ToolStripItemCollection.IndexOf(ToolStripItem) Yöntem

Tanım

Koleksiyonda belirtilen öğenin dizinini alır.Retrieves the index of the specified item in the collection.

public:
 int IndexOf(System::Windows::Forms::ToolStripItem ^ value);
public int IndexOf (System.Windows.Forms.ToolStripItem value);
member this.IndexOf : System.Windows.Forms.ToolStripItem -> int
Public Function IndexOf (value As ToolStripItem) As Integer

Parametreler

value
ToolStripItem

ToolStripItemİçinde yerini bulmak için ToolStripItemCollection .The ToolStripItem to locate in the ToolStripItemCollection.

Döndürülenler

Int32

Bulunursa, içinde belirtilen konumunu temsil eden sıfır tabanlı bir dizin değeri ToolStripItem ToolStripItemCollection ; Aksi takdirde,-1.A zero-based index value that represents the position of the specified ToolStripItem in the ToolStripItemCollection, if found; otherwise, -1.

Şunlara uygulanır