ToolStripSeparator.TextAlign Özellik

Tanım

Bu özellik bu sınıfla ilgili değildir.This property is not relevant to this class.

public:
 property System::Drawing::ContentAlignment TextAlign { System::Drawing::ContentAlignment get(); void set(System::Drawing::ContentAlignment value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Drawing.ContentAlignment TextAlign { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.TextAlign : System.Drawing.ContentAlignment with get, set
Public Property TextAlign As ContentAlignment

Özellik Değeri

ContentAlignment

ContentAlignmentDeğerden biri.One of the ContentAlignment value.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu özellik bu sınıfla ilgili değildir.This property is not relevant to this class.

Şunlara uygulanır