ToolStripItem.DismissWhenClicked Özellik

Tanım

Öğe tıklandıktan sonra gizli olup olmadığını gösteren bir değer alır ToolStripDropDown .Gets a value indicating whether items on a ToolStripDropDown are hidden after they are clicked.

protected public:
 virtual property bool DismissWhenClicked { bool get(); };
protected internal virtual bool DismissWhenClicked { get; }
member this.DismissWhenClicked : bool
Protected Friend Overridable ReadOnly Property DismissWhenClicked As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true öğe tıklandıktan sonra gizliyse; Aksi takdirde, false .true if the item is hidden after it is clicked; otherwise, false.

Şunlara uygulanır