FrameworkContentElement.GetUIParentCore Yöntem

Tanım

Görsel üst yoksa, bu öğe için alternatif bir mantıksal üst öğe döndürür.Returns an alternative logical parent for this element if there is no visual parent. Bu durumda, bir FrameworkContentElement üst, özelliği ile her zaman aynı değerdir Parent .In this case, a FrameworkContentElement parent is always the same value as the Parent property.

protected public:
 override System::Windows::DependencyObject ^ GetUIParentCore();
protected internal override System.Windows.DependencyObject GetUIParentCore ();
override this.GetUIParentCore : unit -> System.Windows.DependencyObject
Protected Friend Overrides Function GetUIParentCore () As DependencyObject

Döndürülenler

DependencyObject

nullBu YÖNTEMIN WPF framework düzeyi uygulamasının görsel olmayan bir üst bağlantısı olduğu her seferinde başka bir şey döndürür.Returns something other than null whenever a WPF framework-level implementation of this method has a non-visual parent connection.

Açıklamalar

Varsayılan uygulama, beklenen tek görsel üst öğesini döndürür.The default implementation returns the expected single visual parent. Özel uygulamalar alternatif üst ilişkileri döndürebilir.Custom implementations might return alternate parent relationships.

Şunlara uygulanır