ToolStripItem.ImageScaling Özellik

Tanım

Üzerinde bir görüntünün bir ToolStripItem kapsayıcıya sığacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırılıp boyutlandırılmayacağını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether an image on a ToolStripItem is automatically resized to fit in a container.

public:
 property System::Windows::Forms::ToolStripItemImageScaling ImageScaling { System::Windows::Forms::ToolStripItemImageScaling get(); void set(System::Windows::Forms::ToolStripItemImageScaling value); };
public System.Windows.Forms.ToolStripItemImageScaling ImageScaling { get; set; }
member this.ImageScaling : System.Windows.Forms.ToolStripItemImageScaling with get, set
Public Property ImageScaling As ToolStripItemImageScaling

Özellik Değeri

ToolStripItemImageScaling

ToolStripItemImageScalingDeğerlerden biri.One of the ToolStripItemImageScaling values. Varsayılan değer: SizeToFit.The default is SizeToFit.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneğinde,, ve için nasıl ayarlanacağı Image gösterilmektedir ImageScaling ImageTransparentColor ToolStripItem .The following code example demonstrates how to set the Image, ImageScaling, and ImageTransparentColor for a ToolStripItem. Ayrıca, öğe için özel bir araç Ipucu ayarlamayı ve göstermeyi gösterir.In addition, it demonstrates how to set and show a custom ToolTip for the item.

ToolStripButton^ imageButton;

void InitializeImageButtonWithToolTip()
{

  // Construct the button and set the image-related properties.
  imageButton = gcnew ToolStripButton;
  imageButton->Image = 
    gcnew Bitmap(Timer::typeid,"Timer.bmp");
  imageButton->ImageScaling = 
    ToolStripItemImageScaling::SizeToFit;

  // Set the background color of the image to be transparent.
  imageButton->ImageTransparentColor = 
    Color::FromArgb(0, 255, 0);

  // Show ToolTip text, set custom ToolTip text, and turn
  // off the automatic ToolTips.
  toolStrip1->ShowItemToolTips = true;
  imageButton->ToolTipText = "Click for the current time";
  imageButton->AutoToolTip = false;

  // Add the button to the ToolStrip.
  toolStrip1->Items->Add(imageButton);
}


//  internal:

internal ToolStripButton imageButton;

private void InitializeImageButtonWithToolTip()
{

  // Construct the button and set the image-related properties.
  imageButton = new ToolStripButton();
  imageButton.Image = new Bitmap(typeof(Timer), "Timer.bmp");
  imageButton.ImageScaling = ToolStripItemImageScaling.SizeToFit;

  // Set the background color of the image to be transparent.
  imageButton.ImageTransparentColor = Color.FromArgb(0, 255, 0);

  // Show ToolTip text, set custom ToolTip text, and turn
  // off the automatic ToolTips.
  toolStrip1.ShowItemToolTips = true;
  imageButton.ToolTipText = "Click for the current time";
  imageButton.AutoToolTip = false;

  // Add the button to the ToolStrip.
  toolStrip1.Items.Add(imageButton);
}
Friend WithEvents imageButton As ToolStripButton

Private Sub InitializeImageButtonWithToolTip()

  ' Construct the button and set the image-related properties.
  imageButton = New ToolStripButton()
  imageButton.Image = New Bitmap(GetType(Timer), "Timer.bmp")
  imageButton.ImageScaling = ToolStripItemImageScaling.SizeToFit

  ' Set the background color of the image to be transparent.
  imageButton.ImageTransparentColor = Color.FromArgb(0, 255, 0)

  ' Show ToolTip text, set custom ToolTip text, and turn
  ' off the automatic ToolTips.
  toolStrip1.ShowItemToolTips = True
  imageButton.ToolTipText = "Click for the current time"
  imageButton.AutoToolTip = False

  ' Add the button to the ToolStrip.
  toolStrip1.Items.Add(imageButton)

End Sub

Açıklamalar

Image,, ImageAlign , ImageIndex ImageKey Ve ImageScaling özellikleri görüntü işlemenin çeşitli yönlerini sağlar.The Image, ImageAlign, ImageIndex, ImageKey, and ImageScaling properties pertain to various aspects of image handling. ToolStripBu özellikleri doğrudan ayarlayarak veya yalnızca çalışma zamanı özelliğini ayarlayarak denetimlerde görüntüleri kullanın ImageList .Use images in ToolStrip controls by setting these properties directly or by setting the run-time-only ImageList property.

Görüntü ölçekleme, ToolStrip aşağıdaki gibi, ve özelliklerinin her ikisi de ile etkileşime göre belirlenir ToolStripItem :Image scaling is determined by the interaction of properties in both ToolStrip and ToolStripItem, as follows:

Şunlara uygulanır