UserControl.CreateParams Özellik

Tanım

Denetim tanıtıcısı oluşturulduğunda gerekli oluşturma parametrelerini alır.Gets the required creation parameters when the control handle is created.

protected:
 virtual property System::Windows::Forms::CreateParams ^ CreateParams { System::Windows::Forms::CreateParams ^ get(); };
protected override System.Windows.Forms.CreateParams CreateParams { get; }
member this.CreateParams : System.Windows.Forms.CreateParams
Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams As CreateParams

Özellik Değeri

CreateParams

CreateParamsDenetimin tanıtıcısı oluşturulduğunda gerekli oluşturma parametrelerini içeren bir.A CreateParams that contains the required creation parameters when the handle to the control is created.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.