ToolStripDropDownItem.OnDropDownOpened(EventArgs) Yöntem

Tanım

Olayını oluşturur DropDownOpened .Raises the DropDownOpened event.

protected public:
 virtual void OnDropDownOpened(EventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnDropDownOpened (EventArgs e);
abstract member OnDropDownOpened : EventArgs -> unit
override this.OnDropDownOpened : EventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnDropDownOpened (e As EventArgs)

Parametreler

e
EventArgs

EventArgsOlay verilerini içeren bir.An EventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

Olay bildirmek, bir temsilci yoluyla olay işleyicisini çağırır.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Daha fazla bilgi için bkz. olayları işleme veoluşturma.For more information, see Handling and Raising Events.

OnDropDownOpenedYöntemi, türetilmiş sınıfların bir temsilciyi iliştirmeden olayı işlemesini de sağlar.The OnDropDownOpened method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Bu, türetilmiş bir sınıftaki olayı işlemek için tercih edilen tekniktir.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Devralanlara Notlar

OnDropDownOpened(EventArgs)Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılma yaparken, OnDropDownOpened(EventArgs) kayıtlı temsilcilerin olayı alabilmesi için temel sınıf ' metodunu çağırdığınızdan emin olun.When overriding OnDropDownOpened(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class' OnDropDownOpened(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Şunlara uygulanır