ToolStripStatusLabel Sınıf

Tanım

Denetimdeki bir paneli temsil eder StatusStrip .Represents a panel in a StatusStrip control.

public ref class ToolStripStatusLabel : System::Windows::Forms::ToolStripLabel, System::Windows::Forms::Automation::IAutomationLiveRegion
public ref class ToolStripStatusLabel : System::Windows::Forms::ToolStripLabel
[System.Windows.Forms.Design.ToolStripItemDesignerAvailability(System.Windows.Forms.Design.ToolStripItemDesignerAvailability.StatusStrip)]
public class ToolStripStatusLabel : System.Windows.Forms.ToolStripLabel, System.Windows.Forms.Automation.IAutomationLiveRegion
[System.Windows.Forms.Design.ToolStripItemDesignerAvailability(System.Windows.Forms.Design.ToolStripItemDesignerAvailability.StatusStrip)]
public class ToolStripStatusLabel : System.Windows.Forms.ToolStripLabel
[<System.Windows.Forms.Design.ToolStripItemDesignerAvailability(System.Windows.Forms.Design.ToolStripItemDesignerAvailability.StatusStrip)>]
type ToolStripStatusLabel = class
  inherit ToolStripLabel
  interface IAutomationLiveRegion
[<System.Windows.Forms.Design.ToolStripItemDesignerAvailability(System.Windows.Forms.Design.ToolStripItemDesignerAvailability.StatusStrip)>]
type ToolStripStatusLabel = class
  inherit ToolStripLabel
Public Class ToolStripStatusLabel
Inherits ToolStripLabel
Implements IAutomationLiveRegion
Public Class ToolStripStatusLabel
Inherits ToolStripLabel
Devralma
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, ToolStripStatusLabel çeşitli ortak özellikler kümesiyle birlikte göstermektedir.The following code example demonstrates a ToolStripStatusLabel with various common properties set.

using System;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication5
{
  public class Form1 : Form
  {
    private StatusStrip statusStrip1;
    private ToolStripStatusLabel toolStripStatusLabel1;
  
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }

    private void InitializeComponent()
    {
      statusStrip1 = new System.Windows.Forms.StatusStrip();
      toolStripStatusLabel1 = new System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel();
      statusStrip1.SuspendLayout();
      SuspendLayout();
      // 
      // statusStrip1
      // 
      statusStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      toolStripStatusLabel1});
      statusStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 248);
      statusStrip1.Name = "statusStrip1";
      statusStrip1.Size = new System.Drawing.Size(292, 25);
      statusStrip1.TabIndex = 0;
      statusStrip1.Text = "statusStrip1";
      
      // 
      // 
      toolStripStatusLabel1.BorderSides = ((System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides)((((System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Left | System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Top)
            | System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Right)
            | System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Bottom)));
      toolStripStatusLabel1.BorderStyle = System.Windows.Forms.Border3DStyle.Raised;
      toolStripStatusLabel1.IsLink = true;
      toolStripStatusLabel1.Name = "toolStripStatusLabel1";
      toolStripStatusLabel1.Size = new System.Drawing.Size(246, 20);
      toolStripStatusLabel1.Spring = true;
      toolStripStatusLabel1.Text = "toolStripStatusLabel1";
      toolStripStatusLabel1.Alignment = ToolStripItemAlignment.Left;
      // Form1
      // 
      ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 273);
      Controls.Add(statusStrip1);
      Name = "Form1";
      statusStrip1.ResumeLayout(false);
      statusStrip1.PerformLayout();
      ResumeLayout(false);
      PerformLayout();
    }
  }
}
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms

Public Class Form1
  Inherits Form
  Private statusStrip1 As StatusStrip
  Private toolStripStatusLabel1 As ToolStripStatusLabel
  
  Public Sub New()
   InitializeComponent()
  End Sub
  
  <STAThread()> _
  Shared Sub Main()
   Application.EnableVisualStyles()
   Application.Run(New Form1())
  End Sub
  
  Private Sub InitializeComponent()
   statusStrip1 = New System.Windows.Forms.StatusStrip()
   toolStripStatusLabel1 = New System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel()
   statusStrip1.SuspendLayout()
   SuspendLayout()
   ' 
   ' statusStrip1
   ' 
   statusStrip1.Items.AddRange(New System.Windows.Forms.ToolStripItem() {toolStripStatusLabel1})
   statusStrip1.Location = New System.Drawing.Point(0, 248)
   statusStrip1.Name = "statusStrip1"
   statusStrip1.Size = New System.Drawing.Size(292, 25)
   statusStrip1.TabIndex = 0
   statusStrip1.Text = "statusStrip1"
   
   ' 
   ' 
   toolStripStatusLabel1.BorderSides = CType(System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Left Or System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Top Or System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Right Or System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Bottom, System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides)
   toolStripStatusLabel1.BorderStyle = System.Windows.Forms.Border3DStyle.Raised
   toolStripStatusLabel1.IsLink = True
   toolStripStatusLabel1.Name = "toolStripStatusLabel1"
   toolStripStatusLabel1.Size = New System.Drawing.Size(246, 20)
   toolStripStatusLabel1.Spring = True
   toolStripStatusLabel1.Text = "toolStripStatusLabel1"
   toolStripStatusLabel1.Alignment = ToolStripItemAlignment.Left
   ' Form1
   ' 
   ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
   Controls.Add(statusStrip1)
   Name = "Form1"
   statusStrip1.ResumeLayout(False)
   statusStrip1.PerformLayout()
   ResumeLayout(False)
   PerformLayout()
  End Sub
End Class

Açıklamalar

ToolStripStatusLabel, ToolStripLabel içinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan bir sürümdür StatusStrip .ToolStripStatusLabel is a version of ToolStripLabel designed specifically for use in StatusStrip. Özel özellikler,, BorderStyle BorderSides ve içerir Spring .The special features include BorderStyle, BorderSides, and Spring.

ToolStripStatusLabel, Bir uygulamanın durumunu yansıtan bir metin veya simge içerebilir.A ToolStripStatusLabel can contain text or an icon that reflects the status of an application. ToolStripItemCollectionNesneleri bulmak, eklemek veya kaldırmak için sınıfını kullanın ToolStripStatusLabel .Use the ToolStripItemCollection class to find, add, or remove ToolStripStatusLabel objects.

ToolStripStatusLabelStatusBarPanel, .net 5,0 ' de kaldırılmış olan denetimi değiştirir ve genişletir.ToolStripStatusLabel replaces and extends the StatusBarPanel control, which was removed in .NET 5.0.

Oluşturucular

ToolStripStatusLabel()

ToolStripStatusLabel sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ToolStripStatusLabel class.

ToolStripStatusLabel(Image)

ToolStripStatusLabelBelirtilen görüntüyü görüntüleyen sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ToolStripStatusLabel class that displays the specified image.

ToolStripStatusLabel(String)

ToolStripStatusLabelBelirtilen metni görüntüleyen sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ToolStripStatusLabel class that displays the specified text.

ToolStripStatusLabel(String, Image)

ToolStripStatusLabelBelirtilen görüntüyü ve metni görüntüleyen sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ToolStripStatusLabel class that displays the specified image and text.

ToolStripStatusLabel(String, Image, EventHandler)

ToolStripStatusLabelBelirtilen görüntüyü ve metni görüntüleyen ve Kullanıcı öğesine tıkladığında belirtilen eylemi yürüten sınıfının yeni bir örneğini başlatır ToolStripStatusLabel .Initializes a new instance of the ToolStripStatusLabel class that displays the specified image and text, and that carries out the specified action when the user clicks the ToolStripStatusLabel.

ToolStripStatusLabel(String, Image, EventHandler, String)

Belirtilen ToolStripStatusLabel görüntüyü ve metni görüntüleyen ve Kullanıcı öğesine tıkladığında belirtilen eylemi yürüten, belirtilen ada sahip bir sınıfın yeni bir örneğini başlatır ToolStripStatusLabel .Initializes a new instance of the ToolStripStatusLabel class with the specified name that displays the specified image and text, and that carries out the specified action when the user clicks the ToolStripStatusLabel.

Özellikler

AccessibilityObject

AccessibleObjectDenetime atanan öğesini alır.Gets the AccessibleObject assigned to the control.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
AccessibleDefaultActionDescription

Erişilebilirlik istemci uygulamaları tarafından kullanılacak denetimin varsayılan eylem açıklamasını alır veya ayarlar.Gets or sets the default action description of the control for use by accessibility client applications.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
AccessibleDescription

Erişilebilirlik istemci uygulamalarına bildirilecek açıklamayı alır veya ayarlar.Gets or sets the description that will be reported to accessibility client applications.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
AccessibleName

Erişilebilirlik istemci uygulamaları tarafından kullanılacak denetimin adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the control for use by accessibility client applications.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
AccessibleRole

Denetimin kullanıcı arabirimi öğesinin türünü belirten, denetimin erişilebilir rolünü alır veya ayarlar.Gets or sets the accessible role of the control, which specifies the type of user interface element of the control.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ActiveLinkColor

Etkin bir bağlantıyı göstermek için kullanılan rengi alır veya ayarlar.Gets or sets the color used to display an active link.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
Alignment

Üzerinde nerede hizalandığını belirleyen bir değer alır veya ayarlar ToolStripStatusLabel StatusStrip .Gets or sets a value that determines where the ToolStripStatusLabel is aligned on the StatusStrip.

AllowDrop

Sürükle ve bırak ile öğe yeniden sıralama işlemleri uyguladığınız olaylar aracılığıyla işlenip işlenmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether drag-and-drop and item reordering are handled through events that you implement.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Anchor

Kapsayıcısının bağlandığı ToolStripItem ve üst öğesiyle nasıl ToolStripItem yeniden boyutlandırıldığını belirleyen kapsayıcının kenarlarını alır veya ayarlar.Gets or sets the edges of the container to which a ToolStripItem is bound and determines how a ToolStripItem is resized with its parent.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
AutoSize

Öğenin otomatik olarak boyutlandırılıp boyutlandırılmayacağını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether the item is automatically sized.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
AutoToolTip

TextAraç ipucu için özelliğin mi yoksa özelliğin mi kullanılacağını gösteren bir değer alır veya ayarlar ToolTipText ToolStripItem .Gets or sets a value indicating whether to use the Text property or the ToolTipText property for the ToolStripItem ToolTip.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Available

' In ' a yerleştirilmesi gerekip gerekmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar ToolStripItem ToolStrip .Gets or sets a value indicating whether the ToolStripItem should be placed on a ToolStrip.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
BackColor

Öğenin arka plan rengini alır veya ayarlar.Gets or sets the background color for the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
BackgroundImage

Öğede görüntülenen arka plan resmini alır veya ayarlar.Gets or sets the background image displayed in the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
BackgroundImageLayout

İçin kullanılan arka plan resmi yerleşimini alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the background image layout used for the ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
BorderSides

Kenarlıkların hangi yüzlerini gösteren bir değer alır veya ayarlar ToolStripStatusLabel .Gets or sets a value that indicates which sides of the ToolStripStatusLabel show borders.

BorderStyle

Öğesinin kenarlık stilini alır veya ayarlar ToolStripStatusLabel .Gets or sets the border style of the ToolStripStatusLabel.

Bounds

Öğenin boyutunu ve konumunu alır.Gets the size and location of the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
CanRaiseEvents

Bileşenin bir olay yapıp yapamayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Devralındığı yer: Component)
CanSelect

Seçilebilir durumunu gösteren bir değer alır ToolStripLabel .Gets a value indicating the selectable state of a ToolStripLabel.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
Container

Öğesini içeren öğesini alır IContainer Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Devralındığı yer: Component)
ContentRectangle

Metin ve simgeler gibi içeriğin, ToolStripItem arka plan kenarlıklarının üzerine yazmadan bir içine yerleştirilebileceği alanı alır.Gets the area where content, such as text and icons, can be placed within a ToolStripItem without overwriting background borders.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DefaultAutoToolTip

Varsayılan olarak tanımlanan ' nin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten bir değer alır ToolTip .Gets a value indicating whether to display the ToolTip that is defined as the default.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DefaultDisplayStyle

Üzerinde neyin görüntülendiğini gösteren bir değer alır ToolStripItem .Gets a value indicating what is displayed on the ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DefaultMargin

Bir öğenin varsayılan kenar boşluğunu alır.Gets the default margin of an item.

DefaultPadding

Öğenin iç boşluk özelliklerini alır.Gets the internal spacing characteristics of the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DefaultSize

Öğenin varsayılan boyutunu alır.Gets the default size of the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DesignMode

Şu anda Tasarım modunda olup olmadığını gösteren bir değer alır Component .Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Devralındığı yer: Component)
DismissWhenClicked

Öğe tıklandıktan sonra gizli olup olmadığını gösteren bir değer alır ToolStripDropDown .Gets a value indicating whether items on a ToolStripDropDown are hidden after they are clicked.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DisplayStyle

Metin ve görüntülerin bir üzerinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets whether text and images are displayed on a ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Dock

ToolStripItemÜst denetimine hangi kenarlıkların yerleştirildiğini alır veya ayarlar ve üst öğesiyle nasıl ToolStripItem yeniden boyutlandırılacağını belirler.Gets or sets which ToolStripItem borders are docked to its parent control and determines how a ToolStripItem is resized with its parent.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DoubleClickEnabled

Fareyle çift tıklanarak etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets a value indicating whether the ToolStripItem can be activated by double-clicking the mouse.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Enabled

Öğesinin üst denetiminin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets a value indicating whether the parent control of the ToolStripItem is enabled.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Events

Bu öğesine eklenen olay işleyicilerinin listesini alır Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Devralındığı yer: Component)
Font

Öğe tarafından görüntülenen metnin yazı tipini alır veya ayarlar.Gets or sets the font of the text displayed by the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ForeColor

Öğenin ön plan rengini alır veya ayarlar.Gets or sets the foreground color of the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Height

A 'nın yüksekliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the height, in pixels, of a ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Image

Üzerinde görüntülenen görüntüyü alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the image that is displayed on a ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ImageAlign

İçindeki görüntünün hizalamasını alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the alignment of the image on a ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ImageIndex

Öğede görüntülenen görüntünün dizin değerini alır veya ayarlar.Gets or sets the index value of the image that is displayed on the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ImageKey

Üzerinde görüntülenen içindeki görüntünün anahtar erişimcisini alır veya ayarlar ImageList ToolStripItem .Gets or sets the key accessor for the image in the ImageList that is displayed on a ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ImageScaling

Üzerinde bir görüntünün bir ToolStripItem kapsayıcıya sığacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırılıp boyutlandırılmayacağını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether an image on a ToolStripItem is automatically resized to fit in a container.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ImageTransparentColor

Görüntüde saydam olarak değerlendirmek için renk alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the color to treat as transparent in a ToolStripItem image.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
IsDisposed

Nesnenin atılmış olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the object has been disposed of.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
IsLink

Köprünün bir köprü olup olmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar ToolStripLabel .Gets or sets a value indicating whether the ToolStripLabel is a hyperlink.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
IsOnDropDown

Geçerli nesnenin kapsayıcısının a olup olmadığını gösteren bir değer alır Control ToolStripDropDown .Gets a value indicating whether the container of the current Control is a ToolStripDropDown.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
IsOnOverflow

Özelliğin olarak ayarlanmış olup olmadığını gösteren bir değer alır Placement Overflow .Gets a value indicating whether the Placement property is set to Overflow.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
LinkBehavior

Bir bağlantının davranışını temsil eden bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that represents the behavior of a link.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
LinkColor

Normal bir bağlantı görüntülenirken kullanılan rengi alır veya ayarlar.Gets or sets the color used when displaying a normal link.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
LinkVisited

Bir bağlantının ziyaret edilmiş gibi görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether a link should be displayed as though it were visited.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
LiveSetting

Bir istemcinin canlı bölgedeki değişiklikleri kullanıcıya bildirmek için kullanması gereken polilik düzeyini gösterir.Indicates the politeness level that a client should use to notify the user of changes to the live region.

Margin

Öğe ve bitişik öğeler arasındaki boşluğu alır veya ayarlar.Gets or sets the space between the item and adjacent items.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MergeAction

Alt menülerin üst menülerle nasıl birleştirildiğini alır veya ayarlar.Gets or sets how child menus are merged with parent menus.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MergeIndex

Geçerli bir birleştirilmiş öğenin konumunu alır veya ayarlar ToolStrip .Gets or sets the position of a merged item within the current ToolStrip.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Name

Öğenin adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Overflow

Öğenin, veya arasında kaydırılabilir olduğunu alır veya ayarlar ToolStrip ToolStripOverflowButton .Gets or sets whether the item is attached to the ToolStrip or ToolStripOverflowButton or can float between the two.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Owner

Bu öğenin sahibini alır veya ayarlar.Gets or sets the owner of this item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OwnerItem

Bunun üst öğesini alır ToolStripItem ToolStripItem .Gets the parent ToolStripItem of this ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Padding

Öğenin içeriği ile kenarları arasındaki iç boşluğu piksel cinsinden alır veya ayarlar.Gets or sets the internal spacing, in pixels, between the item's contents and its edges.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Parent

Öğesinin üst kapsayıcısını alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the parent container of the ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Placement

Öğenin geçerli yerleşimini alır.Gets the current layout of the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Pressed

Öğenin durumunun basılı olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the state of the item is pressed.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
RightToLeft

Öğelerin sağdan sola yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini ve metnin sağdan sola yazılıp yazılmayacağını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether items are to be placed from right to left and text is to be written from right to left.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
RightToLeftAutoMirrorImage

Özelliği olarak ayarlandığında, görüntüyü otomatik olarak yansıtır ToolStripItem RightToLeft Yes .Mirrors automatically the ToolStripItem image when the RightToLeft property is set to Yes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Selected

Öğenin seçilip seçilmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the item is selected.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ShowKeyboardCues

Kısayol tuşlarının gösterilip gösterilmeyeceğini veya gizlenmeyeceğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether to show or hide shortcut keys.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Site

Öğesini alır veya ayarlar ISite Component .Gets or sets the ISite of the Component.

(Devralındığı yer: Component)
Size

Öğenin boyutunu alır veya ayarlar.Gets or sets the size of the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Spring

ToolStripStatusLabelForm yeniden boyutlandırıldığından, ' deki kullanılabilir alanı otomatik olarak doldurup doldurmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar StatusStrip .Gets or sets a value indicating whether the ToolStripStatusLabel automatically fills the available space on the StatusStrip as the form is resized.

Tag

Öğe hakkında veri içeren nesneyi alır veya ayarlar.Gets or sets the object that contains data about the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Text

Öğede görüntülenecek metni alır veya ayarlar.Gets or sets the text that is to be displayed on the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
TextAlign

İçindeki metnin hizalamasını alır veya ayarlar ToolStripLabel .Gets or sets the alignment of the text on a ToolStripLabel.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
TextDirection

Bir üzerinde kullanılan metnin yönünü alır ToolStripItem .Gets the orientation of text used on a ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
TextImageRelation

Metnin ve resmin konumunu birbirlerine göre alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the position of ToolStripItem text and image relative to each other.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ToolTipText

Denetim için olarak görüntülenen metni alır veya ayarlar ToolTip .Gets or sets the text that appears as a ToolTip for a control.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Visible

Öğenin görüntülenip görüntülenmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether the item is displayed.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
VisitedLinkColor

Önceden ziyaret edilmiş bir bağlantı görüntülenirken kullanılan rengi alır veya ayarlar.Gets or sets the color used when displaying a link that has been previously visited.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
Width

A 'nın genişliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the width in pixels of a ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)

Yöntemler

CreateAccessibilityInstance()

Denetim için erişilebilirlik nesnesinin yeni bir örneğini oluşturur ToolStripStatusLabel .Creates a new instance of the accessibility object for the ToolStripStatusLabel control.

CreateAccessibilityInstance()

İçin yeni bir erişilebilirlik nesnesi oluşturur ToolStripItem .Creates a new accessibility object for the ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
CreateObjRef(Type)

Uzak bir nesneyle iletişim kurmak için kullanılan bir ara sunucu oluşturmak için gereken tüm bilgileri içeren bir nesne oluşturur.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
Dispose()

Component tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır.Releases all resources used by the Component.

(Devralındığı yer: Component)
Dispose(Boolean)

ToolStripItem tarafından kullanılan yönetilmeyen kaynakları serbest bırakır ve yönetilen kaynakları isteğe bağlı olarak serbest bırakır.Releases the unmanaged resources used by the ToolStripItem and optionally releases the managed resources.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DoDragDrop(Object, DragDropEffects)

Bir sürükle ve bırak işlemi başlatır.Begins a drag-and-drop operation.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetCurrentParent()

ToolStripGeçerli öğesinin kapsayıcısı olan öğesini alır ToolStripItem .Retrieves the ToolStrip that is the container of the current ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetLifetimeService()
Kullanımdan kalktı.

Bu örnek için ömür ilkesini denetleyen geçerli ömür hizmeti nesnesini alır.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
GetPreferredSize(Size)

İçine sığdırılmış bir dikdörtgen alanın boyutunu alır ToolStripStatusLabel .Retrieves the size of a rectangular area into which a ToolStripStatusLabel can be fitted.

GetService(Type)

Veya tarafından belirtilen bir hizmeti temsil eden bir nesne döndürür Component Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Devralındığı yer: Component)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
InitializeLifetimeService()
Kullanımdan kalktı.

Bu örnek için ömür ilkesini denetlemek üzere bir ömür hizmeti nesnesi alır.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
Invalidate()

Tüm yüzeyini geçersiz kılar ToolStripItem ve yeniden çizilmesini sağlar.Invalidates the entire surface of the ToolStripItem and causes it to be redrawn.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Invalidate(Rectangle)

, ToolStripItem Bir sonraki boyama işleminde yeniden boyanır olan alan olan ' nin güncelleştirme bölgesine ekleyerek belirtilen bölgesini geçersiz kılar ToolStripItem ve bir Paint iletisinin ' a gönderilmesine neden olur ToolStripItem .Invalidates the specified region of the ToolStripItem by adding it to the update region of the ToolStripItem, which is the area that will be repainted at the next paint operation, and causes a paint message to be sent to the ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
IsInputChar(Char)

Bir karakterin, öğenin tanıdığı bir giriş karakteri olup olmadığını belirler.Determines whether a character is an input character that the item recognizes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
IsInputKey(Keys)

Belirtilen anahtarın bir normal giriş anahtarı mı yoksa ön işleme gerektiren özel bir anahtar mı olduğunu belirler.Determines whether the specified key is a regular input key or a special key that requires preprocessing.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Geçerli nesnenin basit bir kopyasını oluşturur MarshalByRefObject .Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
OnAvailableChanged(EventArgs)

AvailableChanged olayını başlatır.Raises the AvailableChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnBackColorChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur BackColorChanged .Raises the BackColorChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnBoundsChanged()

BoundsÖzellik değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the Bounds property changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnClick(EventArgs)

Olayını oluşturur Click .Raises the Click event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnDisplayStyleChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur DisplayStyleChanged .Raises the DisplayStyleChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnDoubleClick(EventArgs)

Olayını oluşturur DoubleClick .Raises the DoubleClick event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnDragDrop(DragEventArgs)

Olayını oluşturur DragDrop .Raises the DragDrop event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnDragEnter(DragEventArgs)

Olayını oluşturur DragEnter .Raises the DragEnter event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnDragLeave(EventArgs)

Olayını oluşturur DragLeave .Raises the DragLeave event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnDragOver(DragEventArgs)

Olayını oluşturur DragOver .Raises the DragOver event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnEnabledChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur EnabledChanged .Raises the EnabledChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnFontChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur FontChanged .Raises the FontChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
OnForeColorChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur ForeColorChanged .Raises the ForeColorChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Olayını oluşturur GiveFeedback .Raises the GiveFeedback event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnLayout(LayoutEventArgs)

Olayını oluşturur Layout .Raises the Layout event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnLocationChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur LocationChanged .Raises the LocationChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnMouseDown(MouseEventArgs)

Olayını oluşturur MouseDown .Raises the MouseDown event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnMouseEnter(EventArgs)

Olayını oluşturur MouseEnter .Raises the MouseEnter event.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
OnMouseHover(EventArgs)

Olayını oluşturur MouseHover .Raises the MouseHover event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnMouseLeave(EventArgs)

Olayını oluşturur MouseLeave .Raises the MouseLeave event.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
OnMouseMove(MouseEventArgs)

Olayını oluşturur MouseMove .Raises the MouseMove event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnMouseUp(MouseEventArgs)

Olayını oluşturur MouseUp .Raises the MouseUp event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnOwnerChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur OwnerChanged .Raises the OwnerChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnOwnerFontChanged(EventArgs)

FontChanged Font Özelliği öğesinin üst öğesi üzerinde değiştiğinde olayı başlatır ToolStripItem .Raises the FontChanged event when the Font property has changed on the parent of the ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnPaint(PaintEventArgs)

Olayını oluşturur Paint .Raises the Paint event.

OnParentBackColorChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur BackColorChanged .Raises the BackColorChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnParentChanged(ToolStrip, ToolStrip)

Olayını oluşturur ParentChanged .Raises the ParentChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnParentEnabledChanged(EventArgs)

EnabledChanged Enabled Öğenin kapsayıcısının Özellik değeri değiştiğinde olayı başlatır.Raises the EnabledChanged event when the Enabled property value of the item's container changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnParentForeColorChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur ForeColorChanged .Raises the ForeColorChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur RightToLeftChanged .Raises the RightToLeftChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Olayını oluşturur QueryContinueDrag .Raises the QueryContinueDrag event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnRightToLeftChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur RightToLeftChanged .Raises the RightToLeftChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnTextChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur TextChanged .Raises the TextChanged event.

OnTextChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur TextChanged .Raises the TextChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OnVisibleChanged(EventArgs)

Olayını oluşturur VisibleChanged .Raises the VisibleChanged event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
PerformClick()

İçin bir Click olay oluşturur ToolStripItem .Generates a Click event for a ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ProcessCmdKey(Message, Keys)

Bir komut anahtarını işler.Processes a command key.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ProcessDialogKey(Keys)

Bir iletişim anahtarını işler.Processes a dialog key.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ProcessMnemonic(Char)

Bir anımsatıcı karakterini işler.Processes a mnemonic character.

(Devralındığı yer: ToolStripLabel)
ResetBackColor()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ResetDisplayStyle()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ResetFont()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ResetForeColor()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ResetImage()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ResetMargin()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ResetPadding()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ResetRightToLeft()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ResetTextDirection()

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Select()

Öğeyi seçer.Selects the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
SetBounds(Rectangle)

Öğenin boyutunu ve konumunu ayarlar.Sets the size and location of the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
SetVisibleCore(Boolean)

' İ ToolStripItem belirtilen görünür duruma ayarlar.Sets the ToolStripItem to the specified visible state.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ToString()

Varsa, String varsa adını içeren bir döndürür Component .Returns a String containing the name of the Component, if any. Bu yöntem geçersiz kılınmamalıdır.This method should not be overridden.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)

Ekinlikler

AvailableChanged

AvailableÖzelliğin değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the value of the Available property changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
BackColorChanged

BackColorÖzelliğin değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the value of the BackColor property changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Click

ToolStripItemTıklandığında gerçekleşir.Occurs when the ToolStripItem is clicked.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DisplayStyleChanged

Değiştiğinde gerçekleşir DisplayStyle .Occurs when the DisplayStyle has changed.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Disposed

Bileşen yönteme bir çağrı tarafından bırakıldığında gerçekleşir Dispose() .Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Devralındığı yer: Component)
DoubleClick

Öğe fareyle çift tıklatıldığında gerçekleşir.Occurs when the item is double-clicked with the mouse.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DragDrop

Kullanıcı bir öğe sürüklediğinde ve Kullanıcı fare düğmesini bıraktığında, öğenin bu öğeye bırakılması gerektiğini belirten gerçekleşir.Occurs when the user drags an item and the user releases the mouse button, indicating that the item should be dropped into this item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DragEnter

Kullanıcı bu öğenin istemci alanına bir öğe sürüklediğinde oluşur.Occurs when the user drags an item into the client area of this item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DragLeave

Kullanıcı bir öğe sürüklediğinde ve fare işaretçisi bu öğenin istemci alanından daha fazla olmadığında gerçekleşir.Occurs when the user drags an item and the mouse pointer is no longer over the client area of this item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
DragOver

Kullanıcı bu öğenin istemci alanı üzerine bir öğe sürüklediğinde oluşur.Occurs when the user drags an item over the client area of this item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
EnabledChanged

EnabledÖzellik değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the Enabled property value has changed.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
ForeColorChanged

ForeColorÖzellik değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the ForeColor property value changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
GiveFeedback

Sürükleme işlemi sırasında oluşur.Occurs during a drag operation.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
LocationChanged

Öğesinin konumu güncelleştirildiği zaman gerçekleşir ToolStripItem .Occurs when the location of a ToolStripItem is updated.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MouseDown

Fare işaretçisi öğenin üzerindeyken bir fare düğmesine basıldığında gerçekleşir.Occurs when the mouse pointer is over the item and a mouse button is pressed.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MouseEnter

Fare işaretçisi öğeye girdiğinde gerçekleşir.Occurs when the mouse pointer enters the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MouseHover

Fare işaretçisi öğenin üzerine geldiğinde gerçekleşir.Occurs when the mouse pointer hovers over the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MouseLeave

Fare işaretçisi öğeden ayrıldığında gerçekleşir.Occurs when the mouse pointer leaves the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MouseMove

Fare işaretçisi öğenin üzerine taşındığında gerçekleşir.Occurs when the mouse pointer is moved over the item.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
MouseUp

Fare işaretçisi öğenin üzerindeyken ve bir fare düğmesi bırakıldığında gerçekleşir.Occurs when the mouse pointer is over the item and a mouse button is released.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
OwnerChanged

OwnerÖzellik değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the Owner property changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
Paint

Öğe yeniden çizilmediğinde gerçekleşir.Occurs when the item is redrawn.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
QueryAccessibilityHelp

Bir erişilebilirlik istemci uygulaması için yardım istediğinde gerçekleşir ToolStripItem .Occurs when an accessibility client application invokes help for the ToolStripItem.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
QueryContinueDrag

Sürükle ve bırak işlemi sırasında gerçekleşir ve sürükle ve bırak işleminin iptal edilip edilmeyeceğini tespit etmek için sürükle kaynağına izin verir.Occurs during a drag-and-drop operation and allows the drag source to determine whether the drag-and-drop operation should be canceled.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
RightToLeftChanged

RightToLeftÖzellik değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the RightToLeft property value changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
TextChanged

TextÖzelliğin değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the value of the Text property changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
VisibleChanged

VisibleÖzelliğin değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the value of the Visible property changes.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)

Belirtik Arabirim Kullanımları

IDropTarget.OnDragDrop(DragEventArgs)

Olayını oluşturur DragDrop .Raises the DragDrop event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
IDropTarget.OnDragEnter(DragEventArgs)

Olayını oluşturur DragEnter .Raises the DragEnter event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
IDropTarget.OnDragLeave(EventArgs)

Olayını oluşturur DragLeave .Raises the DragLeave event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)
IDropTarget.OnDragOver(DragEventArgs)

Olayını oluşturur DragOver .Raises the DragOver event.

(Devralındığı yer: ToolStripItem)

Şunlara uygulanır