ToolStripOverflowButton.OnPaint(PaintEventArgs) Yöntem

Tanım

Olayını oluşturur Paint .Raises the Paint event.

protected:
 override void OnPaint(System::Windows::Forms::PaintEventArgs ^ e);
protected override void OnPaint (System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);
override this.OnPaint : System.Windows.Forms.PaintEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPaint (e As PaintEventArgs)

Parametreler

e
PaintEventArgs

EventArgsOlay verilerini içeren bir.An EventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

Olay bildirmek, bir temsilci yoluyla olay işleyicisini çağırır.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Daha fazla bilgi için bkz. olayları işleme veoluşturma.For more information, see Handling and Raising Events.

OnPaintYöntemi, türetilmiş sınıfların bir temsilciyi iliştirmeden olayı işlemesini de sağlar.The OnPaint method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Bu, türetilmiş bir sınıftaki olayı işlemek için tercih edilen tekniktir.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Devralanlara Notlar

OnPaint(PaintEventArgs)Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılma yaparken, OnPaint(PaintEventArgs) kayıtlı temsilcilerin olayı alabilmesi için temel sınıfın yöntemini çağırdığınızdan emin olun.When overriding OnPaint(PaintEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnPaint(PaintEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Şunlara uygulanır