ToolStripItemCollection.IndexOfKey(String) Yöntem

Tanım

Koleksiyonda belirtilen öğenin ilk oluşumunun dizinini alır.Retrieves the index of the first occurrence of the specified item within the collection.

public:
 virtual int IndexOfKey(System::String ^ key);
public virtual int IndexOfKey (string key);
abstract member IndexOfKey : string -> int
override this.IndexOfKey : string -> int
Public Overridable Function IndexOfKey (key As String) As Integer

Parametreler

key
String

İçin ToolStripItem arama yapılacak adı.The name of the ToolStripItem to search for.

Döndürülenler

Int32

Bulunursa parametre tarafından belirtilen ilk oluşumun konumunu temsil eden sıfır tabanlı bir dizin değeri ToolStripItem key ; Aksi takdirde,-1.A zero-based index value that represents the position of the first occurrence of the ToolStripItem specified by the key parameter, if found; otherwise, -1.

Açıklamalar

keyParametre değeri özelliğine karşılık gelir ToolStripItem.Name .The key parameter value corresponds to the ToolStripItem.Name property.

Yoğun şekilde IndexOfKey çağrılırsa, en son döndürülen dizin ilk olarak bir anahtar eşleşmesi için denetlenir ve eşleşme yoksa, arama koleksiyonun başlangıcında başlar.If IndexOfKey is called successively, the last returned index will be checked for a key match first, and if there is no match, the search starts at the beginning of the collection.

Şunlara uygulanır