ToolStripDropDownItem.OnDropDownItemClicked(ToolStripItemClickedEventArgs) Yöntem

Tanım

Olayını oluşturur DropDownItemClicked .Raises the DropDownItemClicked event.

protected public:
 virtual void OnDropDownItemClicked(System::Windows::Forms::ToolStripItemClickedEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnDropDownItemClicked (System.Windows.Forms.ToolStripItemClickedEventArgs e);
abstract member OnDropDownItemClicked : System.Windows.Forms.ToolStripItemClickedEventArgs -> unit
override this.OnDropDownItemClicked : System.Windows.Forms.ToolStripItemClickedEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnDropDownItemClicked (e As ToolStripItemClickedEventArgs)

Parametreler

e
ToolStripItemClickedEventArgs

ToolStripItemClickedEventArgsOlay verilerini içeren bir.A ToolStripItemClickedEventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

Olay bildirmek, bir temsilci yoluyla olay işleyicisini çağırır.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Daha fazla bilgi için bkz. olayları işleme veoluşturma.For more information, see Handling and Raising Events.

OnDropDownItemClickedYöntemi, türetilmiş sınıfların bir temsilciyi iliştirmeden olayı işlemesini de sağlar.The OnDropDownItemClicked method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Bu, türetilmiş bir sınıftaki olayı işlemek için tercih edilen tekniktir.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Devralanlara Notlar

OnDropDownItemClicked(ToolStripItemClickedEventArgs)Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılma yaparken, OnDropDownItemClicked(ToolStripItemClickedEventArgs) kayıtlı temsilcilerin olayı alabilmesi için temel sınıf ' metodunu çağırdığınızdan emin olun.When overriding OnDropDownItemClicked(ToolStripItemClickedEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class' OnDropDownItemClicked(ToolStripItemClickedEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Şunlara uygulanır