ProgressBar.CreateParams Özellik

Tanım

Geçersiz kılmalar CreateParams .Overrides CreateParams.

protected:
 virtual property System::Windows::Forms::CreateParams ^ CreateParams { System::Windows::Forms::CreateParams ^ get(); };
protected override System.Windows.Forms.CreateParams CreateParams { get; }
member this.CreateParams : System.Windows.Forms.CreateParams
Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams As CreateParams

Özellik Değeri

CreateParams

Denetim oluşturduğunuzda gereken bilgiler.Information needed when you create a control.

Şunlara uygulanır