms::ListViewItem::ListViewSubItem ^ GetSubItemAt(int x, int y);
public System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem GetSubItemAt (int x, int y);
member this.GetSubItemAt : int * int -> System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem
Public Function GetSubItemAt (x As Integer, y As Integer) As ListViewItem.ListViewSubItem

Parametreler

x
Int32

X koordinatı.The x-coordinate.

y
Int32

Y koordinatı.The y-coordinate.

Döndürülenler

ListViewItem.ListViewSubItem

ListViewItem.ListViewSubItemBelirtilen x ve y koordinatları.The ListViewItem.ListViewSubItem at the specified x- and y-coordinates.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir GetSubItemAt .The following code example demonstrates how to use the GetSubItemAt method. Bu kodu çalıştırmak için, bir Windows formuna yapıştırın ve InitializeListView1 formun Oluşturucu ya da Load olay işleme yönteminden çağrı yapın.To run this code, paste it into a Windows Form and call InitializeListView1 from the form's constructor or Load event-handling method.

private ListView listView1;

private void InitializeListView1(){
  listView1 = new ListView();
  
  // Set the view to details to show subitems.
  listView1.View = View.Details;
  
  // Add some columns and set the width.
  listView1.Columns.Add("Name");
  listView1.Columns.Add("Number");
  listView1.Columns.Add("Description");
  listView1.Width = 175;

  // Create some items and subitems; add the to the ListView.
  ListViewItem item1 = new ListViewItem("Widget");
  item1.SubItems.Add(new ListViewItem.ListViewSubItem(item1, "14"));
  item1.SubItems.Add(new ListViewItem.ListViewSubItem(item1, 
    "A description of Widget"));
  ListViewItem item2 = new ListViewItem("Bracket");
  item2.SubItems.Add(new ListViewItem.ListViewSubItem(item2, "8"));
  listView1.Items.Add(item1);
  listView1.Items.Add(item2);
  
  // Add the ListView to the form.
  this.Controls.Add(listView1);
  listView1.MouseDown += new MouseEventHandler(listView1_MouseDown);
}

void listView1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
  // Get the item at the mouse pointer.
  ListViewHitTestInfo info = listView1.HitTest(e.X, e.Y);

  ListViewItem.ListViewSubItem subItem = null;
  
  // Get the subitem 120 pixels to the right.
  if (info != null)
    if (info.Item != null)
      subItem = info.Item.GetSubItemAt(e.X + 120, e.Y);
  
  // Show the text of the subitem, if found.
  if (subItem != null)
    MessageBox.Show(subItem.Text);
}
Private WithEvents listView1 As ListView

Private Sub InitializeListView1()
  listView1 = New ListView()

  ' Set the view to details to show subitems.
  listView1.View = View.Details

  ' Add some columns and set the width.
  listView1.Columns.Add("Name")
  listView1.Columns.Add("Number")
  listView1.Columns.Add("Description")
  listView1.Width = 175

  ' Create some items and subitems; add the to the ListView.
  Dim item1 As New ListViewItem("Widget")
  item1.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem(item1, "14"))
  item1.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem(item1, "A description of Widget"))
  Dim item2 As New ListViewItem("Bracket")
  item2.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem(item2, "8"))
  listView1.Items.Add(item1)
  listView1.Items.Add(item2)

  ' Add the ListView to the form.
  Me.Controls.Add(listView1)
End Sub

Private Sub listView1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs)


  ' Get the item at the mouse pointer.
  Dim info As ListViewHitTestInfo = listView1.HitTest(e.X, e.Y)

  Dim subItem As ListViewItem.ListViewSubItem = Nothing

  ' Get the subitem 120 pixels to the right.
  If (info IsNot Nothing) Then
    If (info.Item IsNot Nothing) Then
      subItem = info.Item.GetSubItemAt(e.X + 120, e.Y)
    End If
  End If ' Show the text of the subitem, if found.
  If (subItem IsNot Nothing) Then
    MessageBox.Show(subItem.Text)
  End If
End Sub

Açıklamalar

GetSubItemAtYöntemi, null ListView Details görünümde değilse veya ListViewItem.ListViewSubItem belirtilen noktada yer alan bir değer olarak döndürülür.The GetSubItemAt method will return null if the ListView is not in Details view, or there is not a ListViewItem.ListViewSubItem located at the specified point.

Şunlara uygulanır