ToolStripItemCollection.IList.IndexOf(Object) Yöntem

Tanım

Koleksiyonda belirtilen öğenin konumunu belirler.Determines the location of a specified item in the collection.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametreler

value
Object

Koleksiyonda bulacak öğe.The item to locate in the collection.

Döndürülenler

Int32

Bulunursa, Koleksiyondaki öğenin dizini; Aksi takdirde,-1.The index of the item in the collection, if found; otherwise, -1.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ToolStripItemCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the ToolStripItemCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır