ToolStripItemCollection(ToolStrip, ToolStripItem[]) Oluşturucu

Tanım

ToolStripItemCollectionBelirtilen kapsayıcı ToolStrip ve belirtilen denetim dizisi ile sınıfın yeni bir örneğini başlatır ToolStripItem .Initializes a new instance of the ToolStripItemCollection class with the specified container ToolStrip and the specified array of ToolStripItem controls.

public:
 ToolStripItemCollection(System::Windows::Forms::ToolStrip ^ owner, cli::array <System::Windows::Forms::ToolStripItem ^> ^ value);
public ToolStripItemCollection (System.Windows.Forms.ToolStrip owner, System.Windows.Forms.ToolStripItem[] value);
new System.Windows.Forms.ToolStripItemCollection : System.Windows.Forms.ToolStrip * System.Windows.Forms.ToolStripItem[] -> System.Windows.Forms.ToolStripItemCollection
Public Sub New (owner As ToolStrip, value As ToolStripItem())

Parametreler

owner
ToolStrip

ToolStripBu öğesine ToolStripItemCollection ait.The ToolStrip to which this ToolStripItemCollection belongs.

value
ToolStripItem[]

ToolStripItemBunun için ilk denetimleri içeren bir tür dizisi ToolStripItemCollection .An array of type ToolStripItem containing the initial controls for this ToolStripItemCollection.

Özel durumlar

ownerParametresi null .The owner parameter is null.

Şunlara uygulanır