VisualStyleElement Sınıf

Tanım

Görsel stillerle çizilmiş bir denetim veya Kullanıcı arabirimi (UI) öğesi tanımlar.Identifies a control or user interface (UI) element that is drawn with visual styles.

public ref class VisualStyleElement
public class VisualStyleElement
type VisualStyleElement = class
Public Class VisualStyleElement
Devralma
VisualStyleElement

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, VisualStyleElement ad alanı tarafından kullanıma sunulan tüm nesneleri göz atmak ve çizmek için bir kullanıcı arabirimi sağlayan, tamamlanmış bir uygulamadır System.Windows.Forms.VisualStyles .The following code example is a complete application that provides a UI for browsing and drawing all of the VisualStyleElement objects exposed by the System.Windows.Forms.VisualStyles namespace. Bir öğeyi görüntülemek için, çizmek istediğiniz ListView öğenin durumunu temsil eden düğüme gitmek üzere pencerenin sol tarafındaki denetimi kullanın ve ardından düğüme tıklayın.To view an element, use the ListView control on the left side of the window to navigate to the node that represents the state of the element you want to draw, and then click the node. Bu örnek, seçili öğeyi yalnızca öğesi geçerli görsel stili tarafından tanımlanmışsa çizecek.This sample will draw the selected element only if the element is defined by the current visual style.

#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections::Generic;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Windows::Forms::VisualStyles;

namespace VisualStyleElementViewer
{
  public ref class ElementViewer : public UserControl
  {
  private:
    VisualStyleElement^ element;
    VisualStyleRenderer^ renderer;
    Dictionary<String^, VisualStyleElement^>^ elementDictionary;
    Rectangle descriptionRect;
    Rectangle displayRect;
    Rectangle displayRectFull;
    System::Drawing::Size currentTrueSize;
    StringBuilder^ elementDescription;
    Label^ infoLabel;
    TreeView^ treeView;
    DomainUpDown^ domainUpDown;
    bool drawElement;

  public:
    ElementViewer():UserControl()
    {
      elementDictionary = 
        gcnew Dictionary<String^, VisualStyleElement^>();
      currentTrueSize = System::Drawing::Size();
      elementDescription = gcnew StringBuilder();
      infoLabel = gcnew Label();
      treeView = gcnew TreeView();
      domainUpDown = gcnew DomainUpDown();

      this->Location = Point(10, 10);
      this->Size = System::Drawing::Size(650, 500);
      this->Text = "VisualStyleElement Viewer";
      this->Font = SystemFonts::IconTitleFont;
      this->BackColor = Color::White;
      this->BorderStyle = System::Windows::Forms::BorderStyle::Fixed3D;
      this->AutoSize = true;
      this->Load += gcnew EventHandler(this, 
        &ElementViewer::ElementViewer_Load);
    }

  private:
    void ElementViewer_Load(Object^ sender, EventArgs^ e)
    {
      // Make sure the visual styles are enabled before
      // going any further.
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      infoLabel->Location = Point(320, 10);
      infoLabel->Size = System::Drawing::Size(300, 60);
      infoLabel->Text = "Expand the element class nodes " +
        "in the tree view to access visual style elements. " +
        "Click an element name to draw the element below. To " +
        "change the size of a resizable element, use the " +
        "spin control.";

      domainUpDown->Location = Point(320, 80);
      domainUpDown->Size = System::Drawing::Size(70, 30);
      domainUpDown->ReadOnly = true;
      domainUpDown->Items->Add(elementSizes::Large);
      domainUpDown->Items->Add(elementSizes::Medium);
      domainUpDown->Items->Add(elementSizes::TrueSize);
      domainUpDown->SelectedIndex = 2;
      domainUpDown->SelectedItemChanged +=
        gcnew EventHandler(this, 
          &ElementViewer::DomainUpDown_SelectedItemChanged);
      domainUpDown->DownButton();

      descriptionRect = Rectangle(320, 120, 250, 50);
      displayRect = Rectangle(320, 160, 0, 0);
      displayRectFull = Rectangle(320, 160, 300, 200);

      // Initialize the element and renderer to known good values.
      element = VisualStyleElement::Button::PushButton::Normal;
      renderer = gcnew VisualStyleRenderer(element);

      SetupElementCollection();
      SetupTreeView();

      this->Controls->AddRange(gcnew array<Control^>{treeView,
        domainUpDown, infoLabel });
    }

    // Use reflection to build a Dictionary of all
    // VisualStyleElement objects exposed in the
    // System.Windows.Forms.VisualStyles namespace.
  private:
    void SetupElementCollection()
    {
      StringBuilder^ elementName = gcnew StringBuilder();
      VisualStyleElement^ currentElement;
      int plusSignIndex = 0;

      // Get array of first-level nested types within
      // VisualStyleElement; these are the element classes.
      array<Type^>^ elementClasses =
        VisualStyleElement::typeid->GetNestedTypes();

      for each (Type^ elementClass in elementClasses)
      {
        // Get an array of second-level nested types within
        // VisualStyleElement; these are the element parts.
        array<Type^>^ elementParts = elementClass->GetNestedTypes();

        // Get the index of the first '+' character in
        // the full element class name.
        plusSignIndex = elementClass->FullName->IndexOf('+');

        for each (Type^ elementPart in elementParts)
        {
          // Get an array of static property details
          // for the current type. Each of these types have
          // properties that return VisualStyleElement objects.
          array<PropertyInfo^>^ elementProperties =
            elementPart->GetProperties(BindingFlags::Static |
            BindingFlags::Public);

          // For each property, insert the unique full element
          // name and the element into the collection.
          for each(PropertyInfo^ elementProperty in
            elementProperties)
          {
            // Get the element.
            currentElement =
              (VisualStyleElement^)elementProperty->
              GetValue(nullptr, BindingFlags::Static, nullptr,
              nullptr, nullptr);

            // Append the full element name.
            elementName->Append(elementClass->FullName,
              plusSignIndex + 1,
              elementClass->FullName->Length -
              plusSignIndex - 1);
            elementName->Append("." +
              elementPart->Name + "." +
              elementProperty->Name);

            // Add the element and element name to
            // the Dictionary.
            elementDictionary->Add(elementName->ToString(),
              currentElement);

            // Clear the element name for the
            // next iteration.
            elementName->Remove(0, elementName->Length);
          }
        }
      }
    }

    // Initialize the tree view with the element names.
  private:
    void SetupTreeView()
    {
      treeView->Location = Point(10, 10);
      treeView->Size = System::Drawing::Size(300, 450);
      //  treeView->BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;
      treeView->BackColor = Color::WhiteSmoke;
      treeView->SelectedNode = nullptr;
      treeView->AfterSelect +=
        gcnew TreeViewEventHandler(this, 
        &ElementViewer::TreeView_AfterSelect);

      treeView->BeginUpdate();

      // An index into the top-level tree nodes.
      int nodeIndex = 0;

      // An index into the first '.' character in an element name.
      int firstDotIndex = 0;

      // Initialize the element class name to compare
      // with the class name of the first element
      // in the Dictionary, and set this name to the first
      // top-level node.
      StringBuilder^ compareClassName =
        gcnew StringBuilder("Button");
      treeView->Nodes->Add(
        gcnew TreeNode(compareClassName->ToString()));

      // The current element class name.
      StringBuilder^ currentClassName = gcnew StringBuilder();

      // The text for each second-level node.
      StringBuilder^ nodeText = gcnew StringBuilder();

      for each(KeyValuePair<String^, VisualStyleElement^>^ entry 
        in elementDictionary)
      {
        // Isolate the class name of the current element.
        firstDotIndex = entry->Key->IndexOf('.');
        currentClassName->Append(entry->Key, 0, firstDotIndex);

        // Determine whether we need to increment to the next
        // element class.
        if (currentClassName->ToString() !=
          compareClassName->ToString())
        {
          // Increment the index to the next top-level node
          // in the tree view.
          nodeIndex++;

          // Get the new class name to compare with.
          compareClassName->Remove(0, compareClassName->Length);
          compareClassName->Append(entry->Key);
          compareClassName->Remove(firstDotIndex,
            compareClassName->Length - firstDotIndex);

          // Add a new top-level node to the tree view.
          treeView->Nodes->Add(
            gcnew TreeNode(compareClassName->ToString()));
        }

        // Get the text for the new second-level node.
        nodeText->Append(entry->Key, firstDotIndex + 1,
          entry->Key->Length - firstDotIndex - 1);

        // Create and insert the new second-level node.
        TreeNode^ newNode = gcnew TreeNode(nodeText->ToString());
        newNode->Name = entry->Key;
        treeView->Nodes[nodeIndex]->Nodes->Add(newNode);

        currentClassName->Remove(0, currentClassName->Length);
        nodeText->Remove(0, nodeText->Length);
      }
      treeView->EndUpdate();
    }

  protected:
    virtual void OnPaint(PaintEventArgs^ e) override
    {
      __super::OnPaint(e);

      // Do nothing further if visual styles are disabled.
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        this->Text = "Visual styles are disabled.";
        TextRenderer::DrawText(e->Graphics, this->Text, this->Font,
          this->Location, this->ForeColor);
        return;
      }

      // Draw the element description.
      TextRenderer::DrawText(e->Graphics, elementDescription->ToString(),
        this->Font, descriptionRect, this->ForeColor,
        TextFormatFlags::WordBreak);

      // Draw the element, if an element is selected.
      if (drawElement)
      {
        renderer->DrawBackground(e->Graphics, this->displayRect);
      }
    }

    // Set the element to draw.
  private:
    void TreeView_AfterSelect(Object^ sender, TreeViewEventArgs^ e)
    {
      // Clear the element description.
      elementDescription->Remove(0, elementDescription->Length);

      // If the user clicked a first-level node, disable drawing.
      if (e->Node->Nodes->Count > 0)
      {
        drawElement = false;
        elementDescription->Append("No element is selected");
        domainUpDown->Enabled = false;
      }

      // The user clicked an element node.
      else
      {
        // Add the element name to the description.
        elementDescription->Append(e->Node->Text);

        // Get the element that corresponds to the selected
        // node's name.
        String^ key = e->Node->Name;
        element = elementDictionary[key];

        // Disable resizing if the element is not defined.
        if (!VisualStyleRenderer::IsElementDefined(element))
        {
          drawElement = false;
          elementDescription->Append(" is not defined.");
          domainUpDown->Enabled = false;
        }
        else
        {
          // Set the element to the renderer.
          drawElement = true;
          renderer->SetParameters(element);
          elementDescription->Append(" is defined.");

          // Get the system-defined size of the element.
          Graphics^ g = this->CreateGraphics();
          currentTrueSize = renderer->GetPartSize(g,
            ThemeSizeType::True);
          delete g;
          displayRect.Size = currentTrueSize;

          domainUpDown->Enabled = true;
          domainUpDown->SelectedIndex = 2;
        }
      }

      Invalidate();
    }

    // Resize the element display area.
  private:
    void DomainUpDown_SelectedItemChanged(Object^ sender,
      EventArgs^ e)
    {
      switch ((int)domainUpDown->SelectedItem)
      {
      case this->elementSizes::TrueSize:
        displayRect.Size = currentTrueSize;
        break;
      case this->elementSizes::Medium:
        displayRect.Size = 
          System::Drawing::Size(displayRectFull.Width / 2, 
            displayRectFull.Height / 2);
        break;
      case this->elementSizes::Large:
        displayRect.Size = displayRectFull.Size;
        break;
      }

      Invalidate();
    }

    // These values represent the options in the UpDown control.
  private:
    enum class elementSizes
    {
      TrueSize,
      Medium,
      Large
    };
  };
  public ref class ElementViewerForm : public Form
  {
  public:
    ElementViewerForm()
    {
      ElementViewer^ elementViewer = gcnew ElementViewer();
      this->Controls->Add(elementViewer);
      this->Text = elementViewer->Text;
      this->Size = System::Drawing::Size(700, 550);
    }
  };
}

using namespace VisualStyleElementViewer;

[STAThread]
int main()
{
  Application::EnableVisualStyles();
  Application::Run(gcnew ElementViewerForm());
}

using System;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Collections.Generic;
using System.Reflection;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.VisualStyles;

namespace VisualStyleElementViewer
{
  class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      ElementViewer ElementViewer1 = new ElementViewer();
      this.Controls.Add(ElementViewer1);
      this.Text = ElementViewer1.Text;
      this.Size = new Size(700, 550);
    }

    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }
  }

  public class ElementViewer : UserControl
  {
    private VisualStyleElement element;
    private VisualStyleRenderer renderer;
    private Dictionary<string, VisualStyleElement> elementDictionary =
      new Dictionary<string, VisualStyleElement>();

    private Rectangle descriptionRect;
    private Rectangle displayRect;
    private Rectangle displayRectFull;
    private Size currentTrueSize = new Size();
    private StringBuilder elementDescription = new StringBuilder();
    private Label label1 = new Label();
    private TreeView treeView1 = new TreeView();
    private DomainUpDown domainUpDown1 = new DomainUpDown();
    private bool drawElement = false;

    public ElementViewer()
      : base()
    {
      this.Location = new Point(10, 10);
      this.Size = new Size(650, 500);
      this.Text = "VisualStyleElement Viewer";
      this.Font = SystemFonts.IconTitleFont;
      this.BackColor = Color.White;
      this.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
      this.AutoSize = true;
      this.Load += new EventHandler(ElementViewer_Load);
    }

    void ElementViewer_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Make sure the visual styles are enabled before 
      // going any further.
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      label1.Location = new Point(320, 10);
      label1.Size = new Size(300, 60);
      label1.Text = "Expand the element class nodes " +
        "in the tree view to access visual style elements. " +
        "Click an element name to draw the element below. To " +
        "change the size of a resizable element, use the " +
        "spin control.";

      domainUpDown1.Location = new Point(320, 80);
      domainUpDown1.Size = new Size(70, 30);
      domainUpDown1.ReadOnly = true;
      domainUpDown1.Items.Add(elementSizes.Large);
      domainUpDown1.Items.Add(elementSizes.Medium);
      domainUpDown1.Items.Add(elementSizes.TrueSize);
      domainUpDown1.SelectedIndex = 2;
      domainUpDown1.SelectedItemChanged +=
        new EventHandler(domainUpDown1_SelectedItemChanged);
      domainUpDown1.DownButton();

      descriptionRect = new Rectangle(320, 120, 250, 50);
      displayRect = new Rectangle(320, 160, 0, 0);
      displayRectFull = new Rectangle(320, 160, 300, 200);

      // Initialize the element and renderer to known good values.
      element = VisualStyleElement.Button.PushButton.Normal;
      renderer = new VisualStyleRenderer(element);

      SetupElementCollection();
      SetupTreeView();

      this.Controls.AddRange(new Control[] { treeView1, 
        domainUpDown1, label1 });
    }

    // Use reflection to build a Dictionary of all 
    // VisualStyleElement objects exposed in the 
    // System.Windows.Forms.VisualStyles namespace.
    private void SetupElementCollection()
    {
      StringBuilder elementName = new StringBuilder();
      VisualStyleElement currentElement;
      int plusSignIndex = 0;

      // Get array of first-level nested types within 
      // VisualStyleElement; these are the element classes.
      Type[] elementClasses =
        typeof(VisualStyleElement).GetNestedTypes();

      foreach (Type elementClass in elementClasses)
      {
        // Get an array of second-level nested types within
        // VisualStyleElement; these are the element parts.
        Type[] elementParts = elementClass.GetNestedTypes();

        // Get the index of the first '+' character in 
        // the full element class name.
        plusSignIndex = elementClass.FullName.IndexOf('+');

        foreach (Type elementPart in elementParts)
        {
          // Get an array of static property details 
          // for the current type. Each of these types have 
          // properties that return VisualStyleElement objects.
          PropertyInfo[] elementProperties =
            elementPart.GetProperties(BindingFlags.Static |
            BindingFlags.Public);

          // For each property, insert the unique full element  
          // name and the element into the collection.
          foreach (PropertyInfo elementProperty in
            elementProperties)
          {
            // Get the element.
            currentElement =
              (VisualStyleElement)elementProperty.
              GetValue(null, BindingFlags.Static, null,
              null, null);

            // Append the full element name.
            elementName.Append(elementClass.FullName,
              plusSignIndex + 1,
              elementClass.FullName.Length -
              plusSignIndex - 1);
            elementName.Append("." +
              elementPart.Name.ToString() + "." +
              elementProperty.Name);

            // Add the element and element name to 
            // the Dictionary.
            elementDictionary.Add(elementName.ToString(),
              currentElement);

            // Clear the element name for the 
            // next iteration.
            elementName.Remove(0, elementName.Length);
          }
        }
      }
    }

    // Initialize the tree view with the element names.
    private void SetupTreeView()
    {
      treeView1.Location = new Point(10, 10);
      treeView1.Size = new Size(300, 450);
      treeView1.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;
      treeView1.BackColor = Color.WhiteSmoke;
      treeView1.SelectedNode = null;
      treeView1.AfterSelect +=
        new TreeViewEventHandler(treeView1_AfterSelect);

      treeView1.BeginUpdate();

      // An index into the top-level tree nodes.
      int nodeIndex = 0;

      // An index into the first '.' character in an element name.
      int firstDotIndex = 0;

      // Initialize the element class name to compare 
      // with the class name of the first element 
      // in the Dictionary, and set this name to the first 
      // top-level node.
      StringBuilder compareClassName =
        new StringBuilder("Button");
      treeView1.Nodes.Add(
        new TreeNode(compareClassName.ToString()));

      // The current element class name.
      StringBuilder currentClassName = new StringBuilder();

      // The text for each second-level node.
      StringBuilder nodeText = new StringBuilder();

      foreach (KeyValuePair<string, VisualStyleElement> entry
        in elementDictionary)
      {
        // Isolate the class name of the current element.
        firstDotIndex = entry.Key.IndexOf('.');
        currentClassName.Append(entry.Key, 0, firstDotIndex);

        // Determine whether we need to increment to the next 
        // element class.
        if (currentClassName.ToString() !=
          compareClassName.ToString())
        {
          // Increment the index to the next top-level node 
          // in the tree view.
          nodeIndex++;

          // Get the new class name to compare with.
          compareClassName.Remove(0, compareClassName.Length);
          compareClassName.Append(entry.Key);
          compareClassName.Remove(firstDotIndex,
            compareClassName.Length - firstDotIndex);

          // Add a new top-level node to the tree view.
          treeView1.Nodes.Add(
            new TreeNode(compareClassName.ToString()));
        }

        // Get the text for the new second-level node.
        nodeText.Append(entry.Key, firstDotIndex + 1,
          entry.Key.Length - firstDotIndex - 1);

        // Create and insert the new second-level node.
        TreeNode newNode = new TreeNode(nodeText.ToString());
        newNode.Name = entry.Key;
        treeView1.Nodes[nodeIndex].Nodes.Add(newNode);

        currentClassName.Remove(0, currentClassName.Length);
        nodeText.Remove(0, nodeText.Length);
      }

      treeView1.EndUpdate();
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      base.OnPaint(e);

      // Do nothing further if visual styles are disabled.
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        this.Text = "Visual styles are disabled.";
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, this.Text, this.Font,
          this.Location, this.ForeColor);
        return;
      }

      // Draw the element description.
      TextRenderer.DrawText(e.Graphics, elementDescription.ToString(),
        this.Font, descriptionRect, this.ForeColor,
        TextFormatFlags.WordBreak);

      // Draw the element, if an element is selected.
      if (drawElement)
      {
        renderer.DrawBackground(e.Graphics, this.displayRect);
      }
    }

    // Set the element to draw.
    void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
    {
      // Clear the element description.
      elementDescription.Remove(0, elementDescription.Length);

      // If the user clicked a first-level node, disable drawing.
      if (e.Node.Nodes.Count > 0)
      {
        drawElement = false;
        elementDescription.Append("No element is selected");
        domainUpDown1.Enabled = false;
      }

      // The user clicked an element node.
      else
      {
        // Add the element name to the description.
        elementDescription.Append(e.Node.Text);

        // Get the element that corresponds to the selected 
        // node's name.
        String key = e.Node.Name;
        element = elementDictionary[key];

        // Disable resizing if the element is not defined.
        if (!VisualStyleRenderer.IsElementDefined(element))
        {
          drawElement = false;
          elementDescription.Append(" is not defined.");
          domainUpDown1.Enabled = false;
        }
        else
        {
          // Set the element to the renderer.
          drawElement = true;
          renderer.SetParameters(element);
          elementDescription.Append(" is defined.");

          // Get the system-defined size of the element.
          Graphics g = this.CreateGraphics();
          currentTrueSize = renderer.GetPartSize(g,
            ThemeSizeType.True);
          g.Dispose();
          displayRect.Size = currentTrueSize;

          domainUpDown1.Enabled = true;
          domainUpDown1.SelectedIndex = 2;
        }
      }

      Invalidate();
    }

    // Resize the element display area.
    void domainUpDown1_SelectedItemChanged(object sender,
      EventArgs e)
    {
      switch ((int)domainUpDown1.SelectedItem)
      {
        case (int)elementSizes.TrueSize:
          displayRect.Size = currentTrueSize;
          break;
        case (int)elementSizes.Medium:
          displayRect.Size =
            new Size(displayRectFull.Width / 2,
            displayRectFull.Height / 2);
          break;
        case (int)elementSizes.Large:
          displayRect.Size = displayRectFull.Size;
          break;
      }

      Invalidate();
    }

    // These values represent the options in the UpDown control.
    private enum elementSizes
    {
      TrueSize,
      Medium,
      Large
    };
  }
}
Imports System.Text
Imports System.Drawing
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Reflection
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.VisualStyles

Namespace VisualStyleElementViewer

  Class Form1
    Inherits Form

    Public Sub New()
      Dim ElementViewer1 As New ElementViewer()
      With Me
        .Controls.Add(ElementViewer1)
        .Text = ElementViewer1.Text
        .Size = New Size(700, 550)
      End With
    End Sub

    <STAThread()> Shared Sub Main()
      Application.EnableVisualStyles()
      Application.Run(New Form1())
    End Sub
  End Class

  Public Class ElementViewer
    Inherits UserControl

    Private element As VisualStyleElement
    Private renderer As VisualStyleRenderer
    Private elementDictionary As New Dictionary(Of String, _
      VisualStyleElement)
    Private descriptionRect As Rectangle
    Private displayRect As Rectangle
    Private displayRectFull As Rectangle
    Private currentTrueSize As New Size()
    Private elementDescription As New StringBuilder()
    Private label1 As New Label()
    Private WithEvents treeView1 As New TreeView()
    Private WithEvents domainUpDown1 As New DomainUpDown()
    Private drawElement As Boolean = False

    Public Sub New()
      With Me
        .Location = New Point(10, 10)
        .Size = New Size(650, 500)
        .Text = "VisualStyleElement Viewer"
        .Font = SystemFonts.IconTitleFont
        .BackColor = Color.White
        .BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D
        .AutoSize = True
      End With
    End Sub

    Private Sub ElementViewer_Load(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load

      ' Make sure the visual styles are enabled before 
      ' going any further.
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Return
      End If

      With label1
        .Location = New Point(320, 10)
        .Size = New Size(300, 60)
        .Text = "Expand the element class nodes in the " + _
          "tree view to access visual style elements. " + _
          "Click an element name to draw the element " + _
          "below. To change the size of a resizable " + _
          "element, use the spin control."
      End With

      With domainUpDown1
        .Location = New Point(320, 80)
        .Size = New Size(70, 30)
        .ReadOnly = True
        .Items.Add(elementSizes.Large)
        .Items.Add(elementSizes.Medium)
        .Items.Add(elementSizes.TrueSize)
        .SelectedIndex = 2
        .DownButton()
      End With

      descriptionRect = New Rectangle(320, 120, 250, 50)
      displayRect = New Rectangle(320, 160, 0, 0)
      displayRectFull = New Rectangle(320, 160, 300, 200)

      ' Initialize the element and renderer to known good values.
      element = VisualStyleElement.Button.PushButton.Normal
      renderer = New VisualStyleRenderer(element)

      SetupElementCollection()
      SetupTreeView()

      Me.Controls.AddRange(New Control() {treeView1, _
        domainUpDown1, label1})
    End Sub

    ' Use reflection to build a Dictionary of all 
    ' VisualStyleElement objects exposed in the 
    ' System.Windows.Forms.VisualStyles namespace.
    Private Sub SetupElementCollection()
      Dim elementName As New StringBuilder()
      Dim currentElement As VisualStyleElement
      Dim tempObject As Object
      Dim plusSignIndex As Integer = 0

      ' Get array of first-level nested types within 
      ' VisualStyleElement; these are the element classes.
      Dim elementClasses As Type() = _
        GetType(VisualStyleElement).GetNestedTypes()

      Dim elementClass As Type
      For Each elementClass In elementClasses

        ' Get an array of second-level nested types within
        ' VisualStyleElement; these are the element parts.
        Dim elementParts As Type() = _
          elementClass.GetNestedTypes()

        ' Get the index of the first '+' character in 
        ' the full element class name.
        plusSignIndex = elementClass.FullName.IndexOf("+")

        Dim elementPart As Type
        For Each elementPart In elementParts

          ' Get an array of Shared property details 
          ' for the current type. Each of these types have 
          ' properties that return VisualStyleElement objects.
          Dim elementProperties As PropertyInfo() = _
            elementPart.GetProperties( _
            (BindingFlags.Static Or BindingFlags.Public))

          ' For each property, insert the unique full element  
          ' name and the element into the collection.
          Dim elementProperty As PropertyInfo
          For Each elementProperty In elementProperties

            ' Get the element.
            tempObject = elementProperty.GetValue( _
              Nothing, BindingFlags.Static, Nothing, _
              Nothing, Nothing)
            currentElement = CType(tempObject, _
              VisualStyleElement)

            ' Append the full element name.
            elementName.Append(elementClass.FullName, _
              plusSignIndex + 1, _
              elementClass.FullName.Length - _
              plusSignIndex - 1)
            elementName.Append(("." + _
              elementPart.Name.ToString() + _
              "." + elementProperty.Name))

            ' Add the element and element name to 
            ' the Dictionary.
            elementDictionary.Add(elementName.ToString(), _
              currentElement)

            ' Clear the element name for the next iteration.
            elementName.Remove(0, elementName.Length)
          Next elementProperty
        Next elementPart
      Next elementClass
    End Sub

    ' Initialize the tree view with the element names.
    Private Sub SetupTreeView()

      With treeView1
        .Location = New Point(10, 10)
        .Size = New Size(300, 450)
        .BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
        .BackColor = Color.WhiteSmoke
        .SelectedNode = Nothing
        .BeginUpdate()
      End With

      ' An index into the top-level tree nodes.
      Dim nodeIndex As Integer = 0

      ' An index into the first '.' character in an element name.
      Dim firstDotIndex As Integer = 0

      ' Initialize the element class name to compare 
      ' with the class name of the first element 
      ' in the Dictionary, and set this name to the first 
      ' top-level node.
      Dim compareClassName As New StringBuilder("Button")
      treeView1.Nodes.Add( _
        New TreeNode(compareClassName.ToString()))

      ' The current element class name.
      Dim currentClassName As New StringBuilder()

      ' The text for each second-level node.
      Dim nodeText As New StringBuilder()

      Dim entry As KeyValuePair(Of String, VisualStyleElement)
      For Each entry In elementDictionary

        ' Isolate the class name of the current element.
        firstDotIndex = entry.Key.IndexOf(".")
        currentClassName.Append(entry.Key, 0, firstDotIndex)

        ' Determine whether we need to increment to the next 
        ' element class.
        If currentClassName.ToString() <> _
          compareClassName.ToString() Then

          ' Increment the index to the next top-level node 
          ' in the tree view.
          nodeIndex += 1

          ' Update the class name to compare with.
          compareClassName.Remove(0, compareClassName.Length)
          compareClassName.Append(entry.Key)
          compareClassName.Remove(firstDotIndex, _
            compareClassName.Length - firstDotIndex)

          ' Add a new top-level node to the tree view.
          Dim node As New TreeNode(compareClassName.ToString())
          treeView1.Nodes.Add(node)
        End If

        ' Get the text for the new second-level node.
        nodeText.Append(entry.Key, firstDotIndex + 1, _
          entry.Key.Length - firstDotIndex - 1)

        ' Create and insert the new second-level node.
        Dim newNode As New TreeNode(nodeText.ToString())
        newNode.Name = entry.Key
        treeView1.Nodes(nodeIndex).Nodes.Add(newNode)

        currentClassName.Remove(0, currentClassName.Length)
        nodeText.Remove(0, nodeText.Length)
      Next entry

      treeView1.EndUpdate()
    End Sub

    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(e)

      ' Do nothing further if visual styles are disabled.
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Me.Text = "Visual styles are disabled."
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, Me.Text, Me.Font, _
          Me.Location, Me.ForeColor)
        Return
      End If

      ' Draw the element description.
      TextRenderer.DrawText(e.Graphics, _
        elementDescription.ToString(), Me.Font, _
        descriptionRect, Me.ForeColor, _
        TextFormatFlags.WordBreak)

      ' Draw the element, if an element is selected.
      If drawElement Then
        renderer.DrawBackground(e.Graphics, Me.displayRect)
      End If
    End Sub

    ' Set the element to draw.
    Private Sub treeView1_AfterSelect(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As TreeViewEventArgs) Handles treeView1.AfterSelect

      ' Clear the element description.
      elementDescription.Remove(0, elementDescription.Length)

      ' If the user clicked a first-level node, disable drawing.
      If e.Node.Nodes.Count > 0 Then
        drawElement = False
        elementDescription.Append("No element is selected")
        domainUpDown1.Enabled = False

      ' The user clicked an element node.
      Else
        ' Add the element name to the description.
        elementDescription.Append(e.Node.Text)

        ' Get the element that corresponds to the selected 
        ' node's name.
        Dim key As String = e.Node.Name
        element = elementDictionary(key)

        ' Disable resizing if the element is not defined.
        If Not VisualStyleRenderer.IsElementDefined(element) Then
          drawElement = False
          elementDescription.Append(" is not defined.")
          domainUpDown1.Enabled = False
        Else
          ' Set the element to the renderer.
          drawElement = True
          renderer.SetParameters(element)
          elementDescription.Append(" is defined.")

          ' Get the system-defined size of the element.
          Dim g As Graphics = Me.CreateGraphics()
          currentTrueSize = renderer.GetPartSize(g, _
            ThemeSizeType.True)
          g.Dispose()
          displayRect.Size = currentTrueSize

          domainUpDown1.Enabled = True
          domainUpDown1.SelectedIndex = 2
        End If
      End If
      Invalidate()
    End Sub

    ' Resize the element display area.
    Private Sub domainUpDown1_SelectedItemChanged(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As EventArgs) _
      Handles domainUpDown1.SelectedItemChanged

      Select Case CInt(domainUpDown1.SelectedItem)
        Case CInt(elementSizes.TrueSize)
          displayRect.Size = currentTrueSize
        Case CInt(elementSizes.Medium)
          displayRect.Size = _
            New Size(displayRectFull.Width / 2, _
            displayRectFull.Height / 2)
        Case CInt(elementSizes.Large)
          displayRect.Size = displayRectFull.Size
      End Select

      Invalidate()
    End Sub

    ' These values represent the options in the UpDown control.
    Private Enum elementSizes
      TrueSize
      Medium
      Large
    End Enum

  End Class
End Namespace

Açıklamalar

VisualStyleElementSınıfı, işletim sisteminin geçerli görsel stili tarafından tanımlanan bir Windows denetimi veya Kullanıcı arabirimi (UI) öğesi tanımlar.The VisualStyleElement class identifies a Windows control or user interface (UI) element that is defined by the current visual style of the operating system. Görsel stil öğesi sınıf, bölümve durumbakımından tanımlanmıştır:A visual style element is defined in terms of class, part, and state:

 • Sınıfı , genellikle birlikte çizilen ilgili görsel stil öğelerinin bir grubunu tanımlar.The class identifies a group of related visual style elements that are typically drawn together. Sınıfı, özelliği tarafından belirtilir ClassName .The class is specified by the ClassName property.

 • Bölüm bir sınıfın ayrık bir üyesini tanımlar.The part defines a discrete member of a class. Bölüm, özelliği tarafından belirtilir Part .The part is specified by the Part property.

 • Durum , sınıfının ve bölümünün tanımladığı öğenin geçerli görsel durumunu açıklar.The state describes the current visual state of the element defined by the class and part. Durum, özelliği tarafından belirtilir State .The state is specified by the State property.

System.Windows.Forms.VisualStylesAd alanı, VisualStyleElement görsel bir stille tanımlanabilen denetimleri ve Kullanıcı arabirimi öğelerini temsil eden yüzlerce nesne ortaya çıkarır.The System.Windows.Forms.VisualStyles namespace exposes hundreds of VisualStyleElement objects that represent the controls and user interface elements that can be defined by a visual style. Bu nesneler static , iç içe sınıfların özellikleri olarak gösterilir VisualStyleElement .These objects are exposed as static properties of nested classes of VisualStyleElement. Her özellik için, sahip olan sınıfın tam adı sınıfı ve çizilen öğenin parçasını temsil eder ve özellik adı öğenin durumunu temsil eder.For each property, the qualified name of the owning class represents the class and the part of the drawn element, and the property name represents the state of the element. Örneğin, özelliği, VisualStyleElement.Button.PushButton.Pressed VisualStyleElement basılı durumda görsel stillerle bir düğme çizmek için kullanılabilecek bir döndürür.For example, the VisualStyleElement.Button.PushButton.Pressed property returns a VisualStyleElement that can be used to draw a button in the pressed state with visual styles. PressedÖzellik adı duruma karşılık gelir, PushButton bölüme karşılık gelir ve Button görsel stil öğesinin sınıfını tanımlar.The Pressed property name corresponds to the state, PushButton corresponds to the part, and Button identifies the class of the visual style element.

Görsel stil öğesi çizmek için, oluşturun VisualStyleRenderer , VisualStyleElement çizmek istediğiniz öğesine ayarlayın ve sonra DrawBackground yöntemi çağırın.To draw a visual style element, create a VisualStyleRenderer, set it to the VisualStyleElement you wish to draw, and then call the DrawBackground method. Geçerli görsel stilin belirli bir öğe için bir tanım sağladığını öğrenmek için IsElementDefined bağımsız değişken olarak öğesi ile yöntemini çağırın.To determine whether the current visual style provides a definition for a particular element, call the IsElementDefined method with the element as the argument.

VisualStyleElementve VisualStyleRenderer Windows platformu SDK 'Sının Windows kabuğu kısmından görsel STILLER API 'sinin işlevselliğini sarın.VisualStyleElement and VisualStyleRenderer wrap the functionality of the visual styles API from the Windows Shell portion of the Windows Platform SDK. Görsel stiller hakkında daha fazla bilgi için bkz. görsel stiller.For more information on visual styles, see Visual Styles.

Özellikler

ClassName

Bu temsil eden görsel stil öğesinin sınıf adını alır VisualStyleElement .Gets the class name of the visual style element that this VisualStyleElement represents.

Part

Bu temsil eden görsel stil öğesinin parçasını gösteren bir değer alır VisualStyleElement .Gets a value indicating the part of the visual style element that this VisualStyleElement represents.

State

Bu temsil eden görsel stil öğesinin durumunu gösteren bir değer alır VisualStyleElement .Gets a value indicating the state of the visual style element that this VisualStyleElement represents.

Yöntemler

CreateElement(String, Int32, Int32)

Belirtilen sınıf, bölüm ve durum değerlerinden yeni bir görsel stil öğesi oluşturur.Creates a new visual style element from the specified class, part, and state values.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.