VisualStyleRenderer Sınıf

Tanım

Hakkındaki bilgileri çizme ve alma için yöntemler sağlar VisualStyleElement .Provides methods for drawing and getting information about a VisualStyleElement. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

public ref class VisualStyleRenderer sealed
public sealed class VisualStyleRenderer
type VisualStyleRenderer = class
Public NotInheritable Class VisualStyleRenderer
Devralma
VisualStyleRenderer

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, VisualStyleRenderer başlık çubuğu ile sürükleme, boyutlandırma tutamacı ile yeniden boyutlandırma ve kapatma dahil olmak üzere bir pencerenin temel kullanıcı arabirimine bir kısmını taklit eden özel bir denetim uygulamak için sınıfını kullanır.The following code example uses the VisualStyleRenderer class to implement a custom control that simulates some of the basic UI of a window, including dragging with the title bar, resizing with the sizing handle, and closing. Bu örnek,, VisualStyleElement ve sınıfları tarafından kullanıma sunulan öğeler de dahil olmak üzere bir pencerenin standart parçalarını temsil eden birkaç nesne kullanır VisualStyleElement.Window.Caption VisualStyleElement.Window.CloseButton VisualStyleElement.Status.Gripper .This example uses several VisualStyleElement objects that represent standard parts of a window, including the elements exposed by the VisualStyleElement.Window.Caption, VisualStyleElement.Window.CloseButton, and VisualStyleElement.Status.Gripper classes.

#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Drawing::Drawing2D;
using namespace System::Collections::Generic;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Windows::Forms::VisualStyles;

namespace VisualStyleRendererSample
{

  public ref class WindowSimulation : public Control
  {
  private:
    Dictionary<String^, VisualStyleElement^>^ windowElements;
    Dictionary<String^, Rectangle>^ elementRectangles;
    VisualStyleRenderer^ renderer;
    Point closeButtonOffset;
    System::Drawing::Size gripperSize;
    System::Drawing::Size closeButtonSize;
    bool isResizing;
    bool isMoving;
    bool isClosing;
    int captionHeight;
    int frameThickness;
    int statusHeight;
    Point originalClick;
    Point resizeOffset;

  public:
    WindowSimulation() : Control()
    {
      statusHeight = 22;
      windowElements = gcnew Dictionary<String^, VisualStyleElement^>();
      elementRectangles = gcnew Dictionary<String^, Rectangle>();
      this->Location = Point(50, 50);
      this->Size = System::Drawing::Size(350, 300);
      this->BackColor = Color::Azure;
      this->DoubleBuffered = true;
      this->MinimumSize = System::Drawing::Size(300, 200);
      this->Font = SystemFonts::CaptionFont;
      this->Text = "Simulated Window";

      // Insert the VisualStyleElement objects into the Dictionary.
      windowElements->Add("windowCaption",
        VisualStyleElement::Window::Caption::Active);
      windowElements->Add("windowBottom",
        VisualStyleElement::Window::FrameBottom::Active);
      windowElements->Add("windowLeft",
        VisualStyleElement::Window::FrameLeft::Active);
      windowElements->Add("windowRight",
        VisualStyleElement::Window::FrameRight::Active);
      windowElements->Add("windowClose",
        VisualStyleElement::Window::CloseButton::Normal);
      windowElements->Add("statusBar",
        VisualStyleElement::Status::Bar::Normal);
      windowElements->Add("statusGripper",
        VisualStyleElement::Status::Gripper::Normal);

      // Get the sizes and location offsets for the window parts
      // as specified by the visual style, and then use this
      // information to calcualate the rectangles for each part.
      GetPartDetails();
      CalculateRectangles();

      this->MouseDown +=
        gcnew MouseEventHandler(this,
          &WindowSimulation::ImitationWindow_MouseDown);
      this->MouseUp +=
        gcnew MouseEventHandler(this,
          &WindowSimulation::ImitationWindow_MouseUp);
      this->MouseMove +=
        gcnew MouseEventHandler(this,
          &WindowSimulation::ImitationWindow_MouseMove);
    }

    // Get the sizes and offsets for the window parts as specified
    // by the visual style.
  private:
    void GetPartDetails()
    {
      // Do nothing further if visual styles are not enabled.
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      Graphics^ g = this->CreateGraphics();

      // Get the size and offset of the close button.
      if (SetRenderer(windowElements["windowClose"]))
      {
        closeButtonSize =
          renderer->GetPartSize(g, ThemeSizeType::True);
        closeButtonOffset =
          renderer->GetPoint(PointProperty::Offset);
      }

      // Get the height of the window caption.
      if (SetRenderer(windowElements["windowCaption"]))
      {
        captionHeight = renderer->GetPartSize(g,
          ThemeSizeType::True).Height;
      }

      // Get the thickness of the left, bottom,
      // and right window frame.
      if (SetRenderer(windowElements["windowLeft"]))
      {
        frameThickness = renderer->GetPartSize(g,
          ThemeSizeType::True).Width;
      }

      // Get the size of the resizing gripper.
      if (SetRenderer(windowElements["statusGripper"]))
      {
        gripperSize = renderer->GetPartSize(g,
          ThemeSizeType::True);
      }

    }

    // Use the part metrics to determine the current size
    // of the rectangles for all of the window parts.
  private:
    void CalculateRectangles()
    {
      int heightMinusFrame =
        ClientRectangle.Height - frameThickness;

      // Calculate the window frame rectangles and add them
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["windowCaption"] = Rectangle(0, 0,
        ClientRectangle.Width, captionHeight);
      elementRectangles["windowBottom"] = Rectangle(0,
        heightMinusFrame, ClientRectangle.Width, frameThickness);
      elementRectangles["windowLeft"] = Rectangle(0, captionHeight,
        frameThickness, heightMinusFrame - captionHeight);
      elementRectangles["windowRight"] = Rectangle(
        ClientRectangle.Width - frameThickness, captionHeight,
        frameThickness, heightMinusFrame - captionHeight);

      // Calculate the window button rectangle and add it
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["windowClose"] =
        Rectangle(ClientRectangle.Right +
          closeButtonOffset.X, closeButtonOffset.Y,
          closeButtonSize.Width, closeButtonSize.Height);

      // Calculate the status bar rectangles and add them
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["statusBar"] =
        Rectangle(frameThickness,
          heightMinusFrame - statusHeight,
          ClientRectangle.Width - (2 * frameThickness),
          statusHeight);
      elementRectangles["statusGripper"] =
        Rectangle(ClientRectangle.Right -
        gripperSize.Width - frameThickness,
        heightMinusFrame - gripperSize.Height,
        gripperSize.Width, gripperSize.Height);
    }

  protected:
    virtual void OnPaint(PaintEventArgs^ e) override
    {
      __super::OnPaint(e);

      // Ensure that visual styles are supported.
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        this->Text = "Visual styles are not enabled.";
        TextRenderer::DrawText(e->Graphics, this->Text,
          this->Font, this->Location, this->ForeColor);
        return;
      }

      // Set the clip region to define the curved corners
      // of the caption.
      SetClipRegion();

      // Draw each part of the window.
      for each(KeyValuePair<String^, VisualStyleElement^>^ entry
        in windowElements)
      {
        if (SetRenderer(entry->Value))
        {
          renderer->DrawBackground(e->Graphics,
            elementRectangles[entry->Key]);
        }
      }

      // Draw the caption text.
      TextRenderer::DrawText(e->Graphics, this->Text, this->Font,
        elementRectangles["windowCaption"], Color::White,
        TextFormatFlags::VerticalCenter |
        TextFormatFlags::HorizontalCenter);
    }
private:
    // Initiate dragging, resizing, or closing the imitation window.
    void ImitationWindow_MouseDown(Object^ sender, MouseEventArgs^ e)
    {
      // The user clicked the close button.
      if (elementRectangles["windowClose"].Contains(e->Location))
      {
        windowElements["windowClose"] =
          VisualStyleElement::Window::CloseButton::Pressed;
        isClosing = true;
      }

      // The user clicked the status grip.
      else if (elementRectangles["statusGripper"].Contains(e->Location))
      {
        isResizing = true;
        this->Cursor = Cursors::SizeNWSE;
        resizeOffset.X = this->Right - this->Left - e->X;
        resizeOffset.Y = this->Bottom - this->Top - e->Y;
      }

      // The user clicked the window caption.
      else if (elementRectangles["windowCaption"].Contains(e->Location))
      {
        isMoving = true;
        originalClick.X = e->X;
        originalClick.Y = e->Y;
      }

      Invalidate();
    }

    // Stop any current resizing or moving actions.
    void ImitationWindow_MouseUp(Object^ sender, MouseEventArgs^ e)
    {
      // Stop moving the location of the window rectangles.
      if (isMoving)
      {
        isMoving = false;
      }

      // Change the cursor back to the default if the user
      // stops resizing.
      else if (isResizing)
      {
        isResizing = false;
      }

      // Close the application if the user clicks the
      // close button.
      else if (elementRectangles["windowClose"].Contains(e->Location) 
        && isClosing)
      {
        Application::Exit();
      }
    }

    // Handle resizing or moving actions.
    void ImitationWindow_MouseMove(Object^ sender,
      MouseEventArgs^ e)
    {
      // The left mouse button is down.
      if ((::MouseButtons::Left & e->Button) == ::MouseButtons::Left)
      {
        // Calculate the new control size if the user is
        // dragging the resizing grip.
        if (isResizing)
        {
          this->Width = e->X + resizeOffset.X;
          this->Height = e->Y + resizeOffset.Y;
          CalculateRectangles();
        }

        // Calculate the new location of the control if the
        // user is dragging the window caption.
        else if (isMoving)
        {
          int XChange = this->Location.X + (e->X - originalClick.X);
          int YChange = this->Location.Y + (e->Y - originalClick.Y);
          this->Location = Point(XChange, YChange);
        }

        // Cancel the closing action if the user clicked
        // and held down on the close button, and has dragged
        // the pointer outside the button.
        else if (!elementRectangles["windowClose"].Contains(
          e->Location) && isClosing)
        {
          isClosing = false;
          windowElements["windowClose"] =
            VisualStyleElement::Window::CloseButton::Normal;
        }
      }

      // The left mouse button is not down.
      else
      {
        // Paint the close button hot if the cursor is on it.
        Rectangle^ closeRectangle =
          elementRectangles["windowClose"];
        if (closeRectangle->Contains(e->Location))
        {
          windowElements["windowClose"] =
            VisualStyleElement::Window::CloseButton::Hot;
        }
        else
        {
          windowElements["windowClose"] =
            VisualStyleElement::Window::CloseButton::Normal;
        }


        // Use a resizing cursor if the cursor is on the
        // status grip.
        Rectangle^ gripRectangle = elementRectangles["statusGripper"];
        if (gripRectangle->Contains(e->Location))
        {
          this->Cursor = Cursors::SizeNWSE;
        }
        else
        {
          this->Cursor = Cursors::Default;
        }
      }

      Invalidate();
    }

    // Calculate and set the clipping region for the control
    // so that the corners of the title bar are rounded.
  private:
    void SetClipRegion()
    {
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      Graphics^ g = this->CreateGraphics();
      // Get the current region for the window caption.
      if (SetRenderer(windowElements["windowCaption"]))
      {
        System::Drawing::Region^ clipRegion =
          renderer->GetBackgroundRegion(g,
          elementRectangles["windowCaption"]);

        // Get the client rectangle, but exclude the region
        // of the window caption.
        int height = (int)clipRegion->GetBounds(g).Height;
        System::Drawing::Rectangle nonCaptionRect = Rectangle(
          ClientRectangle.X, ClientRectangle.Y + height,
          ClientRectangle.Width, ClientRectangle.Height - height);

        // Add the rectangle to the caption region, and
        // make this region the form's clipping region.
        clipRegion->Union(nonCaptionRect);
        this->Region = clipRegion;
      }

    }

    // Set the VisualStyleRenderer to a new element.
  private:
    bool SetRenderer(VisualStyleElement^ element)
    {
      if (!VisualStyleRenderer::IsElementDefined(element))
      {
        return false;
      }

      if (renderer == nullptr)
      {
        renderer = gcnew VisualStyleRenderer(element);
      }
      else
      {
        renderer->SetParameters(element);
      }

      return true;
    }
  };

  public ref class Form1 : public Form
  {
  public:
    Form1() : Form()
    {
      this->Size = System::Drawing::Size(800, 600);
      this->Location = Point(20, 20);
      this->BackColor = Color::DarkGray;
      WindowSimulation^ ws = gcnew WindowSimulation();
      Controls->Add(ws);
    }

  };
}

[STAThread]
int main()
{
  Application::EnableVisualStyles();
  Application::Run(gcnew VisualStyleRendererSample::Form1());
}
using System;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.VisualStyles;

namespace VisualStyleRendererSample
{
  class Form1 : Form
  {
    public Form1()
      : base()
    {
      this.Size = new Size(800, 600);
      this.Location = new Point(20, 20);
      this.BackColor = Color.DarkGray;
      WindowSimulation Window1 = new WindowSimulation();
      Controls.Add(Window1);
    }

    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }
  }

  public class WindowSimulation : Control
  {
    private Dictionary<string, VisualStyleElement> windowElements =
      new Dictionary<string, VisualStyleElement>();
    private Dictionary<string, Rectangle> elementRectangles =
      new Dictionary<string, Rectangle>();
    private VisualStyleRenderer renderer = null;

    private Point closeButtonOffset;
    private Size gripperSize;
    private Size closeButtonSize;
    private bool isResizing = false;
    private bool isMoving = false;
    private bool isClosing = false;
    private int captionHeight;
    private int frameThickness;
    private int statusHeight = 22;
    private Point originalClick = new Point();
    private Point resizeOffset = new Point();

    public WindowSimulation()
      : base()
    {
      this.Location = new Point(50, 50);
      this.Size = new Size(350, 300);
      this.BackColor = Color.Azure;
      this.DoubleBuffered = true;
      this.MinimumSize = new Size(300, 200);
      this.Font = SystemFonts.CaptionFont;
      this.Text = "Simulated Window";

      // Insert the VisualStyleElement objects into the Dictionary.
      windowElements.Add("windowCaption",
        VisualStyleElement.Window.Caption.Active);
      windowElements.Add("windowBottom",
        VisualStyleElement.Window.FrameBottom.Active);
      windowElements.Add("windowLeft",
        VisualStyleElement.Window.FrameLeft.Active);
      windowElements.Add("windowRight",
        VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active);
      windowElements.Add("windowClose",
        VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal);
      windowElements.Add("statusBar",
        VisualStyleElement.Status.Bar.Normal);
      windowElements.Add("statusGripper",
        VisualStyleElement.Status.Gripper.Normal);

      // Get the sizes and location offsets for the window parts 
      // as specified by the visual style, and then use this 
      // information to calcualate the rectangles for each part.
      GetPartDetails();
      CalculateRectangles();

      this.MouseDown +=
        new MouseEventHandler(ImitationWindow_MouseDown);
      this.MouseUp +=
        new MouseEventHandler(ImitationWindow_MouseUp);
      this.MouseMove +=
        new MouseEventHandler(ImitationWindow_MouseMove);
    }

    // Get the sizes and offsets for the window parts as specified 
    // by the visual style.
    private void GetPartDetails()
    {
      // Do nothing further if visual styles are not enabled.
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      using (Graphics g = this.CreateGraphics())
      {
        // Get the size and offset of the close button.
        if (SetRenderer(windowElements["windowClose"]))
        {
          closeButtonSize =
            renderer.GetPartSize(g, ThemeSizeType.True);
          closeButtonOffset =
            renderer.GetPoint(PointProperty.Offset);
        }

        // Get the height of the window caption.
        if (SetRenderer(windowElements["windowCaption"]))
        {
          captionHeight = renderer.GetPartSize(g,
            ThemeSizeType.True).Height;
        }

        // Get the thickness of the left, bottom, 
        // and right window frame.
        if (SetRenderer(windowElements["windowLeft"]))
        {
          frameThickness = renderer.GetPartSize(g,
            ThemeSizeType.True).Width;
        }

        // Get the size of the resizing gripper.
        if (SetRenderer(windowElements["statusGripper"]))
        {
          gripperSize = renderer.GetPartSize(g,
            ThemeSizeType.True);
        }
      }
    }

    // Use the part metrics to determine the current size 
    // of the rectangles for all of the window parts.
    private void CalculateRectangles()
    {
      int heightMinusFrame =
        ClientRectangle.Height - frameThickness;

      // Calculate the window frame rectangles and add them
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["windowCaption"] =
        new Rectangle(0, 0,
        ClientRectangle.Width, captionHeight);
      elementRectangles["windowBottom"] =
        new Rectangle(0, heightMinusFrame,
        ClientRectangle.Width, frameThickness);
      elementRectangles["windowLeft"] =
        new Rectangle(0, captionHeight, frameThickness,
        heightMinusFrame - captionHeight);
      elementRectangles["windowRight"] =
        new Rectangle(ClientRectangle.Width - frameThickness,
        captionHeight, frameThickness,
        heightMinusFrame - captionHeight);

      // Calculate the window button rectangle and add it
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["windowClose"] =
        new Rectangle(ClientRectangle.Right +
        closeButtonOffset.X, closeButtonOffset.Y,
        closeButtonSize.Width, closeButtonSize.Height);

      // Calculate the status bar rectangles and add them
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["statusBar"] =
        new Rectangle(frameThickness,
        heightMinusFrame - statusHeight,
        ClientRectangle.Width - (2 * frameThickness),
        statusHeight);
      elementRectangles["statusGripper"] =
        new Rectangle(ClientRectangle.Right -
        gripperSize.Width - frameThickness,
        heightMinusFrame - gripperSize.Height,
        gripperSize.Width, gripperSize.Height);
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      base.OnPaint(e);

      // Ensure that visual styles are supported.
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        this.Text = "Visual styles are not enabled.";
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, this.Text,
          this.Font, this.Location, this.ForeColor);
        return;
      }

      // Set the clip region to define the curved corners 
      // of the caption.
      SetClipRegion();

      // Draw each part of the window.
      foreach (KeyValuePair<string, VisualStyleElement> entry
        in windowElements)
      {
        if (SetRenderer(entry.Value))
        {
          renderer.DrawBackground(e.Graphics,
            elementRectangles[entry.Key]);
        }
      }

      // Draw the caption text.
      TextRenderer.DrawText(e.Graphics, this.Text, this.Font,
        elementRectangles["windowCaption"], Color.White,
        TextFormatFlags.VerticalCenter |
        TextFormatFlags.HorizontalCenter);
    }

    // Initiate dragging, resizing, or closing the imitation window.
    void ImitationWindow_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // The user clicked the close button.
      if (elementRectangles["windowClose"].Contains(e.Location))
      {
        windowElements["windowClose"] =
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Pressed;
        isClosing = true;
      }

      // The user clicked the status grip.
      else if (elementRectangles["statusGripper"].
        Contains(e.Location))
      {
        isResizing = true;
        this.Cursor = Cursors.SizeNWSE;
        resizeOffset.X = this.Right - this.Left - e.X;
        resizeOffset.Y = this.Bottom - this.Top - e.Y;
      }

      // The user clicked the window caption.
      else if (elementRectangles["windowCaption"].
        Contains(e.Location))
      {
        isMoving = true;
        originalClick.X = e.X;
        originalClick.Y = e.Y;
      }

      Invalidate();
    }

    // Stop any current resizing or moving actions.
    void ImitationWindow_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // Stop moving the location of the window rectangles.
      if (isMoving)
      {
        isMoving = false;
      }

      // Change the cursor back to the default if the user 
      // stops resizing.
      else if (isResizing)
      {
        isResizing = false;
      }

      // Close the application if the user clicks the 
      // close button.
      else if (elementRectangles["windowClose"].
        Contains(e.Location) && isClosing)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    // Handle resizing or moving actions.
    void ImitationWindow_MouseMove(object sender,
      MouseEventArgs e)
    {
      // The left mouse button is down.
      if ((MouseButtons.Left & e.Button) == MouseButtons.Left)
      {
        // Calculate the new control size if the user is 
        // dragging the resizing grip.
        if (isResizing)
        {
          this.Width = e.X + resizeOffset.X;
          this.Height = e.Y + resizeOffset.Y;
          CalculateRectangles();
        }

        // Calculate the new location of the control if the 
        // user is dragging the window caption.
        else if (isMoving)
        {
          int XChange = this.Location.X +
            (e.X - originalClick.X);
          int YChange = this.Location.Y +
            (e.Y - originalClick.Y);
          this.Location = new Point(XChange, YChange);
        }

        // Cancel the closing action if the user clicked 
        // and held down on the close button, and has dragged  
        // the pointer outside the button.
        else if (!elementRectangles["windowClose"].
          Contains(e.Location) && isClosing)
        {
          isClosing = false;
          windowElements["windowClose"] =
            VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal;
        }
      }

      // The left mouse button is not down.
      else
      {
        // Paint the close button hot if the cursor is on it.
        Rectangle closeRectangle =
          elementRectangles["windowClose"];
        windowElements["windowClose"] =
          closeRectangle.Contains(e.Location) ?
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Hot :
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal;

        // Use a resizing cursor if the cursor is on the 
        // status grip.
        Rectangle gripRectangle =
          elementRectangles["statusGripper"];
        this.Cursor = gripRectangle.Contains(e.Location) ?
          Cursors.SizeNWSE : Cursors.Default;
      }

      Invalidate();
    }

    // Calculate and set the clipping region for the control 
    // so that the corners of the title bar are rounded.
    private void SetClipRegion()
    {
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      using (Graphics g = this.CreateGraphics())
      {
        // Get the current region for the window caption.
        if (SetRenderer(windowElements["windowCaption"]))
        {
          Region clipRegion = renderer.GetBackgroundRegion(
            g, elementRectangles["windowCaption"]);

          // Get the client rectangle, but exclude the region 
          // of the window caption.
          int height = (int)clipRegion.GetBounds(g).Height;
          Rectangle nonCaptionRect = new Rectangle(
            ClientRectangle.X,
            ClientRectangle.Y + height,
            ClientRectangle.Width,
            ClientRectangle.Height - height);

          // Add the rectangle to the caption region, and 
          // make this region the form's clipping region.
          clipRegion.Union(nonCaptionRect);
          this.Region = clipRegion;
        }
      }
    }

    // Set the VisualStyleRenderer to a new element.
    private bool SetRenderer(VisualStyleElement element)
    {
      if (!VisualStyleRenderer.IsElementDefined(element))
      {
        return false;
      }

      if (renderer == null)
      {
        renderer = new VisualStyleRenderer(element);
      }
      else
      {
        renderer.SetParameters(element);
      }

      return true;
    }
  }
}
Imports System.Text
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.VisualStyles

Namespace VisualStyleRendererSample

  Class Form1
    Inherits Form

    Public Sub New()
      With Me
        .Size = New Size(800, 600)
        .Location = New Point(20, 20)
        .BackColor = Color.DarkGray
      End With
      Dim Window1 As New ImitationWindow()
      Controls.Add(Window1)
    End Sub

    <STAThread()> _
    Shared Sub Main()
      Application.EnableVisualStyles()
      Application.Run(New Form1())
    End Sub
  End Class

  Public Class ImitationWindow
    Inherits Control

    Private windowElements As _
      New Dictionary(Of String, VisualStyleElement)
    Private elementRectangles As _
      New Dictionary(Of String, Rectangle)
    Private renderer As VisualStyleRenderer = Nothing
    Private closeButtonOffset As Point
    Private gripperSize As Size
    Private closeButtonSize As Size
    Private isResizing As Boolean = False
    Private isMoving As Boolean = False
    Private isClosing As Boolean = False
    Private captionHeight As Integer
    Private frameThickness As Integer
    Private statusHeight As Integer = 22
    Private originalClick As New Point()
    Private resizeOffset As New Point()

    Public Sub New()
      With Me
        .Location = New Point(50, 50)
        .Size = New Size(350, 300)
        .BackColor = Color.Azure
        .DoubleBuffered = True
        .MinimumSize = New Size(300, 200)
        .Font = SystemFonts.CaptionFont
        .Text = "Imitation Window"
      End With

      ' Create a collection of VisualStyleElement objects.
      With windowElements
        .Add("windowCaption", _
          VisualStyleElement.Window.Caption.Active)
        .Add("windowBottom", _
          VisualStyleElement.Window.FrameBottom.Active)
        .Add("windowLeft", _
          VisualStyleElement.Window.FrameLeft.Active)
        .Add("windowRight", _
          VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active)
        .Add("windowClose", _
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal)
        .Add("statusBar", _
          VisualStyleElement.Status.Bar.Normal)
        .Add("statusGripper", _
          VisualStyleElement.Status.Gripper.Normal)
      End With

      ' Get the sizes and location offsets for the window parts 
      ' as specified by the visual style, and then use this  
      ' information to calcualate the rectangles for each part.
      GetPartDetails()
      CalculateRectangles()
    End Sub

    ' Get the sizes and offsets for the window parts as specified 
    ' by the visual style.
    Private Sub GetPartDetails()
      ' Do nothing further if visual styles are not enabled.
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Return
      End If

      Using g As Graphics = Me.CreateGraphics()
        ' Get the size and offset of the close button.
        If SetRenderer(windowElements("windowClose")) Then
          closeButtonSize = _
            renderer.GetPartSize(g, ThemeSizeType.True)
          closeButtonOffset = _
            renderer.GetPoint(PointProperty.Offset)
        End If

        ' Get the height of the window caption.
        If SetRenderer(windowElements("windowCaption")) Then
          captionHeight = renderer.GetPartSize(g, _
            ThemeSizeType.True).Height
        End If

        ' Get the thickness of the left, bottom, and right 
        ' window frame.
        If SetRenderer(windowElements("windowLeft")) Then
          frameThickness = renderer.GetPartSize(g, _
            ThemeSizeType.True).Width
        End If

        ' Get the size of the resizing gripper.
        If SetRenderer(windowElements("statusGripper")) Then
          gripperSize = renderer.GetPartSize(g, _
            ThemeSizeType.True)
        End If
      End Using
    End Sub

    ' Use the part metrics to determine the current size of the 
    ' rectangles for all of the window parts.
    Private Sub CalculateRectangles()

      Dim heightMinusFrame As Integer = _
        ClientRectangle.Height - frameThickness

      ' Calculate the window frame rectangles and add them
      ' to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles("windowCaption") = _
        New Rectangle(0, 0, ClientRectangle.Width, _
        captionHeight)
      elementRectangles("windowBottom") = _
        New Rectangle(0, heightMinusFrame, _
        ClientRectangle.Width, frameThickness)
      elementRectangles("windowLeft") = _
        New Rectangle(0, captionHeight, frameThickness, _
        heightMinusFrame - captionHeight)
      elementRectangles("windowRight") = _
        New Rectangle(ClientRectangle.Width - frameThickness, _
        captionHeight, frameThickness, _
        heightMinusFrame - captionHeight)

      ' Calculate the window button rectangle and add it
      ' to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles("windowClose") = _
        New Rectangle(ClientRectangle.Right + _
        closeButtonOffset.X, closeButtonOffset.Y, _
        closeButtonSize.Width, closeButtonSize.Height)

      ' Calculate the status bar rectangles and add them
      ' to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles("statusBar") = _
        New Rectangle(frameThickness, _
        heightMinusFrame - statusHeight, _
        ClientRectangle.Width - 2 * frameThickness, _
        statusHeight)
      elementRectangles("statusGripper") = _
        New Rectangle(ClientRectangle.Right - _
        gripperSize.Width - frameThickness, _
        heightMinusFrame - gripperSize.Height, _
        gripperSize.Width, gripperSize.Height)
    End Sub

    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(e)

      ' Ensure that visual styles are supported.
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Me.Text = "Visual styles are not enabled."
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, Me.Text, Me.Font, _
          Me.Location, Me.ForeColor)
        Return
      End If

      ' Set the clip region to define the curved corners of 
      ' the caption.
      SetClipRegion()

      ' Draw each part of the window.
      Dim entry As KeyValuePair(Of String, VisualStyleElement)
      For Each entry In windowElements
        If SetRenderer(entry.Value) Then
          renderer.DrawBackground(e.Graphics, _
            elementRectangles(entry.Key))
        End If
      Next entry

      ' Draw the caption text.
      TextRenderer.DrawText(e.Graphics, Me.Text, Me.Font, _
        elementRectangles("windowCaption"), Color.White, _
        TextFormatFlags.VerticalCenter Or _
        TextFormatFlags.HorizontalCenter)
    End Sub

    ' Initiate dragging, resizing, or closing the imitation window.
    Private Sub ImitationWindow_MouseDown(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As MouseEventArgs) Handles Me.MouseDown

      ' The user clicked the close button.
      If elementRectangles("windowClose"). _
        Contains(e.Location) Then

        windowElements("windowClose") = _
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Pressed
        isClosing = True

      ' The user clicked the status grip.
      ElseIf elementRectangles("statusGripper"). _
        Contains(e.Location) Then

        isResizing = True
        Me.Cursor = Cursors.SizeNWSE
        resizeOffset.X = Me.Right - Me.Left - e.X
        resizeOffset.Y = Me.Bottom - Me.Top - e.Y

      ' The user clicked the window caption.
      ElseIf elementRectangles("windowCaption"). _
        Contains(e.Location) Then

        isMoving = True
        originalClick.X = e.X
        originalClick.Y = e.Y
      End If
      Invalidate()
    End Sub

    ' Stop any current resizing or moving actions.
    Private Sub ImitationWindow_MouseUp(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As MouseEventArgs) Handles Me.MouseUp

      ' Stop moving the location of the window rectangles.
      If isMoving Then
        isMoving = False

      ' Change the cursor back to the default if the 
      ' user stops resizing.
      ElseIf isResizing Then
        isResizing = False

      ' Close the application if the user clicks the 
      ' close button.
      ElseIf elementRectangles("windowClose"). _
        Contains(e.Location) And isClosing Then
        Application.Exit()
      End If
    End Sub

    ' Handle resizing or moving actions.
    Private Sub ImitationWindow_MouseMove(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove

      ' The left mouse button is down.
      If (MouseButtons.Left And e.Button) = _
        MouseButtons.Left Then

        ' Calculate the new control size if the user is 
        ' dragging the resizing grip.
        If isResizing Then
          Me.Width = e.X + resizeOffset.X
          Me.Height = e.Y + resizeOffset.Y
          CalculateRectangles()

        ' Calculate the new location of the control if  
        ' the user is dragging the window caption.
        ElseIf isMoving Then
          Dim XChange As Integer = Me.Location.X + _
            (e.X - originalClick.X)
          Dim YChange As Integer = Me.Location.Y + _
            (e.Y - originalClick.Y)
          Me.Location = New Point(XChange, YChange)

        ' Cancel the closing action if the user clicked and 
        ' held down on the close button, and has dragged the  
        ' pointer outside the button.
        ElseIf Not elementRectangles("windowClose"). _
          Contains(e.Location) And isClosing Then

          isClosing = False
          windowElements("windowClose") = _
            VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal
        End If

      ' The left mouse button is not down.
      Else
        ' Paint the close button hot if the cursor is on it.
        If elementRectangles("windowClose"). _
          Contains(e.Location) Then
          windowElements("windowClose") = _
            VisualStyleElement.Window.CloseButton.Hot
        Else
          windowElements("windowClose") = _
            VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal
        End If

        ' Use a resizing cursor if the cursor is on the 
        ' status grip.
        If elementRectangles("statusGripper"). _
          Contains(e.Location) Then
          Me.Cursor = Cursors.SizeNWSE
        Else
          Me.Cursor = Cursors.Default
        End If
      End If
      Invalidate()
    End Sub

    ' Calculate and set the clipping region for the control 
    ' so that the corners of the title bar are rounded.
    Private Sub SetClipRegion()
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Return
      End If

      Using g As Graphics = Me.CreateGraphics()
        ' Get the current region for the window caption.
        If SetRenderer(windowElements("windowCaption")) Then
          Dim clipRegion As Region = _
            renderer.GetBackgroundRegion(g, _
            elementRectangles("windowCaption"))

          ' Get the client rectangle, but exclude the  
          ' region of the window caption.
          Dim height As Integer = _
            CInt(clipRegion.GetBounds(g).Height)
          Dim nonCaptionRect As _
            New Rectangle(ClientRectangle.X, _
            ClientRectangle.Y + height, _
            ClientRectangle.Width, _
            ClientRectangle.Height - height)

          ' Add the rectangle to the caption region, and 
          ' make this region the form's clipping region.
          clipRegion.Union(nonCaptionRect)
          Me.Region = clipRegion
        End If
      End Using
    End Sub

    ' Set the VisualStyleRenderer to a new element.
    Private Function SetRenderer(ByVal element As _
      VisualStyleElement) As Boolean

      If Not VisualStyleRenderer.IsElementDefined(element) Then
        Return False
      End If

      If renderer Is Nothing Then
        renderer = New VisualStyleRenderer(element)
      Else
        renderer.SetParameters(element)
      End If

      Return True
    End Function

  End Class
End Namespace

Açıklamalar

System.Windows.Forms.VisualStylesAd alanı, VisualStyleElement görsel stiller tarafından desteklenen tüm denetimleri ve kullanıcı ARABIRIMI (UI) öğelerini temsil eden nesneleri gösterir.The System.Windows.Forms.VisualStyles namespace exposes VisualStyleElement objects that represent all of the controls and user interface (UI) elements that are supported by visual styles. Belirli bir öğe hakkında bilgi eklemek veya almak için, bir öğesini VisualStyleRenderer ilgilendiğiniz öğeye ayarlamanız gerekir.To draw or get information about a particular element, you must set a VisualStyleRenderer to the element you are interested in. , VisualStyleRenderer Oluşturucuda otomatik olarak belirtilen olarak ayarlanır VisualStyleElement VisualStyleRenderer , ancak yöntemini çağırarak, var olan bir öğeyi farklı bir öğe olarak da ayarlayabilirsiniz VisualStyleRenderer SetParameters .A VisualStyleRenderer is automatically set to a specified VisualStyleElement in the VisualStyleRenderer constructor, but you can also set an existing VisualStyleRenderer to a different element by calling the SetParameters method.

Bir öğesi çizmek için DrawBackground yöntemini kullanın.To draw an element, use the DrawBackground method. VisualStyleRendererSınıfı, ve gibi yöntemleri de içerir GetColor GetEnumValue , bu da bir öğenin geçerli görsel stil tarafından nasıl tanımlandığı hakkında bilgi sağlar.The VisualStyleRenderer class also includes methods, such as GetColor and GetEnumValue, that provide information about how an element is defined by the current visual style.

VisualStyleRendererOluşturucu ve yöntemlerin birçoğu, VisualStyleRenderer işletim sisteminde görsel stiller etkinleştirilmediği ve Visual stilleri uygulama pencerelerinin istemci alanına uygulanmamışsa özel durumlar oluşturur.The VisualStyleRenderer constructor and many of the VisualStyleRenderer methods throw exceptions unless visual styles are enabled in the operating system and visual styles are applied to the client area of application windows. Bu koşulları denetlemek için static IsSupported özelliğini kullanın.To check for these conditions, use the staticIsSupported property.

VisualStyleRendererSınıfı, Windows platformu SDK 'Sının Windows kabuğu kısmından görsel stiller (UxTheme) API 'sinin işlevselliğini sarmalar.The VisualStyleRenderer class wraps the functionality of the visual styles (UxTheme) API from the Windows Shell portion of the Windows Platform SDK.

Oluşturucular

VisualStyleRenderer(String, Int32, Int32)

VisualStyleRendererVerilen sınıf, bölüm ve durum değerlerini kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the VisualStyleRenderer class using the given class, part, and state values.

VisualStyleRenderer(VisualStyleElement)

Verilen öğesini kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır VisualStyleRenderer VisualStyleElement .Initializes a new instance of the VisualStyleRenderer class using the given VisualStyleElement.

Özellikler

Class

Geçerli görsel stil öğesinin sınıf adını alır.Gets the class name of the current visual style element.

Handle

Geçerli görsel stil öğeleri sınıfı için benzersiz bir tanımlayıcı alır.Gets a unique identifier for the current class of visual style elements.

IsSupported

İşletim sisteminin denetimleri çizmek için görsel stiller kullanıp kullanmadığını belirten bir değer alır.Gets a value specifying whether the operating system is using visual styles to draw controls.

LastHResult

Sınıfı tarafından kapsüllenmiş yerel görsel stiller (UxTheme) API yöntemleri tarafından döndürülen son hata kodunu alır VisualStyleRenderer .Gets the last error code returned by the native visual styles (UxTheme) API methods encapsulated by the VisualStyleRenderer class.

Part

Geçerli görsel stil öğesinin parçasını alır.Gets the part of the current visual style element.

State

Geçerli görsel stil öğesinin durumunu alır.Gets the state of the current visual style element.

Yöntemler

DrawBackground(IDeviceContext, Rectangle)

Belirtilen sınırlayıcı dikdörtgenin içindeki geçerli görsel stil öğesinin arka plan resmini çizer.Draws the background image of the current visual style element within the specified bounding rectangle.

DrawBackground(IDeviceContext, Rectangle, Rectangle)

Belirtilen sınırlayıcı dikdörtgenin içindeki geçerli görsel stil öğesinin arka plan resmini çizer ve belirtilen kırpma dikdörtgene kırpıldı.Draws the background image of the current visual style element within the specified bounding rectangle and clipped to the specified clipping rectangle.

DrawEdge(IDeviceContext, Rectangle, Edges, EdgeStyle, EdgeEffects)

Belirtilen sınırlayıcı dikdörtgenin bir veya daha fazla kenarlarını çizer.Draws one or more edges of the specified bounding rectangle.

DrawImage(Graphics, Rectangle, Image)

Belirtilen bir görüntüyü belirtilen sınırlar içinde çizer.Draws the specified image within the specified bounds.

DrawImage(Graphics, Rectangle, ImageList, Int32)

Görüntüyü ImageList belirtilen sınırlar içinde belirtilen şekilde çizer.Draws the image from the specified ImageList within the specified bounds.

DrawParentBackground(IDeviceContext, Rectangle, Control)

Belirtilen alanda bir denetimin üstünün arka planını çizer.Draws the background of a control's parent in the specified area.

DrawText(IDeviceContext, Rectangle, String)

Varsayılan biçimlendirmeyi kullanarak belirtilen sınırlara metin çizer.Draws text in the specified bounds using default formatting.

DrawText(IDeviceContext, Rectangle, String, Boolean)

Devre dışı bırakılan metni görüntüleme seçeneğiyle, belirtilen sınırlara metin çizer.Draws text in the specified bounds with the option of displaying disabled text.

DrawText(IDeviceContext, Rectangle, String, Boolean, TextFormatFlags)

Devre dışı bırakılan metni görüntüleme ve diğer metin biçimlendirmesini uygulama seçeneğiyle, belirtilen sınırlayıcı dikdörtgende metin çizer.Draws text in the specified bounding rectangle with the option of displaying disabled text and applying other text formatting.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetBackgroundContentRectangle(IDeviceContext, Rectangle)

Geçerli görsel stil öğesinin arka planının içerik alanını döndürür.Returns the content area for the background of the current visual style element.

GetBackgroundExtent(IDeviceContext, Rectangle)

Geçerli görsel stil öğesi için tüm arka plan alanını döndürür.Returns the entire background area for the current visual style element.

GetBackgroundRegion(IDeviceContext, Rectangle)

Geçerli görsel stil öğesinin arka planının bölgesini döndürür.Returns the region for the background of the current visual style element.

GetBoolean(BooleanProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen Boolean özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified Boolean property for the current visual style element.

GetColor(ColorProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen Color özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified color property for the current visual style element.

GetEnumValue(EnumProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen numaralandırılmış tür özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified enumerated type property for the current visual style element.

GetFilename(FilenameProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen dosya adı özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified file name property for the current visual style element.

GetFont(IDeviceContext, FontProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen yazı tipi özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified font property for the current visual style element.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetInteger(IntegerProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen tamsayı özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified integer property for the current visual style element.

GetMargins(IDeviceContext, MarginProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen kenar boşluğu özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified margins property for the current visual style element.

GetPartSize(IDeviceContext, Rectangle, ThemeSizeType)

Belirtilen çizim sınırlarını kullanarak geçerli görsel stil bölümünün belirtilen boyut özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified size property of the current visual style part using the specified drawing bounds.

GetPartSize(IDeviceContext, ThemeSizeType)

Geçerli görsel stil bölümünün belirtilen boyut özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified size property of the current visual style part.

GetPoint(PointProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen Point özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified point property for the current visual style element.

GetString(StringProperty)

Geçerli görsel stil öğesi için belirtilen dize özelliğinin değerini döndürür.Returns the value of the specified string property for the current visual style element.

GetTextExtent(IDeviceContext, Rectangle, String, TextFormatFlags)

Belirtilen ilk sınırlayıcı dikdörtgenin içindeki geçerli görsel stil öğesinin yazı tipiyle çizildiğinde belirtilen dizenin boyutunu ve konumunu döndürür.Returns the size and location of the specified string when drawn with the font of the current visual style element within the specified initial bounding rectangle.

GetTextExtent(IDeviceContext, String, TextFormatFlags)

Geçerli görsel stil öğesinin yazı tipiyle çizildiğinde, belirtilen dizenin boyutunu ve konumunu döndürür.Returns the size and location of the specified string when drawn with the font of the current visual style element.

GetTextMetrics(IDeviceContext)

Geçerli görsel stil öğesi tarafından belirtilen yazı tipi hakkındaki bilgileri alır.Retrieves information about the font specified by the current visual style element.

GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
HitTestBackground(Graphics, Rectangle, Region, Point, HitTestOptions)

Noktanın geçerli görsel stil öğesinin arka planında ve belirtilen sınırların içinde olup olmadığını gösteren bir isabet testi kodu döndürür.Returns a hit test code indicating whether the point is contained in the background of the current visual style element and within the specified bounds.

HitTestBackground(IDeviceContext, Rectangle, IntPtr, Point, HitTestOptions)

Noktanın geçerli görsel stil öğesinin arka planında ve belirtilen bölgenin içinde olup olmadığını gösteren bir isabet testi kodu döndürür.Returns a hit test code indicating whether the point is contained in the background of the current visual style element and within the specified region.

HitTestBackground(IDeviceContext, Rectangle, Point, HitTestOptions)

Geçerli görsel stil öğesinin arka planında bir noktanın içerilip içerilmediğini gösteren bir isabet testi kodu döndürür.Returns a hit test code indicating whether a point is contained in the background of the current visual style element.

IsBackgroundPartiallyTransparent()

Geçerli görsel stil öğesinin arka planının, yarı saydam veya alfa karışık parçalara sahip olup olmadığını gösterir.Indicates whether the background of the current visual style element has any semitransparent or alpha-blended pieces.

IsElementDefined(VisualStyleElement)

Belirtilen görsel stil öğesinin geçerli görsel stil tarafından tanımlanıp tanımlanmadığını belirler.Determines whether the specified visual style element is defined by the current visual style.

MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
SetParameters(String, Int32, Int32)

Bunu VisualStyleRenderer belirtilen sınıf, bölüm ve durum değerleriyle temsil edilen görsel stil öğesi olarak ayarlar.Sets this VisualStyleRenderer to the visual style element represented by the specified class, part, and state values.

SetParameters(VisualStyleElement)

Bunu VisualStyleRenderer , belirtilen görsel stil öğesi tarafından temsil edilen olarak ayarlar VisualStyleElement .Sets this VisualStyleRenderer to the visual style element represented by the specified VisualStyleElement.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.