ToolStripItem.Image Özellik

Tanım

Üzerinde görüntülenen görüntüyü alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the image that is displayed on a ToolStripItem.

public:
 virtual property System::Drawing::Image ^ Image { System::Drawing::Image ^ get(); void set(System::Drawing::Image ^ value); };
public virtual System.Drawing.Image Image { get; set; }
member this.Image : System.Drawing.Image with get, set
Public Overridable Property Image As Image

Özellik Değeri

Image

ImageGörüntülenecek.The Image to be displayed.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Image için,, ImageAlign DisplayStyle ve özelliklerini gösterir TextAlign ToolStripButton .The following code example demonstrates the Image, ImageAlign, DisplayStyle , and TextAlign properties for a ToolStripButton. Bu örnek, sınıfa genel bakış bölümünde bulunan daha büyük bir örneğin bir parçasıdır ToolStripButton .This example is part of a larger example available in the ToolStripButton class overview.

this.toolStripButton1.Image = Bitmap.FromFile("c:\\NewItem.bmp");
this.toolStripButton1.DisplayStyle = System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.ImageAndText;
this.toolStripButton1.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
this.toolStripButton1.Name = "toolStripButton1";
this.toolStripButton1.Text = "&New";
this.toolStripButton1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
this.toolStripButton1.Click += new System.EventHandler(this.toolStripButton1_Click);
Me.toolStripButton1.Image = Bitmap.FromFile("c:\NewItem.bmp")
Me.toolStripButton1.DisplayStyle = System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.ImageAndText
Me.toolStripButton1.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft
Me.toolStripButton1.Name = "toolStripButton1"
Me.toolStripButton1.Text = "&New"
Me.toolStripButton1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight

Açıklamalar

Image,, ImageAlign , ImageIndex ImageKey Ve ImageScaling özellikleri görüntü işlemenin çeşitli yönlerini sağlar.The Image, ImageAlign, ImageIndex, ImageKey, and ImageScaling properties pertain to various aspects of image handling. ToolStripBu özellikleri doğrudan ayarlayarak veya yalnızca çalışma zamanı özelliğini ayarlayarak denetimlerde görüntüleri kullanın ImageList .Use images in ToolStrip controls by setting these properties directly or by setting the run-time-only ImageList property.

Görüntü ölçekleme, ToolStrip aşağıdaki gibi, ve özelliklerinin her ikisi de ile etkileşime göre belirlenir ToolStripItem :Image scaling is determined by the interaction of properties in both ToolStrip and ToolStripItem, as follows:

Şunlara uygulanır