ToolStripItemCollection.Remove(ToolStripItem) Yöntem

Tanım

Belirtilen öğeyi koleksiyondan kaldırır.Removes the specified item from the collection.

public:
 void Remove(System::Windows::Forms::ToolStripItem ^ value);
public void Remove (System.Windows.Forms.ToolStripItem value);
member this.Remove : System.Windows.Forms.ToolStripItem -> unit
Public Sub Remove (value As ToolStripItem)

Parametreler

value
ToolStripItem

ToolStripItemÖğesinden kaldırmak için ToolStripItemCollection .The ToolStripItem to remove from the ToolStripItemCollection.

Özel durumlar

Açıklamalar

ToolStripItem' Dan kaldırıldığında ToolStripItemCollection , sonraki tüm denetimler koleksiyonda bir konum yukarı taşınır.When a ToolStripItem is removed from the ToolStripItemCollection, all subsequent controls are moved up one position in the collection.

Yöntemini kullanarak öğesini de kaldırabilir ToolStripItem RemoveAt veya yöntemini kullanarak tüm denetimleri kaldırabilirsiniz Clear .You can also remove a ToolStripItem by using the RemoveAt method, or remove all controls by using the Clear method.

Koleksiyona yeni nesneler eklemek için, ToolStripItem Add veya AddRange yöntemlerini kullanın.To add new ToolStripItem objects to the collection, use the Add or AddRange methods.

Şunlara uygulanır