Menu.MenuItemCollection.IndexOfKey(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen anahtarla bir menü öğesinin ilk oluşumunun dizinini bulur.Finds the index of the first occurrence of a menu item with the specified key.

public:
 virtual int IndexOfKey(System::String ^ key);
public virtual int IndexOfKey (string key);
abstract member IndexOfKey : string -> int
override this.IndexOfKey : string -> int
Public Overridable Function IndexOfKey (key As String) As Integer

Parametreler

key
String

Arama yapılacak menü öğesinin adı.The name of the menu item to search for.

Döndürülenler

Int32

Belirtilen anahtara sahip ilk menü öğesinin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the first menu item with the specified key.

Açıklamalar

Yoğun şekilde IndexOfKey çağrılırsa, en son döndürülen dizin ilk olarak bir anahtar eşleşmesi için denetlenir ve eşleşme yoksa, arama koleksiyonun başlangıcında başlar.If IndexOfKey is called successively, the last returned index will be checked for a key match first, and if there is no match, the search starts at the beginning of the collection.

NameÖzelliği, içindeki bir için anahtarına karşılık gelir MenuItem Menu.MenuItemCollection .The Name property corresponds to the key for a MenuItem in the Menu.MenuItemCollection.

Anahtar karşılaştırma büyük/küçük harfe duyarlı değildir.The key comparison is not case-sensitive. keyParametre null veya boş bir dize ise veya eşleşme yoksa IndexOfKey -1 döndürür.If the key parameter is null or an empty string, or there are no matches, IndexOfKey returns -1.

Şunlara uygulanır