ToolStripItemCollection.IList.Item[Int32] Özellik

Tanım

Belirtilen dizindeki öğeyi alır.Retrieves the element at the specified index.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametreler

index
Int32

Alınacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the item to get.

Özellik Değeri

Object

ToolStripItemBelirtilen dizinde.The ToolStripItem at the specified index.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ToolStripItemCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the ToolStripItemCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır