VisualStyleElement.ClassName Özellik

Tanım

Bu temsil eden görsel stil öğesinin sınıf adını alır VisualStyleElement .Gets the class name of the visual style element that this VisualStyleElement represents.

public:
 property System::String ^ ClassName { System::String ^ get(); };
public string ClassName { get; }
member this.ClassName : string
Public ReadOnly Property ClassName As String

Özellik Değeri

String

Görsel stil öğesinin sınıf adını temsil eden bir dize.A string that represents the class name of a visual style element.

Açıklamalar

Bir sınıf adı, genellikle birlikte çizilen ilgili görsel stil öğelerinin bir grubunu ifade eder.A class name refers to a group of related visual style elements that are typically drawn together. Bir sınıf adı, "SCROLLBAR" ve "TRACKBAR" gibi bir denetime karşılık gelir, ancak bir sınıf adı ayrıca belirli bir denetime karşılık gelen bir öğe grubuna (örneğin, "EXPLORERBAR" ve "STARTPANEL") başvurabilir.A class name can correspond to a control, such as "SCROLLBAR" and "TRACKBAR", but a class name can also refer to a group of elements that do not correspond to a particular control, such as "EXPLORERBAR" and "STARTPANEL".

Görsel stil sınıfları, parçaları ve durumları hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölümler ve durumlar.For more information on visual style classes, parts, and states, see Parts and States.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.