FrameworkContentElement.IsInitialized Özellik

Tanım

Bu öğenin, olarak yüklenmekte Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) ya da açıkça metodu olarak adlandırılarak başlatılmış olup olmadığını gösteren bir değer alır EndInit() .Gets a value indicating whether this element has been initialized, either by being loaded as Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML), or by explicitly having its EndInit() method called.

public:
 property bool IsInitialized { bool get(); };
public bool IsInitialized { get; }
member this.IsInitialized : bool
Public ReadOnly Property IsInitialized As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true öğe, belirtilen yükleme veya yöntem çağrıları başına başlatılmışsa; Aksi takdirde, false .true if the element is initialized per the aforementioned loading or method calls; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özellik ayrıca, true Bu öğe öğe ağacı içinde yeni bir üst öğe olacak şekilde taşınmışsa ve yeniden yüklenmesi durumunda olabilir.This property may also be true if this element has been moved within the element tree such that it has a new parent element, and therefore becomes reloaded again.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.