ToolStripItemCollection.IsReadOnly Özellik

Tanım

ToolStripItemCollection öğesinin salt okunur olup olmadığını belirten bir değer alır.Gets a value indicating whether the ToolStripItemCollection is read-only.

public:
 virtual property bool IsReadOnly { bool get(); };
public override bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public Overrides ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueToolStripItemCollectionsalt okunurdur; Aksi durumda, false .true if the ToolStripItemCollection is read-only; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır